Vodní zdroje Holešov a.s.


Tovární 1423/7, Holešov 769 01
Firma je v konkurzu.

Společnost Vodní zdroje Holešov řeší problémy při odstraňování ekologických zátěží, v oblasti geologie, hydrogeologie, vodního a odpadového hospodářství.

Služby:
- řešení, odstraňování ekologických zátěží:
- sanace podzemní vody, půdního vzduchu, horninového prostředí, stavebních konstrukcí a skládek odpadů
- zajištění, ochrana vodních toků - hydrogeologické práce, prohlídky vrtů a potrubí televizní kamerou, regenerace hydrogeologických vrtů a vrtaných studní, čištění vodovodního potrubí.
- regenerace vrtů, vrtaných studní
- čištění vodovodního potrubí
- služby pro oblast stavebnictví:
- hydrogeologický průzkum a zpracování projektové dokumentace stavebního čerpání
- realizace širokoprofilových čerpacích vrtů a drénů
- instalace čerpadel, rozvodů, regulačních a měřicích prvků
- matematické modelování hydraulického čerpání
- posouzení kvality podzemní vody z hlediska jejího vlivu na stavební konstrukce
- dekontaminace a úprava vyčerpané podzemní vody
- regenerace čerpacích vrtů
- řešení problematiky odpadového hospodářství pro obce a firmy:
- vzorkování odpadů oprávněnou osobou
- laboratorní analýza odpadů akreditovanou laboratoří
- přeprava, úprava a zneškodnění odpadů
- zpracování plánů odpadového hospodářství

Vrtné práce:
- vyhledání zdroje vody
- zajištění potřebných povolení
- zpracování projektové dokumentace
- posouzení hydrogeologa
- realizace a vyhodnocení čerpacích zkoušek
- dodávka čerpadel a instalace rozvodů
- návrhy ochranných pásem vodního zdroje
- laboratorní analýzy
- geodetické zaměření.

Hlubinné vrty pro tepelná čerpadla do hloubky až 150 m:

Další expertní služby:
- hydrogeologické posudky
- návrhy ochranných pásem vodních zdrojů
- ekologické audity
- hodnocení vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí (EIA)
- plány odpadového hospodářství obcí a původců odpadů
- matematické modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace
- aplikace geografických informačních systémů
- součinnost při výběru dodavatelů sanačních prací a vhodných sanačních technologií
- zpracování havarijního plánu
- projektová a inženýrská činnost.

Firma má vlastní akreditovanou analytickou laboratoř, je vybavena moderní vzorkovací a měřicí technikou, vrtnými soupravami pro všechny typy horninového prostředí, technikou pro regeneraci a čištění vrtů a vlastními certifikovanými dekontaminačními technologiemi.

Kvalita služeb je garantována - zaveden certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a BOZP.

V roce 1996 byla společnost zařazena do databáze konzultantů Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Další produkty a služby
  • vypracování geologických podkladů, technické mapy měst, zaměření stavby, zaměření přípojky, oddělení pozemku, geodetické práce
  • vrtané studny, vrty pro inženýrskou geologii, sanační vrty, indikační vrty, vyhledávání pramene
  • ekologizace kotlů na pevná paliva, projekce spalovny odpadu, využití a recyklace odpadů, projekce FVE
  • vědecký výzkum, technický vývoj, expertní posudky, zkušební testy, specializovaná diagnostika

Kvalitní autoskla od renomovaných výrobců. Bezplatná výměna autoskel z připojištění.

Související články
Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Geodetické a geologické práce - Hodonín, jižní Morava

SURGEO, s.r.o.

Geodetické a geologické práce - Hodonín, jižní Morava

Když se řekne geodetická práce, každý si hned představí vytyčení hranic pozemků. Ovšem tato práce v sobě skrývá mnoho dalších služeb. Jedná se o běžné vytyčení hranic pozemků, ale také zaměřování budov, vyhotovování veškerých plánů a dokumentů, zanesení do katastru nemovitostí, ale může se jednat také o zvláštní posudky a mnoho dalšího, a právě tyto služby vám odborně a spolehlivě provede firma SURGEO, s.r.o.


Geodézie Semily - geometrický plán, určení hranice pozemku, vyměřování pozemku i další služby

Geodetická kancelář Semily

Geodézie Semily - geometrický plán, určení hranice pozemku, vyměřování pozemku i další služby

Geometrický plán, vyměřování pozemku nebo vytyčení hranice pozemku? To i mnohem více obstará Geodetická kancelář Semily. Již řadu let vám nabízíme kompletní práce z oboru geodézie, a to jak pro katastr nemovitostí, tak i ve výstavbě. Využít našich služeb mohou všichni z okresu Semily, Jičín, Jablonec nad Nisou i jejich širokého okolí.


Geodetické práce aneb nezbytná pomoc nejen při stavbách a kolaudacích

Geodetická kancelář Semily

Geodetické práce aneb nezbytná pomoc nejen při stavbách a kolaudacích

Vytyčení hranic pozemku, zhotovení mapového podkladu, zaměření stavby a přípojky či dokumentace skutečného provedení staveb – to jsou geodetické služby, bez kterých se při stavění domu, rozdělování pozemku či kolaudaci zkrátka neobejdete. S řešením těchto záležitostí Vám pomůže geodetická kancelář Semily.


Další produkty a služby
Vrtané studny Zlínský kraj-vrtání, čištění, regenerace studní

Vrtané studny Zlínský kraj-vrtání, čištění, regenerace studní

Společnost Vodní zdroje Holešov a.s. provádí vrtání studní - průzkumné hydrogeologické vrty určené k jímání podzemní vody. Dále zajistíme čištění vrtaných studní, regeneraci hydrogeologických vrtů. Na základě poptávky Vám zpracujeme cenovou nabídku a doporučíme nejvhodnější situování studny na Vašem pozemku. Terénní a vrtné práce spustíme po prohlídce lokality, sjednání smlouvy o dílo a vydání stavebního povolení. Studna je stavba, proto je nutné mít pro její vybudování stavební povolení a následně vodoprávní povolení k odběru pozemní vody. Vystavíme Vám hydrogeologické posudky pro účely stavebního a vodoprávního řízení. Kromě zhotovení vrtané studny jsme schopni zajistit práce spojené s napojením studny na místo spotřeby vody: - manipulační šachtice - dodávka a instalace čerpací techniky - vybudování vodovodních přípojek od studny k místu spotřeby. Bližší informace získáte na tel.: 573312120.


Rozbory vody Zlínský kraj-ze studny, pitné, v bazénu, z čov

Rozbory vody Zlínský kraj-ze studny, pitné, v bazénu, z čov

Sledujete pravidelně kvalitu pitné vody, vody ve studni či v bazénu? Společnost Vodní zdroje Holešov a.s. provádí rozbory vody ze studny a posouzení zdravotní nezávadnosti této vody. Zkontrolujeme zda Vaše kohoutková voda má požadované hodnoty. Rozbory vody ze studní, která je užívána pro individuální zásobování rodinného domu, chaty, zahrady: - informativní chemicko-bakteriologický rozbor (ph, vodivost, železo, CHSKMn, amonné ionty, tvrdost, sírany, chloridy, dusičnany, dusitany, koliformní bakterie, Escherichia coli, počet kolonií Posouzení zdravotní nezávadnosti vody pro kolaudační řízení: - krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. příloha č. 5. Rozbory vody ze soukromých bazénů a koupaliště. Rozbory vody ke koupání, k chovu ryb, k zalévání. Rozbory vypouštěných odpadních vod z domácích ČOV dle vyhlášky 61/2003 Sb. příloha č. 1: - CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky. Informace získáte na tel.:573312151.


Hydrogeologický průzkum, vyhledání zdroje pitné vody Zlínský kraj

Hydrogeologický průzkum, vyhledání zdroje pitné vody Zlínský kraj

Společnost Vodní zdroje Holešov a.s. provádí hydrogeologický průzkum za účelem vyhledání zdroje pitné vody. Práce provádíme převážně v regionu Zlínský kraj. Poskytujeme komplexní služby, jejichž cílem je získání zdroje podzemní vody. Hydrogeologické průzkumné práce: - Hydrogeologický průzkum je prováděn s cílem upřesnit lokalizaci vrtných prací - přihlíží se k požadavkům zákazníka na vydatnost nových jímacích objektů, kvalitu vody a technologické nároky na její úpravu, závislý je ovšem na výsledcích geofyzikálních měření. Vrtné práce provádíme ve zpevněných i nezpevněných horninách, prováděné jsou za odborného dozoru geologa. Při realizaci vrtané studny zajistíme vše potřebné - nutná povolení, posouzení hydrogeologa, zpracování projektové dokumentace, laboratovní analýzy i návrhy ochranných pásem vodního zdroje a vyhodnocení čerpacích zkoušek včetně dodávky čerpadel a instalace rozvodů. Obraťte se na profesionály v oboru - tel.: 573312151.


Ekologický audit, vrtané studny, sanace Holešov

Ekologický audit, vrtané studny, sanace Holešov

Provádíme a vyhodnocujeme: - geologické práce - vrtané studny - vrty pro tepelná čerpadla - regenerace vrtů - regenerace potrubí - sanace - akreditovaná laboratoř - posudky v oblasti životního prostředí - ekologický audit - čištění studní - čištění vodovodů - čištění kanalizací.