Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Likvidace odpadů, recyklace stavební suti, prodej drti a písků. Biotechnologie pro životní prostředí. Zemní práce, přeprava odpadů, odbahňování rybníků. Inženýring v životním prostředí, vývoj a výzkum, výkup odpadů, přeprava ADR, geologie, mikrobiologické analýzy.

Činnost: - služby v oblasti nakládání s odpady - svoz komunálního odpadu - separace odpadu - údržba zeleně - provoz sběrné dvory a skládka komunálního odpadu

Služby: -ochrana životního prostředí -sanace starých ekologických zátěží -zpracovávání analýz rizik -supervizní činnost -ekologické průzkumy kontaminovaných lokalit -poradenství v oblasti životního prostředí -inženýring v oblasti životního prostředí -likvidace nebezpečných odpadů

Zpracování kovového a nekovového odpadu: -likvidace strojních a technologických zařízení -výkup a odvoz kovových odpadů z výroby -výkup druhotných surovin -železo, barevné kovy, papír

Služby: -odstraňování odpadů obsahujících ropné látky -sanace starých ekologických zátěží.

Služby: -svoz a likvidace komunálního odpadu -likvidace průmyslového odpadu. Prodej, pronájem: -popelnice, kontejnery.

Služby: -čištění kanalizace -čištění odpadů,WC**,umyvadel -čištění kanalizace elektromechanicky a tlakovými vozy -revize televizní kamerou -čištění dešťových vpustí -čištění tukových jímek. Půjčovna: -pronájem a servis mobilních WC** a umýváren.

Bývalé Stavby silnic a železnic,a.s. Stavby: - rekonstrukce a výstavba nových komunikací a zpevněných ploch - rekonstrukce a výstavba mostních objektů - pokládání asfaltových koberců - překládky a výstavba inženýrských sítí - zemní práce - drcení a třídění stavebních odpadů - úprava a drcení kameniva - pokládka ...

Čištění a revize kanalizací. Bezvýkopové opravy.

Specializovaná firma na kanalizaci a likvidaci odpadů.

Služby: -převzetí a úprava kalů kontaminovaných TK, NEL, PAU a zemin -výroba certifikovaných rekultivovaných materiálů -sanace starých ekologických zátěží a rekultivace skládek -odstraňování odpadu -zpracování návrhu technologie na úpravu a následná využití.

Průmyslové čištění odpadních vod a kapalných odpadů Sanace - staré ekologické zátěže

ASTON – služby v ekologii – Svoz odpadů a recyklace suti. Zajistíme pro vás odvoz a likvidaci odpadů včetně svozu a recyklace suti i nebezpečného odpadu. Provádíme rovněž tlakové čištění kanalizací. Pronajímáme kontejnery a dodáváme sběrové nádoby.

Služby: -komplexní služby v oboru nakládání s odpady -demoliční, těžební a zemní práce -pronájem nákladních vozidel a stavebních strojů (bagrů, minibagrů).

Služby: -skládkování stavební sutě k recyklaci.

Služby: -stavební a demoliční činnost za použití vlastní techniky -bagry, nůžky, kompresory -podnikání v oblasti nakládání s odpady -podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -vedení evidencí odpadového hospodářství -vyřizování souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady -zpracování provozních řádů -skladování ...

Komplexní služby v oblasti: -projektování požární -bezpečnosti staveb -požární ochrana -bezpečnost a ochrana zdraví při práci -nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky -odpadové hospodářství.

Služby v oblasti ekologie: -zajištění komplexního nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a navazujících právních předpisů -nakládání s odpady -recyklace a likvidace odpadů -sběr a výkup odpadů -školení o chemických látkách.

Služby: -vývoz septiků, žump, lapolů a kalů z čističek odpadních vod -čištění domovních odpadů, kanalizačních potrubí, stoupaček -revize kanalizací kamerou -zemní práce strojně -provádíme protlaky a podvrty, -zaměřování poruch na kabelech elektromontážní práce.

Služby: -autorizace pro nakládání s odpady podléhající zpřísněnému režimu -odvoz tuhých a kapalných odpadů -pronájem kontejnerů 6, 8, 9, 11 m3 -čištění a likvidace nádrží -analýzy odpadů.

Technické služby. -údržba chodníků a komunikací, zeleně včetně zimní údržby -autodoprava -nebezpačné odpady -prodej písků a štěrků -práce strojem UNC 760 -zámečnické a stavební práce -sběrný dvůr.

Služby: -zneškodňování a recyklace průmyslových odpadů -ekologické audity -projekty a realizace sanačních a dekontaminačních prací -chemické, fyzikální a ekotoxikologické analýzy -doprava odpadů a jiných nebezpečných látek -projekční práce -skládky -ekologické stavby.

Technické služby: -správa a údržba veřejné zeleně -čištění města a zimní údržba -opravy komunikací -zámečnictví -provozování pohřebišť -provozování parkovišť a veřejných WC -odvoz odpadu -stavební sutě -skládka -údržba komunikací a veřejného osvětlení městských a příměstských částí -provozování psího útulku -uzavřená ...

Poradenství: -poradenství v oboru odpadového hospodářství -odpadové poradenství -ADR-bezpečnostní poradce pro všechny třídy -školení.