Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Činnost: - hydrogeologie, hydrogeologický průzkum - rozbory vody, čerpací zkoušky - posudky pro likvidaci odpadních vod (domovní čistírny, septiky, vsakování) - návrhy likvidace srážkových vod - ekologické audity - průzkumy znečištění zemin, povrchových a podzemních vod - rizikové analýzy.....atd.

Systém detekce netěsností předizolovaného potrubí: - výroba a prodej detektorů netěsností předizolovaného potrubí - měření a lokalizace poruch předizolovaného potrubí - projektování a instalace systémů detekce netěsností.

Posuzování vlivů na životní prostředí: - ekologické poradenství - odpadové hospodářství.

Ekologické služby a poradenství: - zpracování plánů správné zemědělské praxe, včetně dokladové části a schvalovacího řízení - zpracování provozních řádů znečišťovatelů ovzduší - vedení provozní evidence a dokumentace u zdrojů znečišťování ovzduší - vedení průběžné evidence odpadů - zajištění a kontrola plnění ...

Dodávka, realizace, servis: - solární systémy - solární kolektory - vzduchotechnika - topné systémy - Kombinované topné systémy - tepelná čerpadla - plynové kotle - regulační systémy

Projekční kancelář GP poskytuje komplexní projekční činnost od projektů pro územní řízení, přes prováděcí projekty na liniové stavby, až po bydlení a občanskou vybavenost. Projekce: - rozvody plynu - rozvody vody - rozvody kanalizace - rozvody elektro - rozvody ústředního topení inženýrsko průmyslové objekty včetně liniových staveb - ...

Služby: Konzultace o plnění konkrétních povinností, příp. komplexní posouzení společnosti formou ekologického auditu. Oznámení a posudky EIA (reference - odkaz) Hodnocení zdravotních rizik HIA Hodnocení rizik vzniku ekologické újmy Vyhodnocení SEA (územních plánů a jejich změn) Žádosti o vydání / změnu integrovaného povolení ...

Pan RNDr. Milan Macháček se zaměřuje na poskytování expertních a poradenských služeb v oblasti ekologie. Mezi mnou poskytované služby patří hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí, biologické průzkumy a hodnocení, posuzování krajinného rázu a také posuzování vlivů na lokality NATURA 2000. Sídlo firmy naleznete na adrese Holíkova ...

Služby v podnikové ekologii, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Provádíme odborné posudky a výzkumy v oblasti ochrany přírody.

Výroba, prodej: - betonové výrobky pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb

Služby: - ochrana životního prostředí - ochrana lesa - poradenství v odchovu ryb a rybníkářství

Dodávka: -ozónová technologie čištění a dezinfekce bazénové vody -technologie pro úpravu vody a vzduchu ozonem -kompletní systém pro úpravu vody (ozonizaci) v bazénech. Úprava: -odpadní vody -vody v akváriích, chladících věžích. Dezodorizace: -interiérové prostory.

Společnost SEKO BRNO, spol. s r.o. již od roku 1993 poskytuje služby v oboru monitoringu životního prostředí. Provádíme měření všech průmyslových zdrojů emisí podle kategorií zdrojů znečišťování vycházejících z vyhlášky, dále měření pracovního prostředí a imisí a také konzultační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti životního ...

Společnost R.P.GEO s.r.o. poskytuje služby v oblasti geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie a ekologie. Touto činností se zabýváme již od roku 2010 a v rámci našich služeb provádíme např. vrtné práce, inženýrsko-geologické průzkumy. Dále vydáváme posudky či vyhodnocení geologických podmínek, nabízíme také konzultace a poradenství v těchto ...

Kompletní služby pro fotovoltaické elektrárny na budovách a střechách (na budově a střeše). Optimalizace provozu, monitoringu a údržby solárních elektráren Tigo Maximizer, audit FVE. Fotovoltaické tašky MegaSlate, integrovaná fotovoltaická střešní krytina a fotovoltaické fasády System Photonics pro zelené domy. Střídače SUNWAYS, panely ...

Pořádání přednášek na téma ochrana krajiny a optimalizace výstavby a zpracování metodik: - hodnocení krajiny - krajinného rázu - harmonizace výstavby do krajiny - navrhování koncepcí rozvoje - tvorba krajinných plánů - ochrana přírody - podpora územního plánování v ochraně životního prostředí - územní studie krajiny

Služby: - ekologické studie - dokumentace EIA - rozptylové studie - měření složek životního prostředí - rekultivace Výroba: - biopaliva - plastové ČOV Výstavba: - ČOV - ekologické stavby

Služby: - autodoprava multikárou M25. Prodej_ - destilovaná voda pro technické účely - směsi do ostřikovačů. Outsorcing, poradenství v oblasti metrologie. Ekologie a odpadové hospodářství.

Služby: - výstavba a opravy komunikací a mostů - ekologické a inženýrské stavby - výroba a prodej živičných směsí, drceného kameniva, betonových směsí, stavebnin - letní a zimní údržba silnic - výstavba, rekonstrukce silnic a mostů - pokládka a prodej živičných směsí - penetrační úpravy vozovek a ploch - prodej stavebnin - ...

Realizujeme komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební činností.

Služby - poradenství v oblasti řešení rizik, ekologie a bezpečnosti - kurzy, školení - audity - inspekce a přejímky - personální služby. Kancelář Neratovice - adresa: Dr. E. Beneše 965, Neratovice - tel. 736 148 258. Kancelář Horní Kalná - adresa: Horní Kalná 25, Hostinné - tel. 736 148 258.

Prodej: - tepelná čerpadla - solární panely - sanitární technika.

Prodej, e-shop - dezinfekce vody - UV čističe vody - odsolovače vody - lahve - termosky - další.