Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o.


Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek 190 00

Soukromá střední škola výpočetní techniky je střední odborná škola s dlouholetou tradicí.

Studijní obor – Informační technologie

Specializace:
- Grafické systémy a tvorba webových stránek
- Správa počítačových sítí
- Programování a databázové systémy

Soukromá střední škola výpočetní techniky patří mezi nejmoderněji vybavené školy v ČR.

Jejím výrazným kladem je také kvalita pedagogů. Jak vyučující odborných, tak i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou ve svých oborech fundovanými profesionály.
Kvalita výuky se každoročně odráží ve vysokém počtu absolventů přijímaných na vysoké školy.
O absolventy školy je rovněž značný zájem na trhu práce.
Uplatňují se v širokém spektru zaměstnání spojených s využitím výpočetní techniky a informačních technologií. SSŠVT je členem Sdružení soukromých škol ČMS.

Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které studentům umožňují získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Studenti si vytvoří základní přehled o elektrotechnice.
Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se spravovat i zabezpečit operační systémy, počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory, navrhovat databázové systémy.
Získají nemalé dovednosti v oblasti programování.
Dokáží ovládat, spravovat, navrhovat a zabezpečit počítačové sítě.
Osvojí si praktickou správu hardware počítače, především pevných disků.
Získají schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i rozsáhlé praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku.
Naučí se profesionálně pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využijí již během studia při souvislé odborné praxi na specializovaných pracovištích institucí zabývajících se informačními technologiemi.
Ve výuce odborných předmětů je kladen značný důraz na její praktičnost. Je koncipována tak, aby si studenti mohli získané teoretické poznatky ihned ověřit přímo při práci s výpočetní technikou, kterou mohou vždy využívat v maximálním počtu vyučovacích hodin.
Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů. Ve vyučování dvou světových jazyků si studenti osvojí nejen cizojazyčnou komunikaci praktickou, ale i odbornou.
Výuka matematiky a fyziky je koncipována tak, aby plně pokryla potřeby výuky odborných předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na VŠ.
Škola klade velký důraz na materiální zabezpečení výuky. Je na vysoké úrovni vybavena výpočetní technikou, která je využívána jak pro potřeby odborných předmětů, tak i předmětů všeobecně vzdělávacích (např. angličtiny či matematiky). Kromě kvalitního hardware je pro jejich výuku využíván i specializovaný software (např. pro matematiku).

IČ: 62913981
DIČ: CZ62913981
Okres: Praha-město
Stát: Česká republika
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: neudáno
Obrat: neudáno
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Kratochvíl

Studium multimédií a tvorby webových stránek na střední škole Praha

Studium multimédií a tvorby webových stránek na střední škole Praha

Chcete studovat multimédia a tvorbu webu? Chcete pracovat s nejnovějšími grafickými programy? Chcete studovat na střední škole, která Vás opravdu něco naučí? Chcete studovat obor Informační technologie na nejmoderněji vybavené střední škole v ČR? V rámci oboru Informační technologie se můžete specializovat na grafiku a tvorbu webu. (Multimédia) Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek. Po celou dobu studia se budou studenti setkávat s produkty aktuální sady Creative Suite společnosti Adobe. Nejprve se v programu Adobe Photoshop naučí pracovat s bitmapovou grafikou a v rozsahu od základních technik a pojmů až po pokročilé funkce a jejich využití při zpracování konkrétních úkolů. Osvojí si klíčové pojmy fotografické praxe a naučí se je propojovat s možnostmi editace v PC. V další fázi se naučí studenti upravovat vektorovou grafiku za pomoci programu Adobe Illustrator, kde se od tvorby jednoduchých vektorových obrázků propracují až ke kreslení ilustrací a scén s realistickou hloubkou a vzdáleností kreslením tvarů pomocí perspektivní mřížky. Web 2.0Významná část výuky je věnována pořízení a následnému střihu videa. Po získání nezbytných teoretických informací a seznámení s potřebným hardwarovým vybavením zvládnou studenti práci s pokročilým střihovým softwarem Adobe Premiere včetně střihu v reálném čase, vytváření videí s podporou formátu HD a následnou tvorbu DVD. Další část studia je věnována tvorbě graficky přitažlivých vektorových animací pomocí aplikace Adobe Flash. Studenti se naučí vytvářet interaktivní animace, prezentace a hry, které jsou v současné době velmi populární mezi uživateli internetu. Vyzkouší si tvorbu animací se simulací fyzikálních jevů, propojeným pohybem a ozvučením a za pomoci jazyka ActionScript 3.0 si vyzkouší tvorbu flashových webových prezentací a her včetně jejich nasazení na web. V neposlední řadě se studenti naučí tvořit dynamické webové stránky dle nejnovějších standardů a technologie Web 2.0. Studenti se postupně seznámí s HTML, CSS, JavaScriptem a AJAXem a jazykem PHP, který jim dovolí vytvářet sofistikované webové aplikace. - grafika - Flash - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Adobe Premiere - střih videa - tvorba webu - PHP - ASP - HTML - AJAX - ActionScript ... SSŠVT Prostě něco navíc… www.sssvt.cz


Informatika na střední škole v Praze

Informatika na střední škole v Praze

Chcete studovat obor Informační technologie na nejmoderněji vybavené střední škole v ČR? Studuj jednu z našich specializací!! Nabízíme: • multimédia a tvorbu webu • programování a databázové systémy • správa počítačových sítí Chceš studovat na střední škole, která Tě opravdu něco naučí? Tak studuj s námi! - programování - grafika - tvorba webu - flash - správa sítě - mobilní aplikace - .... Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o. Prostě něco navíc… www.sssvt.cz


Studium programování na střední škole Praha

Studium programování na střední škole Praha

Chcete studovat programování a databázové systémy? Chcete studovat na střední škole, která Vás opravdu něco naučí? Chcete studovat obor Informační technologie na nejmoderněji vybavené střední škole v ČR? V rámci oboru Informační technologie se můžete specializovat na programování a databázové systémy.. Základem této studijní specializace je osvojení si praktických programovacích technik a dovednosti. Studenti se naučí pravidla algoritmizace, seznámí se s vytvářením vývojových diagramů, používáním procedur a funkcí, prací se soubory. Výuka je nejprve orientována na programování v příkazovém řádku i na vizuální programování. V další výukové fázi jsou studenti seznámeni se zásadami objektově orientovaného programování, naučí se používat formuláře a jiné grafické komponenty, vytvářet grafy a obrazce, používat SQL jazyk v databázových aplikacích. Neopominutelnou součástí výuky je také navrhování a tvorba databází a databázových strojů. - programování - mobilní aplikace - tvorba webových aplikací (PHP, ASP) - databáze ( SQL, MS SQL SERVER, My SQL) - flash Soukromá střední škola výpočetní techniky Prostě něco navíc… www.sssvt.cz


Studujte specializaci Správa počítačových sítí

Studujte specializaci Správa počítačových sítí

Chcete se stát správcem počítačové sítě? Chcete studovat na střední škole, která Vás opravdu něco naučí? Chcete studovat obor Informační technologie na nejmoderněji vybavené střední škole v ČR? V rámci oboru Informační technologie se můžete specializovat na správu počítačových sítí. Soukrkomá střední škola výpočetní techniky V rámci studijní specializace „ Správa počítačových sítí“ žáci nejprve získají znalosti o standardech sítě, protokolech používaných v počítačových sítích a to především v rámci architektury TCP/IP. Žáci se naučí praktickou správu síťového prostředí serverů fungujících na platformě Windows, včetně služby Active Directory, i správu systému Linux. Výuka dále zahrnuje teoretické principy základních i pokročilých síťových služeb, se kterými se poté žáci naučí pracovat prakticky. Jedná se především o služby, které zajišťují základní funkčnost počítačových sítí, např. služby DNS, DHCP, směrování (statické i dynamické), tak i služby vyšší. Žák získá teoretické znalosti i praktické dovednosti pro konfiguraci webových serverů, poštovních a FTP serverů i prostředí elektronické pošty. Značná pozornost je věnována zabezpečení služeb autorizovaného přístupu k datovým zdrojům, ale i pro případ neoprávněné manipulace s daty. Z tohoto důvodu se žáci učí teorii zabezpečení počítačových sítí pomocí šifrování a následně praktickou konfiguraci pro zabezpečení komunikace mezi klientem a serverem příslušné síťové služby. V tematickém celku věnovaném autorizovanému přístupu se student naučí využívat osobních certifikátů pro ověřený přístup k výše uvedeným síťovým službám. Ke konfiguraci zabezpečení dat bude žák umět nejen aplikovat šifrování k zabezpečení sítě, ale i spravovat služby sloužící k vydání šifrovacích klíčů a certifikátů (certifikační úřad, certifikační server, ..). Žáci získají i znalosti a dovednosti potřebné pro zabezpečení sítě před napadením viry a útoky vedenými z Internetu. Proto je nemalá část výuky vyhrazena teoretickým principům i praktické konfiguraci firewallu. Celá koncepce výuky v zaměření Správa počítačových sítí je realizována asi takto: Žák na základě teoretických znalostí získaných při výkladu určitého celku, realizuje nejprve jednoduché praktické úlohy. Na základě takto získaných dovedností pak úlohy rozsáhlejší, které svým obsahem již odpovídají reálné situaci v praxi. Obsahují servery na platformě Windows a Linux i aktivní prvky (routery, switche ..), které musí žák nakonfigurovat tak, aby všechny služby v síti byly plně funkční. Díky takto získaným dovednostem bude absolvent zaměření Správa počítačových sítí schopen realizovat počítačové sítě od prvopočátečního návrhu až po uvedení sítě do provozu a její následnou správu. - standardy - TCP/IP - servery - Windows - Linux - Active Directory - služby DNS, DHCP - FTP server - webový server - certifikáty - šifrování - viry - konfigurace firewallu - aktivní prvky www.sssvt.cz SSŠVT Prostě něco navíc…


Vzdělání v oboru Informační technologie Praha

Vzdělání v oboru Informační technologie Praha

Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o. - střední škola s dlouholetou tradicí. Studium: - grafické systémy a tvorba webových stránek - správa počítačových sítí - programování a databázové systémy. Chceš studovat na střední škole, která Tě opravdu něco naučí? Tak studuj s námi! Obor Informační technologie na nejmoderněji vybavené střední škole v ČR. - programování - mobilní aplikace - správa sítí - tvorba webových aplikací - flash - grafika - databáze - CISCO Více info naleznete viz odkaz níže: www.sssvt.cz Prostě něco navíc....Další produkty a služby
  • střední odborné zaměření, vzdělání pro odborné profese, možnost praxe v oboru, závěrečné zkoušky s maturitou

Podlahářství Marhold s.r.o.

Související články
Z VOŠP Kroměříž máš práci jistou, staň se potravinářským expertem
Z VOŠP Kroměříž máš práci jistou, staň se potravinářským expertem

Připravte dětem skvělou budoucnost. Škola je základem života a provází nás od dětství až do dospělosti. Jako potravinářský expert se mohou uplatit v různých zaměstnáních a ještě je to bude bavit. Co víc si přát, než chodit do školy rád?


Střední škola a střední odborné učiliště Třeboň - Obchodní akademie, Cestovní ruch i řada zajímavých praktických oborů
Střední škola a střední odborné učiliště Třeboň - Obchodní akademie, Cestovní ruch i řada zajímavých praktických oborů

Vybrat správnou střední školu není rozhodně snadný úkol, ať už pro rodiče nebo samotné žáky. Právě výběr správného oboru totiž může ovlivnit budoucí život a kariéru dítěte. Pokud hledáte školu se skutečně širokou nabídkou oborů, je pro vás Střední škola a střední odborné učiliště Třeboň tou správnou volbou. Nabízíme totiž studium nejrůznějších oborů s maturitou, jako jsou například Obchodní akademie, Cestovní ruch či Modelářství a návrhářství oděvů, ale i praktické učební obory nejrůznějšího typu. Na své si u nás tak přijde manuálně zručný student, i ten, který se chce připravit na vysokoškolské studium.


Třeboň nabízí nejrůznější možnosti vzdělání - obchodní akademie, střední škola i učiliště s celou řadou oborů
Třeboň nabízí nejrůznější možnosti vzdělání - obchodní akademie, střední škola i učiliště s celou řadou oborů

Kam po základní škole, kde pokračovat ve studiu a jaké možnosti má vlastně střední škola nebo učiliště? A jaké oblasti vzdělávání poskytuje město Třeboň?


Studuj u nás – ve Škole plné života
Studuj u nás – ve Škole plné života

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě je v současnosti největší multioborovou školou v regionu nabízející celou škálu studijních oborů pro uchazeče ze základních škol. Výuka se uskutečňuje v sedmi budovách rozmístěných v centru Opavy a dále na smluvních pracovištích významných podniků a firem, které se aktivně podílejí na vzdělávání a výchově žáků.