Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Hydrologie - hydrologické průzkumy - vrtání studní - geologický dozor při výstavbě - hydrogeologické posudky. Projekce - topení - vzduchotechnika - čerpadla - voda, plyn, kanalizace. Demolice - recyklace odpadů - nakládání s odpady.

Odvoz, likvidace odpadu a suti. Zemní a demoliční práce. Pronájem stavebních výtahů.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města a obce, tak i pro průmyslové podniky, živnostníky, včetně obchodních řetězců. Sběr, svoz a transport všech druhů odpadů je zajišťován nejmodernější technikou. Oblasti našich služeb jsou: komunální odpady, provozování zařízení pro nakládání s odpady, využívání odpadů, vedení ...

Svoz, likvidace: -komunálního odpadu, tel.: 572633350 -nebezpečných odpadů, tel.: 572632612 -tříděného odpadu, tel.: 572632877. Výkupna surovin, tel: 572632757. Skládka Prakšická. Skládkování odpadu, tel.: 572633350. Údržba: -komunikace a veřejné osvětlení tel.: 572632762 -veřejné zeleně, kompostování tel.: 572632762 ...

Činnost: - třídění separovaného odpadu - depolymerizace odpadních plastů Výroba: - stavebních směsí z odpadu

Výroba: - organického hnojiva - kompostu. Zpracování odpadu: - z veřejné zeleně - ze zpracování přírodních materiálů v průmyslu, z lesního a zemědělského hospodářství - zbytky potravin rostlinného původu - jiné složky biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Zpracování, úprava: - biologické kaly z čištění komunálních a ...

Výkup, sběrné suroviny: - barevné kovy - papír - kovový odpad - akumulátory - kabely - elektrošrot. Další provozovny: - Libřice, Stěžírky, Týniště nad Orlicí.

Služby: - sběr, odvoz, třídění dopadu Výkup: - druhotné suroviny - papír - železný šrot - barevné kovy

Zpracování odpadů, sběrný dvůr - překladiště odpadů - úklid černých skádek - kontejnerová nákladní doprava. Prodej a odvoz písku a štěrku.

Nakládání s odpady: - zneškodnění odpadů kategorie „O“ na řízených skládkách - zneškodnění odpadů kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených k úpravě, zpracování a konečnému zneškodnění nebezpečných odpadů - sanace starých ekologických zátěží - sběr a svoz pevných odpadů v nádobách - systémy odděleného shromažďování odpadů s ...

Služby: - revize plynových zařízení

Služby: - bezpečnostního poradenství - služby bezpečnostního a krizového řízení při tvorbě bezpečnostních procesů - odpadové hospodářství

Firma je součástí organizace TSR Recycling Holding GmbH. Výkup, sběrné suroviny: -nakládání s odpady -recyklace kovových odpadů -barevné kovy.

Pronájem: -kontejnery. Svoz, likvidace a výkup: -průmyslové a živnostenské odpady. Výkup a prodej: -europalety. Skartace dokumentů. Vážení silničních vozidel. Pronájem: - skladovací haly. Provozovna: - Aš, Studentská 2886

Recyklace, zpracování, odvoz, likvidace: - stavební odpady - stavební suť - odpad ze stavebních demolicí.

Nakládání s odpady. Odvoz a likvidace opadu: - přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů - likvidace tuhých odpadů - stavební, komunální odpad, zemina - pronájem velkoobjemových kontejnerů.

SLUŽBY celá ČR + SR: -čištění (tlakové, elektromechanické) -dešťové vpustě -lapoly (tukové, kalové, ropné produkty-RP) -odvoz a likvidace odpadu (odpadů) -průtlaky kanalizace (výpomoc při haváriích-havárie vody) -revize potrubí TV kamerou (revize, revizní zpráva, -opravy: - výkopové práce -čištění nádrží od ropných ...

Činnost: - nákladní autodoprava - kontejnerová doprava - zemní a výkopové práce - nakládání s odpady - autoservis a pneuservis

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: - rozbory stávající situace v odpad. hospodářství - příprava konceptů odpadového hospodářství - návrh systémů a manipulace s odpady - technologie nakládání s odpady - třídění odpadů - spalování komunálních odpadů - spalování nebezpečných odpadů - skládkování - využití skládkového plynu - studie ...

-Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Práce, služby: - topenářské - plynařské - vodoinstalační - výstavba plynovodů, vodovodů, kanalizací - zemní práce - zemní protlaky do průměru 130 mm - jádrové vrtání diamantovou technikou - čerpání, vývoz a likvidace fekálií z jímek, septiků, žump - autodoprava