Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Společnost Služby Města Milevska, spol. s r.o. zajišťuje činnosti městu Milevsko v oblastech správy veřejného osvětlení, veřejné zeleně, čištění a úklidu města, svoz a ukládání komunálního odpadu a provádění menších stavebních prací. Provozujeme veřejné WC, placené parkoviště, skládku, kompostárnu. Naše společnost provozuje informační systémy na ...
Společnost AVE CZ je jednou z největších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. Na území České republiky působí od roku 1993. Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří: - svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu - ...

Služby: - kompost - poradenská činnost - státní dotace.

-Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Velkoobchod a maloobchod Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Nákladní autodoprava: - nákladní vozy zn. Tatra - doprava sypkých materiálů - odvoz stavební suti - vývoz fekálií, lapolů. Práce: - zemní, výkopové - práce bagrem.

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Naše firma RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Sběr, svoz a likvidace všech druhů odpadů. Služby, nakládání s odpady: - zneškodňování odpadního eternitu, dehtové lepenky, asfaltu - směsný stavební odpad - sběr a svoz komunálního odpadu - likvidace separovaného a nebezpečného ...

Služby: Výkup a likvidace odpadů: -laboratorní rozbory odpadních vod a odpadů -čištění odlučovačů ropných látek, tukových lapolů, čistíren odpadních vod -čištění nádrží -tlakové čištění kanalizace a uličních vpustí -sklady nebezpečných odpadů -separace a recyklace odpadů -dodávka absorpčních prostředků -pronájmy ...

Provozovna sběrných surovin v Drhovicích - výkup a prodej odpadních surovin a následné zpracování. Provozovna Drhovice 84 (bývalý vojenský areál) Dražice, 391 31

Služby: -svoz komunálního odpadu -údržba komunikací, veřejných prostranství -lesnické práce

Technické služby: -čištění města -sanace -odvádění a čištění odpadních vod -sběr a zpracování odpadů.

Služby: -sběrné suroviny -výkup druhotných surovin.

Služby: - nakládání s odpady - sběr, svoz a zpracování odpadů - čištění průmyslových provozů - čištění všech druhů a typů odlučovačů ropných látek, tukových lapolů a čistíren odpadních vod - revize a defektoskopie jímek a nádrží - tlakové čištění kanalizace

Služby: - demontáž a druhotné zpracování elektrických a elektronických zařízení včetně zajištění ekologické likvidace - zpětný odběr EEZ - správa dokumentů, skartace

Tesařství Odvoz a likvidace - nebezpečné odpady skupin N a O Úklidové a lešenářské práce

Služby: - nákladní autodoprava - přeprava návěsem Walking Floor - kontejnerová doprava - odvoz a čištění obsahu septiků, jímek, žump - cisternová doprava - zemní práce

Služby - správa lesů: težební činnost, prodej dřeva - technické služby: ošetřování a údržba veřejné zeleně, údržba komunikací, provoz sběrného dvora - přidružená výroba: truhlářské, tesařské, klempířské a pokrývačské práce

Služby: - nakládání s odpady včetně nebezpečných - stavební činnost - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí

Služby v oblasti nakladání s odpady. Znalecké posudky. Oceňování, odhady ceny majetku.

Výroba: - organického hnojiva - kompostu. Zpracování odpadu: - z veřejné zeleně - ze zpracování přírodních materiálů v průmyslu, z lesního a zemědělského hospodářství - zbytky potravin rostlinného původu - jiné složky biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Zpracování, úprava: - biologické kaly z čištění komunálních a ...

Služby: - svoz, likvidace odpadů - výkup odpadu - autovrakoviště

Sběr,svoz,zpracování odpadu: -komunálního -velkoobjemového -stavebního -tříděného. Provoz vlastní skládky.

Služby: -recyklace stavebních hmot a demoličních odpadů -ukládání zeminy a jiných zbytkových materiálů -prodej recyklátu