Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Kontejnerový svoz: - komunální odpad. Úklid: - veřejná prostranství - zimní údržba. - městská zeleň.

Služby: - komplexní nakládání s plastovými odpady a to jak komunálními, tak průmyslovými - svoz a výkup plastových i jiných typů odpadů

Organizační složka Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. Technické služby: - správa a údržba silnic a místních komunikací včetně jejich čištění a zimní údržby - odvoz komunálního, domovního odpadu - údržba a zakládání veřejné zeleně (sekání trávy, aj.), rekultivace - údržba a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních ...

Služby: -nakládání s odpady -recyklace

Nakládání s odpady. Odvoz a likvidace opadu: - přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů - likvidace tuhých odpadů - stavební, komunální odpad, zemina - pronájem velkoobjemových kontejnerů.

Pobočka. Služby: - svoz komunálního odpadu - mobilní sběr nebezpečných odpadů. - nakládání s odpady - odpadové hospodářství - údržba a čištění komunikací.

Pobočka. Služby: - nakládání s odpady - svoz komunálního a živnostenského odpadu - odstanění průmyslového odpadu - výkup druhotných surovin.

Společnost OZO Ostrava s.r.o. poskytuje občanům města Ostravy, Moravskoslezskému regionu a podnikatelské sféře služby v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství. Nad rámec služeb pro obecní úřady se specializuje na Prodej kompostu a zeminového substrátu - vlastní výrobky ze zeleně - kompost Kompozo I. a substrát Zeminový ...

Společnost OZO Ostrava s.r.o. se zabývá nakládaním s odpady - komunální, tuhé, tekuté: - svoz, odvoz - kontejnery, nádoby o objemu - pojízdné sběrny - na nebezpečné a velkoobjemové odpady z domácností: - sběrné dvory - třídění - třídicí linka - skládkování - skládka Ostrava-Hrušov - kompostování - organické zbytky - likvidace, ...

Poskytování služeb zemědělskými stroji: - příprava půdy - ochrana rostlin a hnojení - sklizňové práce. Živočišná výroba: - produkce: - mléko - vepřové maso - hovězí maso. Rostlinná výroba: - produkce: - potravinářská pšenice - sladovnický ječmen - mák - řepka. Malosériová výroba: - krabice - tvarové ...

Výkup, sběr: - sběrné suroviny, šrot. Výkopové a zemní práce.

Sběrna, kovošrot, výkup a zpracování: - kovový odpad (šrot) - barevné kovy - papír.

Zpracování, prodej, sběr, výkup, třídění: - ocelový a litinový, kovový odpad - kovošrot. Provozovna: - Orlovská 125, Ostrava - Heřmanice (podjezd na Heřmanický rybník)

Technické služby: - správa a udržba veřejných komunikací, zeleně a osvětlení - péče o zeleň - sadové úpravy, zahradnická činnost - svoz a likvidace komunálního odpadu - nakládání s odpady, separace - sběrný dvůr s nebezpečnými odpady, provoz skládky - čištění města - údržba, opravy místní komunikace - provoz koupaliště, městských ...

Distribuce, rozvod: - teplo, tepla - teplá užitková voda, teplé vody - studená pitná voda, pitné vody. Služby: - čištění kanalizace, kanalizací - vývoz jímek, jímky.

Topenářské a vodoinstalatérské práce. Čištění potrubí a kanalizace. Čerpání žump a septiků vč. likvidace odpadů. Stavební a havarijní opravy kanalizace. Revize, zkouška těsnosti a monitorování kanalizací.

Technické služby: - správa bytů a kotelen - údržba veřejného osvětlení a údržba zeleně - sběrný dvůr a odpadové hospodářství.

Ekologické služby. Servis, údržba: - čerpací stanice - jímky a odlučovače.. Služby: - nakládání s nebezpečnými odpady - sanační práce ropných úložišť - likvidace vadných nebo odstavených nádrží.

Likvidace odpadů. Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města a obce, tak i pro průmyslové podniky a živnostníky.

Skládka, nakládání s odpady. Svoz, likvidace: - komunální odpad - separovaný odpad - ostatní odpad - nebezpečný odpad NO - přeprava NO - roztřídění a zajištění zneškodnění NO - separace odpadu - odběr kompostovatelného odpadu. Výroba, prodej: - kompost-hnojivo - zeminový substrát. Doprava, autodoprava: - nákladní (s ...

Odvoz a likvidace odpadních vod a fekálií septiku, žump, čov, tukových lapolů. tlakové pročištění odpadů. Fekálové služby vozidlem LIAZ S706 8m3, délka hadic 30m i více. Doprava peletek.

Pobočka. Velkoobchod, výkup, zpracování, recyklace, sběr: - železný a neželezný kovový odpad - autovraky - likvidace - železniční vozy.

Pobočka. Velkoobchod, výkup, zpracování, recyklace, sběr: - železný a neželezný kovový odpad - autovraky - likvidace - železniční vozy.

Nabízíme výkup kovového odpadu za atraktivní ceny - výkup železa a výkup barevných kovů na více jak 40 sběrnách po celé ČR. Recyklace a zpracování kovového odpadu, prodej hutím a slévárnám. Pro průmyslové podniky odvoz kovového odpadu ve vlastních kontejnerech.