MIKROREGION KAHAN
MIKROREGION KAHAN

Členské obce MIKROREGIONU KAHAN:
-Babice u Rosic
-Kratochvílka
-Lukovany
-Ostrovačice
-Příbram na Moravě
-Rosice
-Říčany u Brna
-Tetčice
-Vysoké Popovice
-Zakřany
-Zastávka
-Zbýšov
-Újezd u Rosic

Mikroregiony - svazky obcí vznikají dle zákona 128/2000 Sb. o obcích pro územně ucelenou oblast jejichž součást tvoří jádrová města a obce s vymezenými přirozenými, technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. V obecné formě se jedná o spádová území, které využívá principu soudržnosti, kde více obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry jednotlivých akcí a aktivit v územně uceleném zájmovém prostoru .
Mikroregion Kahan se nachází v Jihomoravském kraji v západní části okresu Brno venkov. Leží asi 20 km od druhého největšího města v ČR Brna. Vznikl v roce 2000 jako zájmové sdružení právnických osob a v roce 2004 jako svazek obcí a měst : Babice u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka a Zbýšov. V roce 2008 vstoupily do mikroregionu další obce a města : Rosice, Tetčice, Říčany u Brna, městys Ostrovačice, Kratochvilka a Újezd u Rosic.
Na jeho západní hranici začíná kraj Vysočina, na severu sousedí s MR Domašovsko, na východě s katastrem města Rosice a na jihu s MR Ivančicko. Z hlediska počtu obyvatel dominuje město Rosice a Zbýšov .
Již z názvu MR Kahan vyplývá, že život obyvatel v minulosti výrazně ovlivnila hornická činnost. Dodnes tuto minulost připomínají areály zaniklých dolů, haldy, zachovalé těžební věže bývalých dolů SIMSON a JINDŘICH .
Ve vztahu k ostatním MR JmK se územně jedná tedy o jeden z nejmenších MR kraje. Ovšem území má velmi dobrou polohu z hlediska silničního napojení, nachází se nedaleko dálnice D1 Praha Brno, regionem přímo prochází komunikace I.třídy E23 a celé území je propojeno železniční tratí. Samozřejmostí je tedy i dostupnost IDS JmK.
Terén MR je zvlněný s několika hlubšími údolími podél vodních toků. V západní části MR se zvedají vrcholky začínající Českomoravské vrchoviny, přičemž nejvyšší z nich přesahují 450m n.m.. Východní část leží v oblasti Boskovické brázdy, resp. Rosicko-oslavanské pánve, v níž v minulých staletích probíhala těžba černého uhlí. Kvůli neekonomičnosti provozu však byla těžba v uhelném revíru v 90. letech 20. století zastavena a v důsledku toho dnes MR patří mezi nejvíce strukturálně postižené oblasti v ČR.
Povrch MR pokrývají hospodářsky využívaná pole, jehličnaté a smíšené lesy, které v letních a podzimních měsících nabízejí bohatou úrodou lesních plodů. Pramení zde řada vodních toků, např. Jelení, Příbramský, Zakřanský, Lukovanský potok, potok Habřina, Čelenka a Bílinka jejichž vody jsou odváděny do říčky Bobravy a či Oslavy.
Většina obcí MR Kahan byla založena již ve 13. století, což dokládají písemné záznamy, místní kostely a kaple. V Lukovanech a Vysokých Popovicích se dochovaly fragmenty středověkých tvrzí. Novodobější historii prezentují památky z doby důlní činnosti, která se zde rozvíjela od roku 1720. Na území MR se nachází řada památných křížů, kostelů a kaplí. Obec Příbram na Moravě se může pochlubit svým rodákem, spisovatelem Rajmundem Habřinou, který se ve své tvorbě inspiroval zdejší krajinou a historickými událostmi. Příkladem nového turistického cíle je plánované zprovoznění opuštěné Zbýšovské dráhy pro muzejní provoz úzkokolejných vlaků a vybudování hornického muzea, expozice MPŽ ve Zbýšově v prostorách bývalého dolu Jindřich.
V každé obci se nachází kulturní zařízení, které je možné využívat i pro konferenční účely. MR poskytuje bohatou nabídku sportovišť pro různé druhy volnočasových aktivit. Standardem v každé obci jsou veřejně přístupná fotbalová hřiště a specifická sportoviště. MR v současné době procházejí tři cyklotrasy jako jsou např. okružní cyklotrasa Stezka permoníků a Hornická stezka.
Po stránce stravování a ubytování se MR zdá být poměrně dobře vybaven, neboť v každé obci existuje minimálně jedno stravovací zařízení. Ubytovací zařízení jsou situovaná ve východní části MR v Zastávce, Tetčicích, Zbýšově, Ostrovačicích a Říčanech u Brna.
Mimo hospodářské, kulturní, společenské a ekonomické otázky společného rozvoje MR se dostávají do popředí i otázky kvality životního prostředí a jeho vazby na trvale udržitelný rozvoj společného regionu. Stále významnější se stávají společné ochrany před přírodními katastrofami a technologickými haváriemi. K tomu by měla přispět i podpora rozvoje společných záchranných systémů. Dalším důležitým aspektem je eliminace, resp. zmírňování vlivů ekonomických činností a jejich podpory na životní prostředí. V tomto kontextu programu jsou podstatné především oblasti rozvoje turismu, dopravy, multifunkčního zemědělství ve venkovských oblastech a v neposlední řadě vzdělání a výchovy.

Muzeum průmyslových železnic ve Zbýšově prezentuje ojedinělou expozici úzkokolejných lokomotiv a vagónů a pořádá příležitostné jízdy po trati Zastávka – Zbýšov (www.mpz.cz).
Zámek Rosice - původně gotický hrad, pány ze Žerotína důsledně přestavěný na pozdně renesanční sídlo je přístupný od dubna do října denně mimo pondělí. Prohlídková trasa nabízí 20 místností a po předchozí domluvě i prohlídky protiatomového krytu. Poslední víkend v srpnu zámek hostí historický festival Rytířské klání.

Pohádka máje - Městys Ostrovačice je východiskem do kraje mládí spisovatele Viléma Mrštíka, zde též sídlí muzeum s památníkem autorova literárního odkazu. V blízkosti Ostrovačic se rozprostírá přírodní park Podkomorské lesy s Helenčinou a Ríšovou studánkou a myslivna se sochou Helenky. Toto velmi půvabné místo je jako stvořené pro cyklistický výlet i romantickou procházku.


Slogan: mikroregion nedaleko Brna
Obchodní značky: KAHAN
Katalog firem:    Zájmová sdružení,