VÚHU a.s.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.


Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí.

K 1.5.1992 byl ústav zapsán v obchodním rejstříku jako akciová společnost.

Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Vršanská uhelná, a.s. (44, 580 %) a Severočeské doly, a.s. Chomutov (44, 582 %).

Kromě činností spojených s podporou lomového dobývání se činnost společnosti zaměřuje také na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.

Odbor Geotechnika a hydrogeologie
V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.

V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrskogeologického průzkumu, přes stabilní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt sanačních prací.

Nabízíme odbornou způsobilost projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vedoucí útvaru Geotechnika a hydrogeologie: RNDr. Jan Burda, Ph.D. (tel.: 725 122 627)

Autorizovaná osoba a Certifikační orgán

Předmětem činnosti je posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků z produktů spalování a odsíření, technologického vybavení lomů pro povrchové hornictví a těžebního zařízení plovoucích strojů.

Hlavní činnost Autorizované osoby 242 je zaměřena na certifikaci vybraných komodit stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí a produktů z variantních odsiřovacích procesů energetických a teplárenských zdrojů v České republice.

Neméně důležitou je v oblasti státního zkušebnictví i činnost Certifikačního orgánu č. 3066. Statut certifikačního orgánu byl VÚHU a.s. udělen v roce 1999 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. po úspěšném absolvování prověrek způsobilosti. V roce 2014 aplikoval Certifikační orgán č. 3066 do svého systému požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby a úspěšně byl dle této normy také akreditován.

Vedoucí útvaru Autorizovaná osoba, Certifikační orgán: Ing. Renata Zárubová, Ph.D. (tel: 606 602 971)

Odbor Technologických procesů a diagnostiky

Odborný útvar Technologické procesy a diagnostika provádí zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových a provozních dokumentací. Dále provádí inženýring staveb, dodávky technologických celků, konzultační a poradenskou činnost. Uvedenou problematikou se zabývá již řadu let a disponuje specialisty z dané oblasti a nejmodernější měřicí technikou. Při své činnosti navrhuje i technická řešení směřující ke snížení prašnosti, včetně následných realizací odprášení.
Vedoucí útvaru Technologické procesy a diagnostika: Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. (tel: 724 825 767)


Akreditovaná zkušební laboratoř
Zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 1994. Akreditované činnosti jsou organizačně rozčleněny podle charakteru prováděných zkoušek a analyzovaných materiálů do jednotlivých dílčích laboratoří, které se aktivně podílejí i na řešení celé řady výzkumných projektů. Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.
- Laboratoř technické diagnostiky
Technický vedoucí laboratoře: Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. (tel.: 476 208 681)
- Laboratoř imisních měření
Technický vedoucí laboratoře: Ing. David Hirman (tel.: 724 115 255)
- Laboratoř testování hornin
Technický vedoucí laboratoře: Ing. Pavel Schmidt (tel.: 476 208 624)
- Laboratoř paliv, odpadů a vod
Technický vedoucí laboratoře: Ing. Lukáš Anděl (tel.: 607 670 768)

Řešíme problematiku rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí

Řešíme problematiku rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí

Geotechnika a hydrogeologie na jednom místě

Geotechnika a hydrogeologie na jednom místě

Konzultace v oblasti ekologické likvidace odpadů

Konzultace v oblasti ekologické likvidace odpadů

Ochrana a monitorování životního prostředí

Ochrana a monitorování životního prostředí

Katalog firem:

Výzkum a vývoj

,

Štítky:

geotechnika, inženýrská geologie

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Nabídka geotechniky a inženýrské geologie

Nabídka geotechniky a inženýrské geologie
Sháníte profesionální poradenství v oblasti těžby, zpracování a následného využití uhlí? Potřebujete podporu v oborech geologie či hydrogeologie? Náš výzkumný ústav je vám kdykoliv k dispozici.

Inženýrská a sanační geologie, odstranění znečištění vod a půdy

Inženýrská a sanační geologie, odstranění znečištění vod a půdy
Geologické práce v oblastech sanační a inženýrské činnosti. Určujeme správné podmínky při budování staveb a zamezujeme znečištění a kontaminaci půd.

Geotechnika a hydrogeologie, průzkum, analýzy, Most - VÚHU a.s.

Geotechnika a hydrogeologie, průzkum, analýzy, Most - VÚHU a.s.
Komplexní služby v oblasti inženýrské geotechniky a hydrogeologie poskytuje společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. z Mostu v severozápadních Čechách.

Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí

Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. sídlící v Mostě se zabývá zkoumáním nových a moderních metod zpracování převážně hnědého uhlí, které eliminují negativní dopady na životní prostředí.

Rotační mlžící jednotky RMJ

Rotační mlžící jednotky RMJ
Rotační mlžící jednotky typu RMJ jsou zařízení primárně určená ke snižování prašnosti v uzavřených prostorech i ve venkovním prostředí.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA VÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
VÚHU a.s.
www.vuhu.cz
Adresa

Adresa

tř. Budovatelů 2830/3
Most 434 01

info@vuhu.cz
+420 476 208 601


Najdete nás také zde:

ARES
captcha