Národní hluková observatoř ČR


5. května 1154/45, Praha 4 140 00

PRÁVNÍ, EXPERTNÍ, ZNALECKÁ A PORADENSKÁ KANCELÁŘ NA HODNOCENÍ VLIVU STAVEB A ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, EKONOMIKU, DÁLE NA PRÁVO NA RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA,
AUTORIZAČNÍ ORGÁN KODEXU EVROPSKÉ UNIE QUIESST PRO ČR A SR

IČ: 26986469
DIČ: CZ26986469
Okres: Praha-město
Stát: Česká republika
Právní forma: ostatní
Počet zaměstnanců: neudáno
Obrat: do 5 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: Ing. Gale František

Právní, expertní, znalecké a poradenské služby na hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí, veřejné zdraví, ekonomik

Právní, expertní, znalecké a poradenské služby na hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí, veřejné zdraví, ekonomik

1. Vzdělávací semináře o škodlivosti znečištěného ovzduší, hluku a dalších negativních jevů moderní civilizace na zdraví 2. Provedení analýzy a posouzení místní situace v obci/městě jako podkladu pro vypracování místně platné vyhlášky, definující požadavky a podmínky neperiodicky pořádaných komunitních akcí s předpokládaným zvýšením hlukové zátěže, např. „Hudební akce“ ve vztahu „Hlasitá hudba a sluchová rizika“ 3. Vypracování hodnocení vlivů územního plánu obce/města na životní prostředí, zdraví a udržitelný rozvoj území (dle požadavků zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 4. Vypracování komplexního posouzení synergických a kumulativních vlivů při tvorbě územního plánu (včetně soudně znaleckých posudků) 5. Vypracování komplexní studie proveditelnosti zavedení elektromobility ve městě 6. Vypracování Vyhlášky Místní hlukové stráže, dle Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 7. Akreditované posuzování ochrany pokojného stavu (ochrany obydlí), vyplývající z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména dle čl. 8, (včetně soudně znaleckých posudků) 8. Zajišťování informací od státní správy dle zákona 106/1999 Sb. pro oblast životního prostředí 9. Vypracování akreditovaných studií vlivu stavby na životní prostředí (EIA), zejména s akcentem na akustickou situaci dotčeného území, vlivy na znečištění ovzduší, půdy a vody, a vlivy na veřejné zdraví, (včetně soudně znaleckých posudků), dle Zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 93/2004 Sb 10. Zajišťování účasti v projektech dopravních staveb na úrovni účastníka řízení dle Zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody 11. Vypracování všech kategorií akreditovaných hlukových studií pro územní plánování, pro strategické hlukové mapování (dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2002/49 adoptovaného v ČR Vyhl. 523 a 561/2006 Sb.), pro přípravu zejména dopravních staveb (včetně soudně znaleckých posudků) 12. Akreditované měření hluku v komunálním prostředí, se zaměřením na hluk ze silniční, železniční a letecké dopravy, a hluku průmyslového (včetně soudně znaleckých posudků) 13. Akreditované měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí (včetně soudně znaleckých posudků) 14. Autorizované hodnocení zdravotních rizik dle Zákona 258/2000 Sb. o veřejném zdraví 15. Autorizované studie vlivu hluku na veřejné zdraví a zařazení imitovaného obyvatelstva do rizikových 5ti decibelových pásem, a výpočet let života ztracených v důsledku nemoci a počtu úmrtí na akutní infarkt myokardu, iniciovaných hlukem (včetně soudně znaleckých posudků), dle Burden of disease from environmental noise, Quantification of healthy life years lost in Europe, WHO+EK, 2011 16. Komplexní řešení otázek, spojených s komunálním a sousedským hlukem a jejich modifikacemi 17. Vypracování místní vyhlášky, omezující hlučné činnosti v průběhu vymezených dní 18. Notifikované laboratorní měření a hodnocení stavebních výrobků včetně protihlukových a antivibračních, dle harmonizované normy ČSN EN 14388:2006, platné ve všech zemích EU 19. Dohled nad uváděním protihlukových výrobků na trh ČR a EU dle Zákona 22/1997 Sb. a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 765/2008 20. Zavedení odborného oponentního řízení od přípravné fáze projektu dopravní stavby nebo technologického díla, ve kterém jsou projektanti hodnoceni podle ušetřených nákladů 21. Zavedení hodnocení od přípravné fáze projektu dopravní stavby nebo technologického díla, ve kterém jsou projektanti hodnoceni podle využívání moderních technologií. U dopravních staveb je nezbytné důrazně prosazovat využívání inteligentních dopravních systémů (ITS) 22. Sběr a zpracování dat pro oblast statické dopravy (parkování), jako sektoru, významně ovlivňujícího hlukovou a další zátěž sledovaného území - emise z dopravy v daném území, změny a úpravy stavebního řešení dopravních tras atd. 23. Vypracování struktury nízkoemisních zón a zavedení organizace dopravy, včetně statické dopravy, v novém režimu do praxe ve městě 24. Návrhy k využití stávajících a novelizovaných informačních systémů v obci na doplnění základní osvěty o stavu životního prostředí (hluk, emise škodlivin, objízdné trasy atd.) 25. Znalecké oceňování bonity nemovitostí, znehodnocených hlukem 26. Znalecké hodnocení dopravních staveb podle kritérií odbornost, transparentnost a hospodárnostDalší produkty a služby
  • patentová a známková kancelář, ochrana duševního vlastnictví, advokátní kancelář, komplexní právní servis, rozvody manželství
  • zpracování znaleckých posudků, oceňování vozidel, posouzení technického stavu, stanovení výše majetkové újmy
  • zkušební laboratoře, testování výrobků, ověřování jakosti, provádění nezávislých testů, certifikace materiálů


Související články
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha.


Prodávejte vaši nemovitost s námi
Prodávejte vaši nemovitost s námi

Realitní kanceláře se mnohdy tváří ke klientům přívětivě. Díky vlastní zkušenosti však často následně zjistíme, jak to doopravdy funguje. Ovšem neplatí to v případě AVAPO - realitní kanceláře s.r.o., která se specializuje na prodeje bytů, pronájmy bytů, prodeje rodinných domů a také pozemků. Společnost působí zejména v oblasti Opavy a přilehlém okolí.


Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. je akreditovaná zkušební laboratoř především se zaměřením na zkoušky betonu
Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. je akreditovaná zkušební laboratoř především se zaměřením na zkoušky betonu

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. je akreditovaná zkušební laboratoř. Nabídka jejich služeb se specializuje pro dodavatele staveb nebo dodavatele stavebních prací, hmot, polotovarů a výrobků. Také se zaměřují na služby pro stavebníky, investory, stavební dozorce, projektanty, technology a vývojáře.


Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech
Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Poskytují služby zejména v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace homologace a vzdělání. Nově mají k dispozici také EMC laboratoř. Mezi činnosti firmy se řadí certifikace systémů jakosti, Notifikovaná osoba EU, Autorizovaná osoba ČR, certifikace výrobků, inspekce, posuzování, homologace a mnoho dalšího.