VÚHU a.s.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

CZKVÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí.

K 1.5.1992 byl ústav zapsán v obchodním rejstříku jako akciová společnost.

Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Vršanská uhelná, a.s. (44, 580 %) a Severočeské doly, a.s. Chomutov (44, 582 %).

Kromě činností spojených s podporou lomového dobývání se činnost společnosti zaměřuje také na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.

Odbor Geotechnika a hydrogeologie
V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.

V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrskogeologického průzkumu, přes stabilní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt sanačních prací.

Nabízíme odbornou způsobilost projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vedoucí útvaru Geotechnika a hydrogeologie: RNDr. Jan Burda, Ph.D. (tel.: 725 122 627)

Autorizovaná osoba a Certifikační orgán

Předmětem činnosti je posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků z produktů spalování a odsíření, technologického vybavení lomů pro povrchové hornictví a těžebního zařízení plovoucích strojů.

Hlavní činnost Autorizované osoby 242 je zaměřena na certifikaci vybraných komodit stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí a produktů z variantních odsiřovacích procesů energetických a teplárenských zdrojů v České republice.

Neméně důležitou je v oblasti státního zkušebnictví i činnost Certifikačního orgánu č. 3066. Statut certifikačního orgánu byl VÚHU a.s. udělen v roce 1999 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. po úspěšném absolvování prověrek způsobilosti. V roce 2014 aplikoval Certifikační orgán č. 3066 do svého systému požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby a úspěšně byl dle této normy také akreditován.

Vedoucí útvaru Autorizovaná osoba, Certifikační orgán: Ing. Renata Zárubová, Ph.D. (tel: 606 602 971)

Odbor Technologických procesů a diagnostiky

Odborný útvar Technologické procesy a diagnostika provádí zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových a provozních dokumentací. Dále provádí inženýring staveb, dodávky technologických celků, konzultační a poradenskou činnost. Uvedenou problematikou se zabývá již řadu let a disponuje specialisty z dané oblasti a nejmodernější měřicí technikou. Při své činnosti navrhuje i technická řešení směřující ke snížení prašnosti, včetně následných realizací odprášení.
Vedoucí útvaru Technologické procesy a diagnostika: Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. (tel: 724 825 767)


Akreditovaná zkušební laboratoř
Zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 od roku 1994. Akreditované činnosti jsou organizačně rozčleněny podle charakteru prováděných zkoušek a analyzovaných materiálů do jednotlivých dílčích laboratoří, které se aktivně podílejí i na řešení celé řady výzkumných projektů. Komplexní analytické centrum je schopno nabídnout široké spektrum analýz, zkoušek a měření.
- Laboratoř technické diagnostiky
Technický vedoucí laboratoře: Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. (tel.: 476 208 681)
- Laboratoř imisních měření
Technický vedoucí laboratoře: Ing. David Hirman (tel.: 724 115 255)
- Laboratoř testování hornin
Technický vedoucí laboratoře: Ing. Pavel Schmidt (tel.: 476 208 624)
- Laboratoř paliv, odpadů a vod
Technický vedoucí laboratoře: Ing. Lukáš Anděl (tel.: 607 670 768)


Katalog firem:    

Výzkum a vývoj

,  
Štítky:

geotechnika, inženýrská geologie