Mgr.Martin Štěřík


Příčná 3, Karlovy Vary 360 01

Služby:
- geologický průzkum

IČ: 49220969
DIČ: CZ6408091679
Okres: Karlovy Vary
Stát: Česká republika
Právní forma: podnikatel se ŽO
Počet zaměstnanců: do 5 zaměstnanců
Obrat: do 5 000 tis. Kč

Geologický průzkum karlovy Vary

Geologický průzkum karlovy Vary

Hydrogeologie projektování vodních děl (vrty pro studny, vrty pro tepelná čerpadla), hydrogeologické průzkumy a posudky pro vodoprávní řízení spojené s projektováním, budováním a legalizací vodních zdrojů, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami, hydrogeologické posouzení zasakování srážkových vod do horninového prostředí, hydrogeologické posouzení vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV do vod podzemních, zpracování podkladů pro stavební povolení studní, zpracování podkladů pro povolení k odběru podzemních vod , legalizace stávajících studní - zpracování dokumentace pro legalizaci studny, hydrogeologické posudky vrtů pro tepelná čerpadla, hydrodynamické zkoušky (čerpací, stoupací a nálevové zkoušky), režimní měření (sledování indikačních ukazatelů podzemních, povrchových, skládkových, odpadních i pitných vod), projektování, realizace a provoz systémů pro monitorování kvality nebo dynamiky podzemních vod, hydrogeologické posudky a průzkumy pro hodnocení chemismu vod, průzkum vlivu těžby na vodní režim okolí, průzkumy zdrojů podzemní vody, zřizování studní (postup při zřizování studní), návrhy ochranných pásem vodních zdrojů, hydrogeologický průzkum pro stavební účely (ověřování hydraulických parametrů, čerpací a vsakovací zkoušky, stanovení přítoku do stavební jámy), studie a posudky (vliv rizikových faktorů na kvalitu a množství podzemních vod apod.), hodnocení kvality podzemních a povrchových vod v návaznosti na platnou legislativu, zpracování podkladů pro stavební povolení studní, zpracování podkladů pro povolení k odběru podzemních vod, průzkumy pohřebišť – zjištění základních požadavků zákona č. 256/2001 Sb, hydrogeologické studie a posudky řešící možné střety zájmů, individuální i periodické odběry vzorků vod, posouzení vlivu staveb a jiných zásahů do krajiny na odtokové a hydrogeologické poměry, hydrogeologie ložisek nerostných surovin, rešerše hydrogeologických podkladů a provedení regoknoskace poměrů pro zpracování územních plánů, zpracování hydrogeologických podkladů pro územní rozhodnutí, zjišťování rizikových geofaktorů v oblasti hydrogeologie, hydrogeologické posouzení antropogenních vlivů na zdroje podzemních vod. Inženýrská geologie inženýrskogeologický průzkum pro všechny typy nových staveb, průzkumné geologické práce pro účely rekonstrukce a sanace stávajících objektů, klasifikace zemin a hornin, posouzení možnosti jejich využití, inženýrsko geologický dozor při realizaci staveb a zemních prací, hodnocení těžitelnosti zemin, kontrola hutnění, hodnocení režimu podzemních vod na lokalitě (staveništi), řešení stabilitní problematiky (deponie, hráze, závěrné svahy, násypy, zářezy), průzkum sesuvných území, archivní a mapové rešerše. Ochrana životního prostředí průzkum kontaminace půd, podzemních i povrchových vod, hodnocení objektů a jejich okolí z hlediska možné kontaminace látkami nebezpečnými životnímu prostředí, ověřování rozsahu znečištění podzemních a povrchových vod a zemin, zjišťování zdrojů kontaminace, dokumentace a hodnocení geofaktorů, ovlivňujících životní prostředí, projektování, realizace, supervize a vyhodnocení sanace a dekontaminace zemin a podzemních vod, monitorování kvality podzemních a povrchových vod (návrh a realizace systému, vlastní monitoring), ekologické audity, analýzy rizika ekologických zátěží a jejich vlivů na životní prostředí, studie proveditelnosti, plány odpadového hospodářství, studie proveditelnosti, hodnocení kvality rybničního sedimentu (bahna) z hlediska nakládání s odpady podle zák. 185/01 Sb. o odpadech a vyhl. 294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, řešení ekologických zátěží při revitalizaci brownfields, konzultační a expertní činnost.Další produkty a služby
  • geodetické práce, vytyčování stavebních objektů, inženýrská geodézie, projektování geologických prací, provádění geologických prací, hydrogeologické průzkumy, inženýrsko - geologické průzkumy


Související články
Geodetické práce Dvůr Králové
Geodetické práce Dvůr Králové

V jaké oblasti můžete potřebovat geodetické práce? Mezi nejčastější služby patří beze sporu vyhotovování geometrických plánů. Mezi další se řadí geodetické práce v investiční výstavbě nebo zhotovování mapových podkladů.


Geodetické a geologické práce - Hodonín, jižní Morava
Geodetické a geologické práce - Hodonín, jižní Morava

Když se řekne geodetická práce, každý si hned představí vytyčení hranic pozemků. Ovšem tato práce v sobě skrývá mnoho dalších služeb. Jedná se o běžné vytyčení hranic pozemků, ale také zaměřování budov, vyhotovování veškerých plánů a dokumentů, zanesení do katastru nemovitostí, ale může se jednat také o zvláštní posudky a mnoho dalšího, a právě tyto služby vám odborně a spolehlivě provede firma SURGEO, s.r.o.


Geodetické práce, zeměměřictví a vytyčení hranice pozemků Hodonín, jižní Morava
Geodetické práce, zeměměřictví a vytyčení hranice pozemků Hodonín, jižní Morava

Geodetické práce a další činnosti z této oblasti jsou důležitým prvkem při zhotovení plánů, mapování, vytyčování a identifikaci pozemků či při realizaci různých projektů a podobně. Pokud potřebujete služby z této oblasti, tak vám je poskytne tým profesionálů firmy SURGEO, s.r.o. se sídlem v Hodoníně.


Geodetické práce Hradec Králové
Geodetické práce Hradec Králové

Společnost GON Hradec Králové, a.s. se zaměřuje na geodetické práce. Všechno na zemi má své místo. Každičký centimetr musí být zaznamenán a veden v katastru. Geodézie však také znamená vyhotovování map na základě výpočtů a různých informací z terénu.