ArtepGeo s.r.o.
Geotechnický monitoring Praha


Radlická 2485/103, Praha 5 - Radlice 150 00
Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.
Využívá dlouholeté tuzemské a zahraniční praktické zkušenosti v pozemním, podzemním a dopravním stavitelství.

Nabídka, poskytované služby:
- konzultace, expertní posudky v oblasti:
- inženýrská geologie
- hydrogeologie
- geotechnický a hydrogeologický průzkum
- radonové průzkumy
- geotechnika, geomechanika
- geotechnický monitoring (inklinometie, hydrostatika, extenzometrie)
- výpočet modelových řešení (stabilita, sedání)
- zpracování průzkumu pro životní prostředí
- stavebně geologický průzkum a navazující výpočet
- stavební činnost
- organizace a řízení geotechnické stavby
- stavební dozor.

Vrtné práce a penetrační sondy
- jádrové vrty do 30 m
- odběr technologických vzorků
- jádrové vrtání na sucho průměrů 76 až 220 mm
- monitorovací vrty o průměru výstroje až 220 m

Hydrogeologické vrty
- průměry výstroje 76 - 220 mm

Maloprůměrové vrty:
- do profilu 112 mm pro různé účely (max. délka 5-6 m)
- pomocí lehké vrtné soupravy LSS-15
- možnost vrtání pod elektrickou trakcí v kolejišti

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy:
- komplexní projektování IG průzkumů
- realizace, zpracování pedologických průzkumů
a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb
- podklady pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a pro stavební povolení (DSP)

V rámci hydrogeologického průzkumu (HG) provedení :
- hydrogeologické posudky, vliv staveb na horninové prostředí podzemní a povrchové vody
- průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod, ekologické audity
- návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů podzemních vod
- hydrogeologické průzkumy, mapování
vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod

Odborná činnost:
- komplexní projektování IG průzkumů
- inženýrskogeologický dozor při výstavbě objektů, dálničních, silničních, železničních a průmyslových staveb
- hodnocení těžitelnosti hornin a zemin, kontrola hutnění
supervizní činnost
- konzultační, posudková, oponentská a expertizní činnost
- přebírka pilot
- řešení stability různých objektů (svahy, násypy, zářezy, zdi)
- pasportizace objektů
- korozní průzkum
- radonový průzkum
- geodetické měření
- zatěžkávací zkoušky pilotů.

Polní zkušebnictví:
- měření deformačního modulu a modulu únosnosti pomocí statické zatěžovací desky dle ČSN 72 1006 a 736190 pro zemní těleso a silničních, železničních, pozemních, vodohospodářských staveb
- stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev Evd konstrukcí dopravních staveb
- provedení zkoušek dynamické penetrace dle ČSN EN ISO 22476-2 s interpretací horninového prostředí

Geotechnika:
- doporučení vhodnosti a technologie zakládání staveb
- stabilitní výpočty zemních těles a skalních svahů
- výpočet sedání podloží násypu
- posouzení opěrných i zárubních zdí, gabionů, kotvení
- posouzení a projekt plošného i pilotového založení staveb
- výpočet a návrh sanačních opatření při sesuvech
- posouzení vhodnosti stavenišť
- geotechnický dozor při realizaci staveb
- návrh pažení stavebních jam
- návrhy geotechnického monitoringu
- vypracování projektu osazení měřících zařízení
- periodické měření s vyhodnocením
- pásmová extenzometrie
- měření dilatace na trhlinách
- měření sedání metodou hydrostatické nivelace
- měření pórových tlaků
- návrh zemních těles vyztužených geosyntetiky
- návrhy podloží pod podlahami hal
- konzultace a poradenství ve všech oborech geotechniky

Zkušební laboratoř mechaniky zemin:
- laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva
- stanovení vlhkosti, objemové hmotnosti, zrnitosti, obsahu organických látek a obsahu CaCO3
- zkoušky pevnosti na horninách
- technologické zkoušky zemin
- zkouška propustnosti zemin
- laboratorní rozbory vod, analýza vod a vodních výluhů
- rozbor pitné vody
- rozbory povrchových a odpadních vod
- mikrobiologický rozbor pitné vody
- analýzy kovů v kapalných a pevných materiálech
- analýza pro ekologii, odpady, tuhá alternativní paliva.

Další produkty a služby
  • inženýrská geologie a geotechnika, geodézie, geometrické plány, sanace podzemních vod, vytyčovací práce
  • kontrola stavebních prací, koordinátor bozp, technický dozor investora, inženýrská a projektová činnost
  • odborné posudky, státní zkušebna, certifikace výrobků, ověření jakosti, testování výrobků, homologace výrobků, požární zkoušky, bezpečnostní zkoušky

Montáže a servis klimatizačních zařízení Teplice, vzduchotechnické jednotky ATREA a REMAK.

Montáže a servis klimatizačních zařízení Teplice, vzduchotechnické jednotky ATREA a REMAK

Společnost zajišťující prodej pomůcek, laboratorní reagencie nejvyšší kvality, spojení umělé DNA či analyzování biologického materiálu.


Související články
Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

COMPUPLAST s.r.o.

Využijte volných kapacit pro testování výroby součástí 3D tiskáren

Nejmodernější špičkové technologie umožní testování výroby trubiček, hadiček, malých profilků i strun do 3D tiskáren. Volné kapacity této linky jsou našim zákazníkům plně k dispozici. Díky minimálnímu vytížení zmíněné linky nebudete naprosto ničím limitováni a bude vám započítán pouze skutečný čas strávený testováním.


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Státní zkušebna strojů a.s.

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.


Stavební a inženýrská činnost – oblast Prahy a Středních Čech

Ing. Tomáš Novotný

Stavební a inženýrská činnost – oblast Prahy a Středních Čech

Hledáte v Praze profesionální stavebního projektanta? Potřebujete poradit s projekční činnosti rodinného domu, komerční budovy či jiného objektu? Zajistit stavební povolení, technický a autorský dozor, statistické výpočty nebo jen doporučit stavební firmu? Na tyto služby je nejlepší najmout si odborníka. Ing. Tomáš Novotný je autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb neboli stavební projektant a proto rád a ochotně pracuje na všech zakázkách týkajících se Prahy a Středních Čech.


Firma NV Engineering s.r.o. slaví výročí 12 let na trhu

NV Engineering s.r.o.

Firma NV Engineering s.r.o. slaví výročí 12 let na trhu

Je známou pravdou, že kvalitu každé firmy prověří až čas. U společnosti NV Engineering s.r.o. to jistě platí dokonale, protože právě slaví své dvanácté narozeniny. Úspěšnost je zajištěna především správným výběrem spolupracovníků, spolehlivostí v každém ohledu a také tím, že poskytuje v oblasti stavební činnosti a diagnostiky staveb nejlevnější služby.


Další produkty a služby
Statická zatěžovací zkouška deskou, Praha - polní zkušebnictví

Statická zatěžovací zkouška deskou, Praha - polní zkušebnictví

Statická zatěžovací zkouška, polní zkušebnictví, zjištění míry zhutnění, kontrolu únosnosti zeminy, pláně a konstrukčních vrstev realizuje ArtepGeo s.r.o., Praha.


Geotechnický monitoring Praha – odhad vývoje a návrh ochranných opatření

Geotechnický monitoring Praha – odhad vývoje a návrh ochranných opatření

Odborníci ze společnosti ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze nabízí své služby geotechnického monitoringu s cílem odhadu dalšího vývoje sledovaného prostředí a návrhu vhodných opatření.


Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Společnost ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě nabízí odborné konzultace a poradenství v oblasti geotechniky, návrhy podloží, posouzení projektů či geotechnický dozor.


Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha -  do hloubky cca 30 m

Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha - do hloubky cca 30 m

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.


Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ArtepGeo. Doporučíme vhodnost prostoru pro výstavbu a vypočítáme svah zemních těles. Vypracujeme pro Vás návrhy a posudky pro opěrné zdi, gabiony, kotvení a pilotové založení všech staveb. Opatříme Vám geotechnický dozor po celou dobu stavby. Na objednávku poskytujeme monitorovací metody: inklinometrické měření, pásmová extenzometrie a měření dilatace na trhlinách, pórových tlaků a sedání metodou hydrostatické nivelace. Poradíme s vyztužením zemních těles a správným podložím pod halové podlahy. Není pro nás nic příliš složité, dokážeme si poradit i s velkými zakázkami.


Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, projektování,

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, projektování,

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy: - komplexní projektování IG průzkumů - realizace, zpracování pedologických průzkumů a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb - podklady pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR ) a pro stavební povolení (DSP) V rámci hydrogeologického průzkumu (HG) provedení : - hydrogeologické posudky, vliv staveb na horninové prostředí podzemní a povrchové vody - průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod, ekologické audity - návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů podzemních vod - hydrogeologické průzkumy, mapování vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod Odborná činnost: - komplexní projektování IG průzkumů - inženýrskogeologický dozor při výstavbě objektů, dálničních, silničních, železničních a průmyslových staveb - hodnocení těžitelnosti hornin a zemin, kontrola hutnění supervizní činnost - konzultační, posudková, oponentská a expertizní činnost - přebírka pilot - řešení stability různých objektů (svahy, násypy, zářezy, zdi) - pasportizace objektů - korozní průzkum - radonový průzkum - geodetické měření - zatěžkávací zkoušky pilotů Polní zkušebnictví: - měření deformačního modulu a modulu únosnosti pomocí statické zatěžovací desky dle ČSN 72 1006 a 736190 pro zemní těleso a silničních, železničních, pozemních, vodohospodářských staveb - stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev Evd konstrukcí dopravních staveb - provedení zkoušek dynamické penetrace dle ČSN EN ISO 22476-2 s interpretací horninového prostředí Geotechnika: - doporučení vhodnosti a technologie zakládání staveb - stabilitní výpočty zemních těles a skalních svahů - výpočet sedání podloží násypu - posouzení opěrných i zárubních zdí, gabionů, kotvení - posouzení a projekt plošného i pilotového založení staveb - výpočet a návrh sanačních opatření při sesuvech - posouzení vhodnosti stavenišť - geotechnický dozor při realizaci staveb - návrh pažení stavebních jam - návrhy geotechnického monitoringu - vypracování projektu osazení měřících zařízení - periodické měření s vyhodnocením - pásmová extenzometrie - měření dilatace na trhlinách - měření sedání metodou hydrostatické nivelace - měření pórových tlaků - návrh zemních těles vyztužených geosyntetiky - návrhy podloží pod podlahami hal - konzultace a poradenství ve všech oborech geotechniky Zkušební laboratoř mechaniky zemin: - laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva - stanovení vlhkosti, objemové hmotnosti, zrnitosti, obsahu organických látek a obsahu CaCO3 - zkoušky pevnosti na horninách - technologické zkoušky zemin - zkouška propustnosti zemin - laboratorní rozbory vod, analýza vod a vodních výluhů - rozbor pitné vody - rozbory povrchových a odpadních vod - mikrobiologický rozbor pitné vody - analýzy kovů v kapalných a pevných materiálech - analýza pro ekologii, odpady, tuhá alternativní paliva.


Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkoušky

Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkoušky

Společnost ArtepGeo s.r.o. nabízí - Hydrogeologické průzkumy, posudky: - pro zásak dešťových či předčištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí - vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod (studny) - čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení. Geologické průzkumy: -za účelem posouzení základových poměrů v místě stavby a doporučení návrhu založení -pro rodinné domy, administrativní a bytové objekty, liniové dopravní stavby (silnice, dálnice, železnice), vodohospodářské objekty (nádrže, protipovodňové hráze) a jiné stavby (tunely, mosty, letiště, haly…). Pedologické průzkumy Radonové průzkumy Vrtné práce: - vrtání studní - inženýrskogeologické vrty - vrty pro tepelná čerpadla - dynamické penetrace Polní zkušebnictví: - statická zatěžovací zkouška - měření deformačního modulu a modulu únosnosti - Edef2 - dynamická rázová zatěžovací zkouška - stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev - Evd Nabídka, další poskytované služby: - konzultace, expertní posudky v oblasti: - inženýrská geologie - hydrogeologie - geotechnika, geomechanika - geotechnický monitoring - výpočet sedání, stabilita svahů - hodnocení těžitelnosti hornin a zemin, kontrola hutnění - geotechnický stavební dozor - laboratorní zkoušky zemin, hornin, vod.


Inženýrskogeologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum

Provádíme průzkumy geologické, hydrogeologické, radonové, pedologické, geotechnické všech staveb. Přetřízení výkopů dle tříd těžitelnosti Jádrové vrty, studny. Statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu zhutnění. Geotechnický monitoring - inkinometrie, extenzometrie.


Geologický a hydrogeologický průzkum

Geologický a hydrogeologický průzkum

Společnost ArtepGeo s.r.o. provádí geologické a hydrogeologické průzkumy všech staveb. Jedná se o posouzení základových poměrů pro: - rodinné domy - dopravní stavby - průmyslové stavby. Technické práce společnost provádí v závislosti na stavbě pomocí: - kopaných sond - strojních rýh - jádrových vrtů. Dále zajišťuje odběr a laboratorní rozbor vzorků: - zemin - hornin - podzemních vod. Hydrogeologické průzkumy provádí pro vrtané study, kde je proveden průzkumný vrt, vystrojení a čerpací zkouška. Dále pro zásak dešťových vod. Společnost provádí statické a dynamické zatěžovací zkoušky pro kontrolu: - zhutnění násypů - stavebních plání - podloží vozovek. ArtepGeo je schopna nabídnout kompletní geologické služby pro všechny druhy staveb. Geotechnický dozor při stavbě násypů, zářezů, základových jam, přebírky základové spáry, monitoring. Bližší informace naleznete na webových stránkách viz odkaz níže.


Hydrogeologické průzkumy Praha

Hydrogeologické průzkumy Praha

Společnost ArtepGeo s.r.o. nabízí hydrogeologické průzkumy. Služby v oblasti hydrogeologických průzkumů: - hydrogeologické posudky, např. vliv staveb na horninové prostředí, podzemní a povrchové vody - průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod - ekologické audity - návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů podzemních vod - hydrogeologické průzkumy a mapování - vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod - čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení. Bližší informace naleznete na webových stránkách viz odkaz níže.