Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Nákladní autodoprava: - nákladní vozy zn. Tatra - doprava sypkých materiálů - odvoz stavební suti - vývoz fekálií, lapolů. Práce: - zemní, výkopové - práce bagrem.

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Služby: - nakládání s odpady - sběr, svoz a zpracování odpadů - čištění průmyslových provozů - čištění všech druhů a typů odlučovačů ropných látek, tukových lapolů a čistíren odpadních vod - revize a defektoskopie jímek a nádrží - tlakové čištění kanalizace

Služby: - demontáž a druhotné zpracování elektrických a elektronických zařízení včetně zajištění ekologické likvidace - zpětný odběr EEZ - správa dokumentů, skartace

Tesařství Odvoz a likvidace - nebezpečné odpady skupin N a O Úklidové a lešenářské práce

Služby: - nakládání s odpady včetně nebezpečných - stavební činnost - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí

Služby v oblasti nakladání s odpady. Znalecké posudky. Oceňování, odhady ceny majetku.

Výroba: - organického hnojiva - kompostu. Zpracování odpadu: - z veřejné zeleně - ze zpracování přírodních materiálů v průmyslu, z lesního a zemědělského hospodářství - zbytky potravin rostlinného původu - jiné složky biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Zpracování, úprava: - biologické kaly z čištění komunálních a ...

Likvidace odpadů, recyklace stavební suti, prodej drti a písků. Biotechnologie pro životní prostředí. Zemní práce, přeprava odpadů, odbahňování rybníků. Inženýring v životním prostředí, vývoj a výzkum, výkup odpadů, přeprava ADR, geologie, mikrobiologické analýzy.

Činnost: - služby v oblasti nakládání s odpady - svoz komunálního odpadu - separace odpadu - údržba zeleně - provoz sběrné dvory a skládka komunálního odpadu

Zpracování kovového a nekovového odpadu: -likvidace strojních a technologických zařízení -výkup a odvoz kovových odpadů z výroby -výkup druhotných surovin -železo, barevné kovy, papír

Služby: -svoz a likvidace komunálního odpadu -likvidace průmyslového odpadu. Prodej, pronájem: -popelnice, kontejnery.

Služby: -čištění kanalizace -čištění odpadů,WC**,umyvadel -čištění kanalizace elektromechanicky a tlakovými vozy -revize televizní kamerou -čištění dešťových vpustí -čištění tukových jímek. Půjčovna: -pronájem a servis mobilních WC** a umýváren.

Bývalé Stavby silnic a železnic,a.s. Stavby: - rekonstrukce a výstavba nových komunikací a zpevněných ploch - rekonstrukce a výstavba mostních objektů - pokládání asfaltových koberců - překládky a výstavba inženýrských sítí - zemní práce - drcení a třídění stavebních odpadů - úprava a drcení kameniva - pokládka ...

Čištění a revize kanalizací. Bezvýkopové opravy.

Specializovaná firma na kanalizaci a likvidaci odpadů.

Služby: -převzetí a úprava kalů kontaminovaných TK, NEL, PAU a zemin -výroba certifikovaných rekultivovaných materiálů -sanace starých ekologických zátěží a rekultivace skládek -odstraňování odpadu -zpracování návrhu technologie na úpravu a následná využití.

Průmyslové čištění odpadních vod a kapalných odpadů Sanace - staré ekologické zátěže

Služby: -komplexní služby v oboru nakládání s odpady -demoliční, těžební a zemní práce -pronájem nákladních vozidel a stavebních strojů (bagrů, minibagrů).

Služby: -stavební a demoliční činnost za použití vlastní techniky -bagry, nůžky, kompresory -podnikání v oblasti nakládání s odpady -podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -vedení evidencí odpadového hospodářství -vyřizování souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady -zpracování provozních řádů -skladování ...

Komplexní služby v oblasti: -projektování požární -bezpečnosti staveb -požární ochrana -bezpečnost a ochrana zdraví při práci -nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky -odpadové hospodářství.

Služby: -vývoz septiků, žump, lapolů a kalů z čističek odpadních vod -čištění domovních odpadů, kanalizačních potrubí, stoupaček -revize kanalizací kamerou -zemní práce strojně -provádíme protlaky a podvrty, -zaměřování poruch na kabelech elektromontážní práce.

Služby: -zneškodňování a recyklace průmyslových odpadů -ekologické audity -projekty a realizace sanačních a dekontaminačních prací -chemické, fyzikální a ekotoxikologické analýzy -doprava odpadů a jiných nebezpečných látek -projekční práce -skládky -ekologické stavby.

Poradenství: -poradenství v oboru odpadového hospodářství -odpadové poradenství -ADR-bezpečnostní poradce pro všechny třídy -školení.

Služby: -dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady v jaderném průmyslu -výroba a dodávka dekontaminačních zařízení a technologií -měření dozimetrických veličin -zpracování a úprava nebezpečných odpadů (kalů, ionexů, olejů) do SIAL matrice -detekce, měření a odstraňování radioaktivních látek z životního ...