Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Projektová, inženýrská kancelář: -projekce, projektant, projekční práce -architekt -bytová, občanská stavba, stavba pro podnikání Soudní znalec, znalecké posudky, posudek, odhadce. Ceny, cena a odhady nemovitostí, odhadce. Převody, oceňování nemovitostí, smlouvy, odhady.

Znalecké posudky na motorová vozidla: - osobní - nákladní - motocykly - přívěsy. Ocenění - strojní zařízení - vybavení kanceláří - dílen - jiných movitých věcí včetně vybavení domácností.

Soudní znalec: - studie v oboru čistota ovzduší - zpracování rozptylových studií.

Znalecká kancelář. Soudní znalecké posudky v oborech: - doprava - silniční a městská - strojírenství - odvětví všeobecné specializace na autoopravárenství - ekonomika - odvětví ceny a odhady, specializace motorová vozidla - koncesovaný odhadce movitého majetku.

Odborné posudky - stavby Stavební dozor - zpracování investičního záměru stavebníka - výběr zhotovitele stavby - zajištění kolaudace - reklamační řízení - řešení sporů ve všech fázích výstavby Projekty k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Znalecké posudky nemovitostí: - soudní odhady - tržní odhady - oceňování nemovitostí.

Činnost: - hydrogeologie, hydrogeologický průzkum - rozbory vody, čerpací zkoušky - posudky pro likvidaci odpadních vod (domovní čistírny, septiky, vsakování) - návrhy likvidace srážkových vod - ekologické audity - průzkumy znečištění zemin, povrchových a podzemních vod - rizikové analýzy.....atd.

Soudní znalec a certifikovaný odhadce majetku. Znalecké posudky a odhady v oborech: - ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí - stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové - oceňování nemovitostí obvyklou cenou.

Služby: - vypracování znaleckých posudků zejména k těmto úkonům: koupě a prodej nemovitosti, darování a dědictví nemovitosti, vklad nemovitosti do majetku firem

Poradenství v oblastech hospodaření s energiemi, energetické optimalizace a analýzy, energetické audity, pomoc při podávání dotací, projekční činnost v oblasti tepelné techniky, TZB a elektrotechnicky, včetně projekce inteligentní instalace.

Paní Mgr. Ing. Ivana Zálešáková působí jako insolvenční správce a nabízí poradenství v oblasti oddlužení. Služby poskytujeme fyzickým osobám i podnikatelům zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Dále pomáháme při osobním bankrotu, likvidaci společností, zpracováváme znalecké posudky, odborná posouzení a provádíme oceňování ...

Vyhotovení znaleckých posudků pro soudy, státní orgány a organizace, firmy a občany za účelem: - převod nemovitostí (prodej, koupě, darování) - vypořádání dědictví - vypořádání sjednoceného jmění manželů (SJM) - vypořádání podílové spoluvlastnictví - stanovení ceny nemovitostí pro zahrnutí do jmění firmy. Vyhotovení odhadů nemovitostí pro ...

Služby: - znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné, průmyslové a stavební, odvětví různá.

Soudní znalec Služby: - znalecké posudky - oceňování movitého majetku a vozidel v rámci konkursní podstaty

Nabízím znalecké posudky, odhady všech nemovitostí.

Posudky, oceňování: - motorová vozidla - stavební, zemědělské stroje - výrobní linky.

Služby: - standardizace procesu ofsetového tisku - poradenství v oblasti polygrafie - soudní znalec v polygrafii - odborné technické překlady (angličtina, němčina) - tlumočení (angličtina, němčina)

Představujeme Vám firmu Ing. Pavel Titl, která se zabývá projekcí, projektovou činností pro výstavbu občanských a průmyslových staveb. Dále pak provádím odhady nemovitostí a jejich ceny. Nabízím projektování obytných, průmyslových a zemědělských staveb. Služby: - projektová činnost (projekce): - pozemní stavby - ekonomická činnost: - ...

Služby: - projekce, projektování ocelové konstrukce, občanské, inženýrské a průmyslové stavby - znalecké a statické posudky, ocelové konstrukce, občanské, inženýrské a průmyslové stavby

Služby: - soudní znalec v oboru ekonomika a stavebnictví.

Soudní znalec Služby: - odhad či ocenění nemovitosti - odhad tržní ceny nemovitosti - ocenění nemovitostí pro účely daně z převodu nemovitostí - znalecký posudek - stanovení daně z převodu nemovitosti - vklady majetku, exekuce - stanovení obvyklého nájemného, znalecký posudek - tržní i administrativní ocenění nemovitostí.

Geodetické práce: Katastr nemovitostí : - geometrické plány - vytyčení hranic pozemků - věcná břemena Inženýrská geodézie: - vytyčení a založení staveb - zaměření polohopisu a výškopisu pozemku - zaměření pro projekt - dokumentace skutečného provedení stavby - zaměření inženýrských sítí - tvorba 3D modelu a výpočet kubatur. ...

Služby: - stavební projekce - projektování pozemních staveb - průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) - energetické audity a posudky - termografická měření

Služby: - soudní znalce v oboru nemovitostí.