Radlická 2485/103
Praha 5 - Radlice 150 00
tel.: +420 606 647 902
email: info@artepgeo.cz

KONTAKT
VíCE >

inženýrská geologie, hydrogeologický průzkum, hydrogeologické vrty, sondy, geomechanika, geotechnika

Jádrové a hydrogeologické vrty, ArtepGeo s.r.o. +
DALŠÍ
FOTKY
Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.
Využívá dlouholeté tuzemské a zahraniční praktické zkušenosti v pozemním, podzemním a dopravním stavitelství.

Zajištění a vyhodnocení, vypracování:
- geotechnické a hydrogeologické průzkumy
- výpočetní modelová řešení v hydrogeologii
- zpracování, průzkumné podklady pro životní prostředí.

Nabídka, poskytované služby:
- konzultace, expertní posudky v oblasti:
- inženýrská geologie
- hydrogeologie
- geotechnický a hydrogeologický průzkum
- geotechnika, geomechanika
- geotechnický monitoring
- výpočet modelových řešení
- zpracování průzkumu pro životní prostředí
- stavebně geologický průzkum a navazující výpočet
(AutoCAD, gdBase, FINE)
- stavební činnost
- organizace a řízení geotechnické stavby
- stavební dozor.

Vrtné práce a penetrační sondy
- jádrové vrty do 30 m
- odběr technologických vzorků
- jádrové vrtání na sucho průměrů 76 až 220 mm
- monitorovací vrty o průměru výstroje až 220 m

Hydrogeologické vrty
- průměry výstroje 76 - 220 mm

Maloprůměrové vrty:
- do profilu 112 mm pro různé účely (max. délka 5-6 m)
- pomocí lehké vrtné soupravy LSS-15
- možnost vrtání pod elektrickou trakcí v kolejišti

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy:
- komplexní projektování IG průzkumů
- realizace, zpracování pedologických průzkumů
a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb
- podklady pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR ) a pro stavební povolení (DSP)

V rámci hydrogeologického průzkumu (HG) provedení :
- hydrogeologické posudky, vliv staveb na horninové prostředí podzemní a povrchové vody
- průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod, ekologické audity
- návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů podzemních vod
- hydrogeologické průzkumy, mapování
vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod

Odborná činnost:
- komplexní projektování IG průzkumů
- inženýrskogeologický dozor při výstavbě objektů, dálničních, silničních, železničních a průmyslových staveb
- hodnocení těžitelnosti hornin a zemin, kontrola hutnění
supervizní činnost
- konzultační, posudková, oponentská a expertizní činnost
- přebírka pilot
- řešení stability různých objektů (svahy, násypy, zářezy, zdi)
- pasportizace objektů
- korozní průzkum
- radonový průzkum
- geodetické měření
- zatěžkávací zkoušky pilotů.

Polní zkušebnictví:
- měření deformačního modulu a modulu únosnosti pomocí statické zatěžovací desky dle ČSN 72 1006 a 736190 pro zemní těleso a silničních, železničních, pozemních, vodohospodářských staveb
- stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev Evd konstrukcí dopravních staveb
- provedení zkoušek dynamické penetrace dle ČSN EN ISO 22476-2 s interpretací horninového prostředí

Geotechnika:
- doporučení vhodnosti a technologie zakládání staveb
- stabilitní výpočty zemních těles a skalních svahů
- výpočet sedání podloží násypu
- posouzení opěrných i zárubních zdí, gabionů, kotvení
- posouzení a projekt plošného i pilotového založení staveb
- výpočet a návrh sanačních opatření při sesuvech
- posouzení vhodnosti stavenišť
- geotechnický dozor při realizaci staveb
- návrh pažení stavebních jam
- návrhy geotechnického monitoringu
- vypracování projektu osazení měřících zařízení
- periodické měření s vyhodnocením
- pásmová extenzometrie
- měření dilatace na trhlinách
- měření sedání metodou hydrostatické nivelace
- měření pórových tlaků
- návrh zemních těles vyztužených geosyntetiky
- návrhy podloží pod podlahami hal
- konzultace a poradenství ve všech oborech geotechniky

Zkušební laboratoř mechaniky zemin:
- laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva
- stanovení vlhkosti, objemové hmotnosti, zrnitosti, obsahu organických látek a obsahu CaCO3
- zkoušky pevnosti na horninách
- technologické zkoušky zemin
- zkouška propustnosti zemin
- laboratorní rozbory vod, analýza vod a vodních výluhů
- rozbor pitné vody
- rozbory povrchových a odpadních vod
- mikrobiologický rozbor pitné vody
- analýzy kovů v kapalných a pevných materiálech
- analýza pro ekologii, odpady, tuhá alternativní paliva.
VÍCE

Slogan: Geotechnické a hydrogeologické průzkumy.
WEBOVÁ STRÁNKA ArtepGeo s.r.o.

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA ArtepGeo s.r.o.

http://www.artepgeo.cz

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ...

VÍCE MICROSITE


ArtepGeo s.r.o.
Radlická 2485/103
Praha 5 - Radlice
150 00

Telefon:
+420 606 647 902
+420 724 516 674
+420 224 826 496
+420 224 828 037
Email:
email
email
email
Web:
Fax:
+420 224 828 037
IČ: 27919587
DIČ: CZ27919587
Okres: Praha-město
Právní forma společnost s r. o.
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Vlček
Obrat: neudáno
Počet zaměstnanců: do 5 zaměstnanců
VÍCE

OBRÁZKY

Jádrové a hydrogeologické vrty, ArtepGeo s.r.o.


Jádrové a hydrogeologické vrty, ArtepGeo s.r.o.