SUEZ Využití zdrojů a.s.Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Jak může odpad pomoci evropské ekonomice? Jde o zdroj, který ji může dostat zpět na cestu zeleného růstu, avšak pouze za předpokladu, že bude maximálně využit veškerý jeho potenciál. S odpadem je nutné nakládat odpovědně a tak, aby se druhotné suroviny mohly opět navrátit do výrobního a spotřebního cyklu.

oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství v EU

Evropská unie dováží osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží. Cílem oběhového hospodářství je ochrana zdrojů i životního prostředí, a v neposlední řadě také tvorbu nových pracovních míst. K ochraně našich zdrojů a odstranění surovinové závislosti je však třeba také upravit výrobní i spotřební vzorce a naučit se využívat principy oběhového hospodářství. Na konci minulého roku evropská komise zveřejnila nový ambiciózní balíček oběhového hospodářství pod názvem Closing the Loop, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost, tvorbu nových pracovních míst a generovat udržitelný rozvoj.

Obsahuje však balíček všechny důležité body? A jsou v něm jmenovány veškeré záležitosti, na které je třeba klást důraz? K tomu se vyjádřil Zdeněk Horsák, člen správní rady Empress a generální ředitel SITA CZ a.s., patřící do skupiny SUEZ.

Evropský balíček pro oběhové hospodářství je podle mezinárodní skupiny SUEZ, která patří k předním světovým společnostem v oblasti vodohospodářství a nakládání s odpady, krok správným směrem, avšak za dodržování určitých opatření. Podle SUEZ je balíček dobrým výchozím bodem, ale jeho potenciál může být naplněn pouze za dodržování doplňujících opatření, aby byla vyrovnána nabídka s poptávkou v oblasti recyklace a další současné problémy.

O která opatření se podle SUEZ jedná? Jde o 10 priorit, na které by se měly Komise, Rada i Parlament pro zvýšení účinnosti zaměřit. Legislativní návrh totiž vyžaduje několik cílených úprav - aby byl ambiciózní a zároveň reálný, ne jen pouze plný nesplnitelných cílů.

Oběhové hospodářství


10 priorit podle SUEZ, které přinesou rychlejší výsledky při přechodu na oběhové hospodářství

SUEZ předkládá seznam prioritních opatření pro rychlé účinky akčního plánu, na které by se měly Komise, Parlament i Rada neprodleně zaměřit.

1. Podpora národních opatření na pokrytí nákladové mezery mezi primárními a druhotnými surovinami
2. Návrh obecných zásad pro fiskální opatření na národní úrovni
3. Využít ekodesign a ekoznačky
4. Pokrok v zadávání zelených veřejných zakázek (GPP) a orientace spotřebitelů
5. Definice standardů kvality a zlatých pravidel pro to, kdy odpad přestává být odpadem
6. Formulace REACH a recyklace
7. Práce na osvědčení o recyklaci/emisních povolenkách
8. Podpora vytvoření obchodní platformy
9. Zařazení využívání energie z odpadů jako doplňujícího řešení
10. Monitorování a rozvoj oběhového hospodářství

Podle SUEZ je obzvlášť důležitá podpora národních opatření na pokrytí nákladové mezery mezi primárními a druhotnými surovinami, jelikož pprávě pokrytí nákladové mezery akční plán neřeší. Tuto mezeru způsobuje politika, která podněcuje k recyklaci bez ohledu na ekonomiku věci, což je problém, který je třeba řešit - jako východisko se nabízí politické a ekonomické nástroje, tak jako tomu bylo již dřívě v případě obnovitelných zdrojů energie.

V balíčku představeném komisí chybí také další důležitý nástroj, a to fiskální opatření. Jejich zavádění je sice složité, nicméně nutné, a legislativní i politická řešení existují. EU podstatně zanedbává oblast ekologické daně, která představuje pouhých 6 % celkových příjmů z daní a její podíl na HDP klesá, zatímco zdanění práce představuje 51 % daňové zátěže. Komise by podle SUEZ měla prosazovat fiskální myšlení oběhového hospodářství ve všech úvahách o fiskálním prostředí EU.

Vybírání daní za skládkování a spalování v praxi vede k většímu množství tříděného materiálu, což však nezvyšuje hodnotu druhotných surovin. Proto se jako vhodné řešení nabízí návrh obecných zásad ekologického zdanění pro členské státy EU.

Další prioritou je využití ekodesignu a ekoznačky, protože i v současné době je recyklovatelnost, přepracovatelnost i opravitelnost výrobků problém. Jako příklad lze uvést výrobky z plastu - téměř čtvrtinu všech plastových obalů není možné recyklovat. Proto je třeba začít u samotného návrhu výrobků a dbát na to, aby byl po jeho dosloužení recyklovatelný.
Dále by měly být na úrovni EU podporovány odvětvové iniciativy jako například stanovený minimální obsah recyklovaného materiálu pro dané odvětví.

Dalším z prioritních bodů je pokrok v zadávání zelených veře


Jak by měl vypadat vyvážený návrh odpadových předpisů?

Společnost SUEZ navrhované změny směrnic o odpadech vítá a považuje je za dobře vyvážené a zároveň ambiciózní. Podle společnosti je však také důležité zdůraznit zásadní otázky, týkající se upřesnění v navrhovaném sladění definic a výpočtových metod, všeobecných požadavků na systémy rozšířené odpovědnosti výrobců, realizace akčního plánu nařízení o přepravě odpadů i určení správných ambic a cílů pro veškeré členské státy.

Některé definice ve směrnicích je třeba upřesnit, a to zejména ty týkající se procesu konečné recyklace, komunálního odpadu, biologického odpadu, zasypávání a přípravy k opětovnému použití.

Všeobecné požadavky definované v navrhovaném článku 8.a rámcové směrnice o odpadech jsou podle společnosti prvním krokem správným směrem k lepší správě, transparentnosti a účinnosti těchto systémů. Stejně tak vysoký potenciál má i formulace ekodesignu a systémů rozšířené odpovědnosti výrobců. To jsou opatření, která je třeba skutečně podporovat.

Záměr Komise pracovat na nařízení o přepravě odpadů a zlepšit tak fungování jednotného trhu společnost SUEZ zcela schvaluje. Dohledatelnost, právní jistotu, efektivitu podniků i jejich transparentnost zvýší harmonizace registračního procesu při zakládání firem obchodujících s odpadem. Důležitým bodem jsou také cíle pro všechny členské státy - ty musí být ambiciózní a reálné, což se podařilo.

Určení ambice pro cíle je sice složité, avšak společnost SUEZ má z navrhovaných cílů dobrý dojem, jsou dostatečně ambiciózní, ale také stále reálné. Dobrým krokem je také podpora v podobě 5 let navíc pro členské státy, které jsou na vzdálenější pozici.
Co však společnost SUEZ nehodnotí kladně je absence opatření pro získávání lepších statistických údajů o obchodním a průmyslovém odpadu vzhledem k jeho zahrnutí v působnosti oběhového hospodářství. Samostatný cíl pro recyklaci v roce 2018 by měla Komise stanovit až poté, co bude nashromážděn dostatek relevantních statistických údajů.
FIREMNÍ ČLÁNKY


Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Každý den se na zemi vyprodukuje přes 10 milionů tun odpadu. Společnost SUEZ se u nás i ve světě zabývá ekologickým a bezpečným zpracováním a následným využitím odpadů s pomocí moderních technologií. Tím výrazně snižuje zatížení a zmenšuje množství vyprodukovaného odpadu. Představujeme několik případových studií SUEZ, představující moderní způsoby zpracování odpadů různého typu.

Vydáno 08.03.2017
ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

Slabinou velkých odpadářských firem na českém trhu je jednostranná orientace (například na svoz komunálního odpadu), což tyto společnosti vzhledem k vývoji a turbulencím na trhu dostává do nelehké ekonomické situace. Prioritou společnosti SITA CZ a.s., která je součástí holdingu SUEZ Environnement, byla od počátku komplexnost služeb a technologií. Proto patří do seznamu technologií SITA CZ třídící linky, kompostárny, skládky, spalovny průmyslových odpadů, deemulgační a neutralizační stanice a další zařízení pro maximální využití a ekologické odstranění dále nevyužitelných odpadů.

Vydáno 07.02.2013
SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

Ve světě, který čelí vysokému demografickému růstu, kdy do roku 2030 počet obyvatel na planetě dosáhne 9 miliard, přičemž většina z nich bude žít ve městech, vycházejí úkoly pro 21. století v samotné podstatě z úpravy a dodávek vody, nakládání a zpracování odpadů a z globálního hlediska nakládání se surovinami.

Vydáno 28.04.2015
SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

Vnímáte odpady jako zdroje? Jaký je osud plastů, které lidé házejí do žlutých kontejnerů? Daří se je znovu využít?

Vydáno 23.07.2015
Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Denně každý z nás produkuje velké množství biologicky rozložitelného odpadu, aniž bychom si to plně uvědomovali. Všechny zbytky potravin, papír, na který si uděláme pár poznámek nebo použitý papírový kapesník hozený do koše. Co se s tímto odpadem ale děje dál, pokud ho my sami nijak nezpracováváme? Separovaný biologický odpad nyní z obcí sváží Centrální kompostárna Brno. Podle legislativy platné od začátku tohoto roku musí každá obec zajistit odvezení biologického odpadu mimo standardní skládku. Obcím na jihu Moravy s tím může pomoci právě brněnská kompostárna.

Vydáno 23.09.2015Vydáno 19.02.2016
63 Zhlédnutí
Topováno 08.06.2017