V Kurovickém lomu chráníme nejen čolka velkého

Kurovický lom je již řadu let nevyužívaným lomem poblíž obce Tlumačov na Zlínsku. Jedná se o vápencový lom s lomovým jezírkem a několika tůněmi, přičemž celá tato oblast je velmi důležitá z hlediska ochrany přírody. Jde totiž o významnou geologickou a paleontologickou lokalitu mezinárodního významu a rovněž o lokalitu, ve které se vyskytují zvláště chráněné druhy plazů a obojživelníků včetně čolka velkého (Triturus cristatus). V oblasti Kurovického lomu má část plochy ale také charakter lesostepi, což umožňuje rovněž výskyt vzácných teplomilných druhů rostlin.


Proč je Kurovický lom potřeba chránit?

Předmětem ochrany v rámci Kurovického lomu je převážně geologická a paleontologická hodnota této oblasti, stejně jako ochrana zvláště chráněných druhů a biotopů, ve kterých žijí. Převážně jde o plazy a obojživelníky a můžeme se zde potkat s nejedním zákonem chráněným druhem také třeba z kategorie bezobratlých včetně motýlů a brouků. Dá se ale říci, že zvláštní postavení mezi chráněnými druhy v Kurovickém lomu má obojživelník čolek velký. Dále se pak můžeme setkat s těmito významnými živočišnými druhy:

  • výr velký (Bubo bubo)
  • kuňka žlutobřichá ((Bombina variegata)
  • ropucha obecná (Bufo bufo)
  • skokan zelený (Pelophylax esculentus)
  • rosnička zelená (Hyla arborea)
  • užovka obojková (Natrix natrix)
  • ještěrka obecná (Lacerta agilis)
  • slepýš křehký (Anguis fragilis).
  • svižník polní (Cicindela campestris)
  • střevlík Schindlerův (Carabus scheidleri) a mnoho dalších

Čolek velký v Kurovickém lomu

Mezi lety 2010 a 2011 byla v oblasti Kurovického lomu zkoumána právě populace již zmíněného čolka velkého. Z tohoto terénního výzkumu v porovnání se stavem lokality a biologických nároků tohoto druhu vyplývá, že se v Kurovickém lomu čolkovi velkému skutečně daří a tato oblast je pro něj doslova ideálním útočištěm. Vzhledem k zjištěným počtům jedinců také v larválním stádiu je zřejmé, že je tato lokalita vhodná také k rozmnožování čolků a jejich zimování. Tento příznivý stav však není trvalý a může se velmi rychle měnit s tím, jak se změní okolní podmínky v lokalitě. Velmi nepříznivě se na populaci čolka velkého v minulosti podepisovalo například neukázněné chování návštěvníků lomu - volné pobíhání psů, ukládání exkrementů a odpadků, nebo dokonce přenos některých druhů ryb mezi jednotlivými tůněmi. Tyto ryby přitom představují pro čolka velkého značné nebezpečí. Pojďme si tedy tento zajímavý a vzácný druh, kterým čolek velký bezesporu je, představit trochu detailněji.

Jak a kde žije čolek velký

Čolek velký žije obecně v tůních, jezírkách lomů nebo pískoven, rybnících a vzácněji třeba také v příkopech u cest nebo požárních nádržích a dalších místech. S čolkem velkým se můžeme dokonce setkat i v některých vybetonovaných koupalištích. Rozmnožuje se rovněž ve vodě - na jaře se zde páří a klade vajíčka. Po několika měsících vodu opouští a žije pod kameny, v mechu nebo pod padlým dřevem v lese i mimo něj, přičemž se vzdaluje od vody přibližně do 400 metrů. Po nakladení vajíček se z nich po 1 až 2 týdnech v závislosti na teplotě vody líhnou larvy. Ty se ve vodě živí planktonem, ale třeba také drobnými bezobratlými živočichy. Po několika dalších měsících pak metamorfují.

Zarybňování jezírek v lomech čolkovi velkému nesvědčí

V dřívějších dobách byl v rámci České republiky čolek velký rozšířen až do oblastí v nadmořské výšce 800 m, ale v současnosti čolků u nás výrazně ubylo. Hlavním viníkem tohoto výrazného úbytku čolka velkého byly markantní změny krajiny a změny v rybničním hospodářství, které probíhaly zejména v období minulého režimu. S tím, jak se redukovaly počty málo využívaných či nevyužívaných vodních ploch, ale také s probíhajícím odvodňováním luk, lesů a regulací potoků, mizela také vhodná stanoviště pro čolka velkého. V současnosti čolka ohrožuje například automobilová doprava, nešetrné rybaření nebo zastiňování vod. Asi vůbec nejhorší z hlediska ochrany čolka velkého je ale zarybňování jezírek v lomech a pískovnách a nešetrné odbahňování rybníků.

Proto se snažíme, aby byl Kurovický lom i nadále vhodným útočištěm nejen pro čolka, ale také celou řadu dalších živočišných i rostlinných druhů, které si rozhodně ochranu zaslouží. Podpořte nás i vy, přijďte navštívit Kurovický lom, a dokažte, že lidé se umí k přírodě chovat i jinak, než neohleduplně. Otevírací doba Kurovického lomu je každý den od 11 do 19 hodin. 

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.edb.cz/firma-912442-kurovicky-lom-kurovice

Vydáno 23.06.2014
1134 Zhlédnutí
Topováno 06.04.2017
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Kurovický lom
WEBOVÁ STRÁNKA
Kurovický lom
www.kurovicky-lom.cz
Adresa

Adresa

Kurovice – lom
Kurovice 768 52

info@kurovicky-lom.cz
+420 731 490 449


Najdete nás také zde:

ARES
captcha