č. 352
Troubelice 783 83
tel.: +420 585 032 108
email: troubelice@troubelice.cz

KONTAKT
VíCE >
Obecní úřad Troubelice +
DALŠÍ
FOTKY
Obecní úřad Troubelice.

O životě našich občanů a o událostech ve vesnici pojednává několik dílů kronik, které jsou uloženy v okresním archivu v Olomouci. Poslední kronika je od r. 1990 do současnosti a je uložena na Obecním úřadě v Troubelicích.

Obec má 1901 obyvatel a je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které tvoří 11 členů. Dalším orgánem obce je starosta. V obci se nevolí rada obce, a proto pravomoc tohoto orgánu vykonává starosta, který je zároveň jediným uvolněným členem zastupitelstva. Ostatní členové jsou neuvolněni. Zastupitelstvo se schází na veřejném zasedání podle potřeby, zpravidla šestkrát až sedmkrát ročně.

Zastupitelstvu je tedy vyhrazeno:
- schvalovat program rozvoje obce,
- schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
- zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
- zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
- rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
- delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písmo c), zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
- navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec
- majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
- vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
- rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
- navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
- určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
- volit z řad členů zastupitelstva obce starostu a místostarostu obce, stanovit počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, zřizovat a zrušovat komise, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
- stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
- zřizovat a zrušovat obecní policii,
- rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
- rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných
- prostranství,
- udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
- stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
- rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce,
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
- nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
- poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
- poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
- uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o
- sdružení, jehož je obec účastníkem,
- peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
- vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
- zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
- dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
- postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
- uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
- zastavení nemovitých věcí,
- vydání komunálních dluhopisů.
VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA Obecní úřad Troubelice

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA Obecní úřad Troubelice

http://www.troubelice.cz

Obecní úřad Troubelice
č. 352
Troubelice
783 83

Telefon:
+420 585 032 108
Email:
troubelice@troubelice.cz
Web:
Fax:
+420 585 032 108
IČ: 00299570
Okres: Olomouc
Právní forma ostatní
Kontaktní osoba: Ondřej Plačko
Obrat: neudáno
Počet zaměstnanců: neudáno
VÍCE

OBRÁZKY

Obecní úřad Troubelice


Obecní úřad Troubelice