Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

E-expert, spol. s.r.o.
Firma E-expert, spol s.r.o. v Praze se zaměřuje na zpracovávání enviromentální studie, vypracování rozptylových studií a na zpracování odborných posudků – posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA), studie proveditelnosti, žádost o dotace z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), integrovaná prevence (IPPC), problematika emisí ...
AQUATEST a.s.
Společnost AQUATEST a.s. poskytuje konzultační, inženýrské a dodavatelské služby v oblastech vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství a sanační geologie. Jsme lídrem environmentálních služeb v oblasti životního prostředí, jeho ochrany a souvisejících činností. Poskytujeme komplexní konzultační, inženýrské a ...
DEKONTA, a.s.
Společnost DEKONTA, a.s. je jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb. Poskytujeme kompletní podporu při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho ...
Inženýrsko-dodavatelská organizace pro energetiku a průmysl

ENVISYSTEM s.r.o. je inženýrskou a konzultační společností pracující v oboru ochrany životního prostředí. Činnost společnosti je zaměřena na tématiku vodního a odpadového hospodářství: - hydrotechnické stavby a hydrologické výpočty - čištění odpadních vod - kanalizační sítě a odvodňovací systémy - odpadové hospodářství - ekologické ...

Činnost: - služby v oblasti systémů řízení, životního prostředí, BOZP a požární ochrany - kurzy, semináře.

Služby: - systémy managementu - ochrana životního prostředí - sdružení poradců - odborné překlady.

Věnujeme se úsporám v hospodaření s vodními zdroji. Součástí našeho řešení jsou úpravny vody, čističky, zadržování dešťové vody, nakládání s šedou vodou.

Služby: - inženýrská geologie - hydrogeologie - průzkum kontaminace - EIA, SEA - průzkumy životního prostředí - krajinný ráz......a další.

Činnost: - poradenské služby v oblasti životního prostředí a nakládání s odpady - poradenství v oblasti systémů řízení - ověřování emisí skleníkových plynů

Zpracování dokumentace: - rozvoj obcí a měst - vyhodnocení - poradenství s financováním za pomocí dotací - komunální odpady - rozbory - pobočka Vysočina

Společnost Zakládání Group a.s. hledá pro Vás to nejlepší řešení především v oblasti speciálního zakládání staveb, ať jde o zajištění stavební jámy, založení či podchycení objektu nebo o řešení sesuvů, protipovodňových opatření či starých ekologických zátěží. Provádíme veškeré práce v oboru speciálního zakládání staveb od pilotového založení až po ...

Ekologická činnost - firemní ekologie - externí podnikový ekolog - odpady - evidence odpadu - roční hlášení - POH - program prevence odpadů - nakladová optimalizace - provozní řády - podniková ekologická dokumentace - zavádění Systému environmentalniho řízení EMS - ...

Firma HARSOFT se zabývá technologiemi pro úpravu vod. Zajišťujeme projekty a dodávky zařízení pro průmysl, bytové jednotky i kotelny. Provádíme rekonstrukce a modernizace provozů, máme bohaté zkušenosti se servisem úpraven různých konfigurací a výkonů. Provozujeme také internetový obchod, kde nabízíme k prodeji zboží pro změkčení či dezinfekci ...

Komplexní služby v oblasti životního prostředí. Služby: - odpadové hospodářství - vodní hospodářství - ochrana přírody a ovzduší.

Poradenská a konzultační činnost: - oblast ochrany ovzduší a životního prostředí - kompletní řešení oblasti ekologie a životního prostředí ve Vašem podniku či společnosti. Přednášky: - oblast ochrany ovzduší

Činnost: - hydrogeologie, hydrogeologický průzkum - rozbory vody, čerpací zkoušky - posudky pro likvidaci odpadních vod (domovní čistírny, septiky, vsakování) - návrhy likvidace srážkových vod - ekologické audity - průzkumy znečištění zemin, povrchových a podzemních vod - rizikové analýzy.....atd.

Systém detekce netěsností předizolovaného potrubí: - výroba a prodej detektorů netěsností předizolovaného potrubí - měření a lokalizace poruch předizolovaného potrubí - projektování a instalace systémů detekce netěsností.

Služby - poradenství v oblasti řešení rizik, ekologie a bezpečnosti - kurzy, školení - audity - inspekce a přejímky - personální služby. Kancelář Neratovice - adresa: Dr. E. Beneše 965, Neratovice - tel. 736 148 258. Kancelář Horní Kalná - adresa: Horní Kalná 25, Hostinné - tel. 736 148 258.

Služby - školení a semináře v oblasti odpadového hospodářství. Pobočka Plzeňský kraj - adresa: Nám. Svobody 137, 335 61 Spálené Poříčí - tel. 603 161 021. Pobočka Vysočina - adresa: Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě - tel. 739 932 290.

Služby: - hydrogeologie - inženýrské geologie - sanační geologie - zkoušení zemin - průzkumy přítomnosti azbestu a stanovení radonového indexu pozemků - odpadové hospodářství

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Služby v oblasti ekologie, dopravy a energetiky - environmental management, komplexní ekologické služby - obnovitelné zdroje energie - recyklace a využití odpadů, systémy sběru a třídění odpadů - administrativa a poradenství, organizace veřejných zakázek.

Poradenství - oblast energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje, především v oblasti solárních technologií v České republice Příprava a projekce - oblast energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje, především v oblasti solárních technologií v České republice Realizace - oblast energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje, ...