Obec Cholina
Obecní úřad
Obec Cholina Obecní úřad

Obec Cholina leží na okraji Hanácké roviny v podhůří zalesněného vrchu Rampach asi 5 km jižně od města Litovle.
Starobylé osídlení tohoto kraje dokládají četné archeologické nálezy.
V písemných pramenech je poprvé připomínána již roku 1141, kdy její část
patřila olomoucké kapitule. Později se vesnice ocitla v rukou drobných i větších feudálů. Roku 1546 ji Václav Haugvic z Biskupic prodal městu Olomouci, které zůstalo jejím vlastníkem
až do zrušení poddanství v roce 1848.
Od roku 1850 byla Cholina samostatnou obcí politického a soudního okresu Litovel (od roku 1960 okresu Olomouc). Od 2. poloviny 19. století prožívala vesnice dlouhé období hospodářské prosperity a všestranného rozvoje. Vznikla zde řada hospodářských spolků a družstev, obyvatelé se vyžívali v bohatém spolkovém, společenském a kulturním životě. Cholinští rolníci se významně podíleli na industrializaci a počeštění města Litovle na sklonku 19. století a celkovém hospodářském
povznesení hanáckého venkova. Mají rovněž velké zásluhy na vybudování místní dráhy Litovel - Senice na Hané, uvedené do provozu na samém počátku 1. světové války v roce 1914.
Rozvoj vesnice zbrzdila teprve velká hospodářská krize třicátých let, následující léta německé okupace a poválečné zvraty společenských poměrů, které narušily kontinuitu jejího přirozeného vývoje. Součástí tzv. socializace venkova v padesátých letech byla likvidace soukromých živností a zejména kolektivizace, v jejímž rámci bylo v Cholině ustaveno jednotné zemědělské družstvo.
V roce 1960 byla k obci připojena sousední ves Dubčany a v roce 1980 i Bílsko a Loučka. Se změnou společenských
poměrů po listopadu 1989 byla v roce 1990 obnovena obecní samospráva, administrativně připojené obce se osamostatnily a vesnice vstoupila do nejnovější etapy svých dějin, spojené s transformací hospodářského, politického i společenského života a s hledáním přerušené kontinuity svého vývoje.
K nejhodnotnějším památkám obce patří farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, připomínaný již roku 1326. Od roku 1637 se konaly pouti k zázračné soše Panny Marie Cholinské. Dnešní podoba kostela je výsledkem jeho novogotické přestavby,
ukončené roku 1867. V blízkosti kostela stojí barokní budova fary z roku 1733 a cenná barokní socha sv. Barbory z roku 1715. V 15. století zde byl sepsán Cholinský antifonář, pamětní kniha fary byla založena roku 1716. Zajímavostí obce je i Svatá voda s kapličkou z roku 1693. O historii obce a životě jejích obyvatel v minulosti i
přítomnosti se může návštěvník poučit v jedinečném vesnickém muzeu, umístěném v budově obecního úřadu.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,