Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Poradenství: -poradenství v oboru odpadového hospodářství -odpadové poradenství -ADR-bezpečnostní poradce pro všechny třídy -školení.

Služby-nakládání s odpady: -čištění, servis, likvidace nádrží, jímek lapolů a kanálů od ropných produktů -evidence odpadového hospodářství -poradenská činnost ekologie -revize dle § 175 sb.

Služby: -recyklace odpadů, skládek -třídění a zpracování plastů -sběr a zneškodňování průmyslových odpadů -likvidace odpadů -komplexní služby v nakládání s odpady.

Výkup: -kovový odpad -spalovací a elektrické motory -převodovky, katalizátory, konektory -likvidace vraků.

Služby: -skladování odpadů -likvidace odpadů -dotřiďování odpadů. Skládka: -Smrkovice – Vydlaby 175 -tel. 382261382 Okolí Písek, Strakonice.

Výkup, úprava: -druhotné suroviny -papír, kovy. Služby: -doprava druhotných urovin -likvidace olověných akumulátorů. Prodej: -druhotné suroviny -užitkový materiál.

Služby: -dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady v jaderném průmyslu -výroba a dodávka dekontaminačních zařízení a technologií -měření dozimetrických veličin -zpracování a úprava nebezpečných odpadů (kalů, ionexů, olejů) do SIAL matrice -detekce, měření a odstraňování radioaktivních látek z životního ...

Služby, řemeslo: -úklid města -úklid a údržba komunikací -svoz domovního odpadu -pohřební služby -veřejná zeleň -výsadba -doprava AVIA, TATRA, LIAZ, MAN -práce s plošinou do 20m výšky -sběrný dvůr -psí útulek -vodovody a kanalizace -laboratorní rozbory vody -veřejné osvětlení. Těžba, prodej: -kopaný písek.

Služby: -technické služby -odpady -provoz sběrného dvora -držba komunikací -svislé značení komunikací -údržba zeleně.

Přípravné práce pro stavby. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Dobývání a úprava rašeliny.

Služby: -svoz domovního odpadu -správa a udržba silnic -pohřebnictví -zahradnictví -údržba veřejného osvětlení -čištění města -provozování parkovišť.

Odvoz: -odpady a fekálie -vývoz septiků a žump. Prodej: -odpadní nádoby a popelnice.

Technické služby. Služby: -odvoz komunálního odpadu -údržba zeleně.

Technické služby. Služby: -úklid -odvoz odpadu -udržování zeleně.

Technické služby. Služby: -úklid -odvoz odpadu -údržba zeleně.

Služby: -vysokotlaké čistění a údržba kanalizace včetně domovních přípojek -vývoz septiků a tukových lapolů -ekologická likvidace.

Výkup - baterie - nebezpečný odpad Recyklace - kovové odpady

Základní míchání laků a lakování Velkoobchodní prodej a - utolaky - autotmely včetně základního míchání laků a lakování Výroba - autolaky - autotmely (včetně základního míchání laků a lakování) Likvidace odpadů (z autolakoven) Prodej - jezdecké potřeby

Rekultivace - odbahňování rybníků - ekologická činnost - dběr vzorků a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Nakládání s odpady vyjma nebezpečných Ekologické audity Sanace - rekultivace Geologické práce - hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum - analýza rizika - projektování, provádění a vyhodnocování ...

Recyklace - pneumatiky - dřevěný odpad - stavební odpad - komunální odpad - zdravotní odpad

Mikrobiologické čištění odpadních vodintenzifikace - čistírny odpadních vod Dodržování emisních limitů odpadních vod Svoz a likvidace - biologicky rozložitelné odpady - použité potravinářské oleje

Zneškodňování odpadů papír, plast, sklo, kovy

Skládky - zeminy Inženýrská činnost Pozemní stavitelství Zemní práce - terénní úpravy Pozemní stavitelství

Zneškodňování odpadů