Advokátní kancelář
JUDr. Šárka Apltauerová

CZKAdvokátní kancelář JUDr. Šárka Apltauerová Ostrava

Advokátní kancelář JUDr. Šárky Apltauerové z Ostravy se specializuje na rodinné právo - návrhy na rozvod, výživné, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, a na insolvenční právo - sepisování návrhů na oddlužení. Dále řeší záležitosti týkající se obchodního i občanského práva, dědického práva, pracovního a trestního práva i exekucí.

Naši bezbariérovou kancelář naleznete poblíž Gagarinova náměstí ve Slezské Ostravě, nedaleko krajského soudu.

Poskytované právní služby:
generální 28-letá praxe - včetně sporové agendy

Rodinné právo:
- rozvody - sporné, smluvené včetně sepsání dohod o úpravě majetkových poměrů manželů a bydlení po rozvodu, sepisování dohod o vypořádaní společného jmění manželů, sepis dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, bydlení do rozvodu a bydlení po rozvodu, správa společného majetku

- děti – střídavá výchova, společná výchova, výlučná péče o nezletilé, včetně změn
- výživné – dětí, manžela, rodičů
- úprava styku – děti, rodiče, prarodiče
- domácí násilí, vykázání

Využívání alternativních forem řešení konfliktů:
- smírná jednání
- mediace
- Cochemská praxe

Obchodní a občanské právo:
- se zaměřením na pohledávkovou agendu a sepisování smluv, kupní, darovací, vypořádací, zřízení služebnosti, zrušení věcných břemen, atp. včetně ověřování podpisů a Advokátní úschovy.
- sepsání žalob, návrhů na vydání platebního rozkazu, směnečných platebních rozkazů, návrhů na vydání rozhodčích nálezů, sepis odvolání, námitek, směnečných námitek, odporů a zastupování před soudy a rozhodčími soudy

Insolvenční právo:
- sepis insolvenčních návrhů, přihlašování pohledávek, zastupování v řízení
- řešení úpadku - sepsání návrhu na oddlužení

Exekuce:
- podání návrhu na exekuci, zastupování v exekučním řízení, sepis vylučovacích žalob
- vymáhání pohledávek prostřednictví soudního vykonavatele či exekutora

Dědické právo:
- právní poradenství včetně zastupování v dědickém řízení

Pracovní právo:
- pracovní poměr, pracovní a manažerské smlouvy, odpovědnost v rámci pracovněprávních vztahů, zejména náhrady škod vzniklých pracovním úrazem a nemocí z povolání

Trestní právo:
- obhajoba ex- offo
- trestněprávní odpovědnost mladistvých
- odklony v trestním řízení

Odměna:
- odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/96 Sb. o odměnách advokátů ( advokátní tarif).
- odměna za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta.
- odměna je vždy stanovena dohodou, ještě na počátku poskytování právních služeb.
- odměna za sepis návrhu na povolení oddlužení činí 4.000, -Kč.

Od roku 1996 -2016 jsem vykonávala generální advokátní praxi v rámci sdružení advokátů JUDr.Jirousek, Skalník, Bernatík a spol. Od roku 2017 vykonávám advokacii samostatně, primárně se zaměřením na rodinné a insolvenční právo - oddlužení.


Katalog firem:    

Právnické a advokátní služby

,  
Štítky:

advokát, právník Ostrava, návrh na rozvod, výživné, oddlužení, dohoda vypořádání společného jmění