POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy

Nově otevřený hřbitov ve Strašnicích v Praze – nyní jako urnový háj a loučka sypu

POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
Nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků ve Strašnicích

Od nadcházejícího podzimu letošního roku se otevřou nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků. Pohřební ústav hl. m. Prahy po náročné rekonstrukci hřbitova, který se nachází přímo proti strašnickému krematoriu připravuje otevření tohoto hřbitova pro ukládání zpopelněných ostatků. Bude zde možnost využít nově zbudovaných hrobových míst pro vybudování urnového hrobu se schránkou na uložení až osmi uren. Dále zde vznikly dvě nově upravené plochy. Jedna bude určena pro provádění rozptylů a druhá pro ukládání zpopelněných ostatků vsypem do země. Toto je v této lokalitě zatím úplně nová možnost, která se v této lokalitě dosud nevyskytovala.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY příspěvková org. Magistrátu hl.m.Prahy: Nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků ve Strašnicích

Hřbitov byl po druhé světové válce konfiskován a určen k likvidaci, která měla proběhnout v roce 1966 a tak hřbitov pustnul a stavby na něm, včetně ohradní zdi, byly značně devastovány.  V tomto roce se však již změnily původní záměry na využití plochy. Protože se zde nacházely hrobky a hroby význačných Pražanů z období monarchie a První republiky, bylo nezbytné tyto kulturní památky zachránit. Proto Pohřební ústav hl. m. Prahy požádal město zařazení rekonstrukce celého hřbitova do plánu investic a v roce 2007 byly zahájeny rekonstrukční práce. V první etapě byly projektové práce, vyřízení stavebního povolení a vlastní práce na rekonstrukci ohradní zdi a hrobnického domku. V druhé etapě byla rekonstrukce hřbitova a hřbitovní kaple, kterou od roku 1954 užívá Československá církev husitská k bohoslužebným účelům.

V roce 2002 vydalo Ministerstvo kultury rozhodnutí, ve kterém prohlašuje celý prostor hřbitova a jmenovitě 15 hrobů a hrobek za kulturní památku která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Na základě této skutečnosti bylo nutno provést jejich restaurování. Restaurátorské práce byly prováděny pod dozorem památkářů.

 V roce 2015 je dokončena základní část projektovaných prací, to je rekonstrukce hrobnického domku, hřbitovní kaple, a restaurátorské práce na hrobech a hrobkách památkově chráněných. Došlo k vybudování povrhů cest, rozvodů vody, elektrického osvětlení a nově je založena loučka vsypu a loučka rozptylu. V tomto roce zprovozníme čtyři hřbitovní pole a to dvě po pravé a dvě po levé od vstupu do hřbitova, kde se odstranily rozpadlé zbytky náhrobků a citlivě, aby byl zachován původní ráz hřbitovní architektury, byla vybudována nová urnová místa. Zbývající hřbitovní pole zůstávají zatím v původním stavu a budování nových urnových míst je plánováno v dalších letech.

Jsme přesvědčeni, že otevřením tohoto hřbitova do používání Pražanům se rozšíří možnosti ukládání zpopelněných ostatků, novými urnovými místy a především nabídkou uložit zpopelněné ostatky na loučce vsypu, což v této lokalitě nebylo dosud možné.


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.pohrustav.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Znovuotevřený hřbitov Strašnice umožňuje nově pietní rozptyl a vsyp popela

Znovuotevřený hřbitov Strašnice umožňuje nově pietní rozptyl a vsyp popela

V říjnu minulého roku se po několikaleté rekonstrukci otevřel hřbitov Strašnice v Praze. Uzavřený byl od roku 1945, měl být zlikvidován a na jeho místě mělo vyrůst sportoviště. Z plánů sešlo, hřbitov pustnul, ale roku 2002 byl prohlášen za kulturní památku a zrekonstruován. Nyní se používá k uložení zpopelněných ostatků, nově umožňuje také vsyp nebo rozptyl popela z urny na pietních loučkách.

Vydáno 05.02.2016
Pietní průběh obřadu, pohřební služby a pomoc s přípravou pohřbu

Pietní průběh obřadu, pohřební služby a pomoc s přípravou pohřbu

Smutnou povinností pozůstalých je prokázat zesnulému úctu pietním průběhem smutečního obřadu. Pomoc s přípravou pohřbu a ostatní pohřební služby nabízí Pohřební ústav hlavního města Prahy.

Vydáno 27.02.2018
Poslední rozloučení – objednávka a kompletní zajištění pohřbu

Poslední rozloučení – objednávka a kompletní zajištění pohřbu

Poslední rozloučení se zemřelou blízkou osobou je naší nepsanou povinností. Pohřební ústav hlavního města Prahy pomáhá pozůstalým s kompletním zařízením pohřbu v Praze, včetně kremace či dodání úmrtního listu. Pohřby lze v Praze objednat v 10 objednávkových kancelářích se snadnou dostupností MHD i automobilem.

Vydáno 21.02.2017
Pohřební ústav hlavního města Prahy patří mezi rodinné stříbro

Pohřební ústav hlavního města Prahy patří mezi rodinné stříbro

Smrt je přirozená součást života člověka. Přesto odchod blízkého je vždy bolestný. Vyjádřit poděkování zemřelému důstojným rozloučením za čas, který s námi strávil, je to poslední, co pro něho můžeme udělat.

Vydáno 23.03.2013Vydáno 06.08.2015
523 Zhlédnutí
Topováno 10.04.2016

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Zahraniční  a speciální pohřební služby

Zahraniční a speciální pohřební služby

Zahraniční pohřební služby a nadstandardní služby spojené s úmrtím

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým

Hřbitov Strašnice, obřadní síně, krematoria, rakve, urny, květiny