Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Společnost Buchen Ekoservis s.r.o. poskytuje služby v oblasti průmyslové čištění velkých průmyslových objektů za pomoci sacích bagrů a vysokotlakého zařízení. Dokážeme vyčistit vzduchové chladiče, destilační kolony, potrubní systémy, sila, tlakové nádoby či výměníky tepla. Sídlíme na adrese Vrchlického 600, Lom u Mostu. Práce, služby: - ...

Zpracování, recyklace, likvidace, výkup: -elektrotechnický odpad: -elektrotechnická, elektronická, elektrická a telekomunikační zařízení, vyřazené elektropřístroje, zastaralá výpočetní a kancelářská technika, spotřební elektronika, elektromateriál -sběrné místo zpětného odběru elektrozařízení (EEZ). Výkup: ...

Uložení stavebních odpadů. Prodej stavebních recyklátů. Prodej písku, štěrku. provozovna Liberec: ul. České mládeže vjezd betonárkou ZAPA a.s. – bývalý areál Colorbetonu

Služby v oblasti nakládání s odpady. Služby pro obce: -svoz směsného komunálního odpadu od rodinných i činžovních domů -svážíme všechny druhy typizovaných popelnic, odpad uložený do igelitových pytlů k tomuto účelu zhotovených -svoz tříděných odpadů -mobilní svoz nebezpečných odpadů - provádíme 2x do roka -likvidaci velkoobjemového ...

Sběr a výkup druhotných surovin. - likvidace a třídění komunálních odpadů, odpadů kategorie O a N. - ekologická likvidace autovraků a železa - likvidace nebezpečných odpadů - provádíme třídění a recyklaci plastů, papíru - zajišťujeme služby pro organizace Naše služby: - výkup papíru (noviny, časopisy, lepenka, karton) - ...

Služby v ekologii: -zpracování odpadů i nebezpečných -nakládání s odpady -likvidace nebezpečného odpadu: -průmyslový, zdravotnický, plasty (tříděný, netříděný, znečištěný chemicky) -recyklace ředidel a rozpouštědel -zpracování vraků automobilů -likvidace elektronických zařízení (PC, počítače, monitory, televizory, ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Činnost: - vodovody - kanalizace - montáž a výměna vodoměrů - rozbory vody - čištění a průzkum kanalizací - vytyčování podzemních sítí Havárie, pohotovost: tel.: 723 538 011

Firma Tomáš Chmelíř se zabývá čerpáním a vývážením odpadních jímek, septiků a žump u rodinných domů či průmyslových staveb. Vysáváme, odčerpáme a odvezeme fekálie ze žump a septiků. Dále provozujeme nákladní a kontejnerovou autodopravu. Zajišťujeme dovoz stavebního materiálu jako je písek, štěrk, kamenivo nebo odvoz stavební sutě. Činnost: ...

Služby: -kovošrot -výkup a zpracování železa a barevných kovů.

Sběrné suroviny, odpad, šrot: - výkup - zpracování - prodej.

Činnost: - zpracování druhotných surovin - třídící linka - překládací stanice pro odpady

Služby: - čištění kanalizací a potrubí - trasování kanalizací - opravy kanalizací a domovních odpadů

Odpadové hospodářství, služby: - sběr, třídění a odstraňování tuhých odpadů - doprava odpadů, včetně nebezpečných - pronájem kontejnerů

Sběr, odvoz, separace, likvidace: -odpad průmyslový, komunální, tekutý. Sběr, likvidace: -odpad nebezpečný, konzervační činidlo, kal z provozů, odpad s obsahem těžkých kovů, síry, azbestu, druhově neurčený -koláče filtrační též obsahující halogeny, sorbenty, louhy -rozpouštědla organická, promývací kapaliny, řezné emulze a ...

Paliva - Přibylová tel: 606 648 758 Prode paliv z kryté skládky: - suché uhlí hnědé, černé, koks - brikety uhelné, dřevěné-volné i balené - palivové dřevo měkké, tvrdé, vyschlé, volné i balené, třísky na podpal - propan-butanové bomby 2, 10, 33kg. Uhlí a jiná paliva Vám dopravíme až na místo určení. Zlevnili jsem cenu za dopravu a ...

Technické služby: - svoz odpadu - provoz sběrných dvorů a separace odpadů - údržba zeleně - nákladní autodoprava - údržba komunikací - údržba veřejného osvětlení - správa hřbitova

Činnost: - sběrný dvůr Tel.: 606 078 829

Recyklační centrum Kutná Hora: - bioodpady - stavební odpady - ostatní odpady - služby - demolice objedktů, zemní práce Autodoprava. Údržba zelených ploch, výsadba zeleně.

Skládka - úložiště i recyklační středisko - uložení materiálů: zemina, stavební suť - recyklace odpadů - adresa: Úložiště Vrbka u Postoloprt.

• Čištění ucpávek kanalizací a odpadů tlakovými vozy a elektromechanicky • Zjišťování (revize) stavu kanalizace, odpadů a domovních přípojek TV kamerou • Čištění zanesených revizních šachet, dešťových vpustí a svodů • Čištění stoupaček a odpadů z kuchyní, WC a koupelen • Instalatérské a průtočnické práce - 724 127 778 • NONSTOP 24 havarijní ...

Technické služby: - provozování vodovodů, kanalizací - nakládání s odpady.