Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

-Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Velkoobchod a maloobchod Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s. Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s. Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového ...

Služby: Výkup a likvidace odpadů: -laboratorní rozbory odpadních vod a odpadů -čištění odlučovačů ropných látek, tukových lapolů, čistíren odpadních vod -čištění nádrží -tlakové čištění kanalizace a uličních vpustí -sklady nebezpečných odpadů -separace a recyklace odpadů -dodávka absorpčních prostředků -pronájmy ...

Provozovna sběrných surovin v Drhovicích - výkup a prodej odpadních surovin a následné zpracování. Provozovna Drhovice 84 (bývalý vojenský areál) Dražice, 391 31

Služby: - nákladní autodoprava - přeprava návěsem Walking Floor - kontejnerová doprava - odvoz a čištění obsahu septiků, jímek, žump - cisternová doprava - zemní práce

Služby: -odstraňování odpadů obsahujících ropné látky -sanace starých ekologických zátěží.

ASTON – služby v ekologii – Svoz odpadů a recyklace suti. Zajistíme pro vás odvoz a likvidaci odpadů včetně svozu a recyklace suti i nebezpečného odpadu. Provádíme rovněž tlakové čištění kanalizací. Pronajímáme kontejnery a dodáváme sběrové nádoby.

Služby: -skládkování stavební sutě k recyklaci.

Služby v oblasti ekologie: -zajištění komplexního nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a navazujících právních předpisů -nakládání s odpady -recyklace a likvidace odpadů -sběr a výkup odpadů -školení o chemických látkách.

Služby: -autorizace pro nakládání s odpady podléhající zpřísněnému režimu -odvoz tuhých a kapalných odpadů -pronájem kontejnerů 6, 8, 9, 11 m3 -čištění a likvidace nádrží -analýzy odpadů.

Technické služby: -správa a údržba veřejné zeleně -čištění města a zimní údržba -opravy komunikací -zámečnictví -provozování pohřebišť -provozování parkovišť a veřejných WC -odvoz odpadu -stavební sutě -skládka -údržba komunikací a veřejného osvětlení městských a příměstských částí -provozování psího útulku -uzavřená ...

Výkup: -kovový odpad -spalovací a elektrické motory -převodovky, katalizátory, konektory -likvidace vraků.

Výkup, úprava: -druhotné suroviny -papír, kovy. Služby: -doprava druhotných urovin -likvidace olověných akumulátorů. Prodej: -druhotné suroviny -užitkový materiál.

Přípravné práce pro stavby. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Dobývání a úprava rašeliny.

Mikrobiologické čištění odpadních vodintenzifikace - čistírny odpadních vod Dodržování emisních limitů odpadních vod Svoz a likvidace - biologicky rozložitelné odpady - použité potravinářské oleje

Zneškodňování odpadů papír, plast, sklo, kovy

Zneškodňování odpadů

Sběrný dvůrzpětný sběr - elektrospotřebiče Skladování a likvidace - nebezpečný odpad

Sběr odpadových rostlinných olejů z gastroprovozů a od obyvatel podle platných právních předpisů, metodik a norem Publikační činnost v zemědělství a příbuzných oborech Zemědělské služby - dílčí úkony v uznávání rozmnožovacího materiálu všech běžných druhů rostlin podle platných právních předpisů, metodik a norem - rozbory vzorků ...