VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

PIK Vítek s.r.o. Martin Kotek
Společnost PIK Vítek s.r.o. se sídlem v Praze se zabývá projekcí vodohospodářských staveb. Zaměřujeme se především na řešení zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí. Svým zákazníkům nabízíme komplexní projekční a inženýrské práce a také konzultační činnost týkající se vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Zabýváme se ...
Společnost AQUATEST a.s. poskytuje konzultační, inženýrské a dodavatelské služby v oblastech vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství a sanační geologie. Jsme lídrem environmentálních služeb v oblasti životního prostředí, jeho ochrany a souvisejících činností. Poskytujeme komplexní konzultační, inženýrské a ...

Společnost PORR a.s. se zabývá oblastí pozemních, dopravních, vodohospodářských i inženýrských staveb, dále pak projekční, inženýrskou, laboratorní i poradenskou činností. Dle požadavku zákazníků nabízíme navíc prodej stavebních materiálů a asfaltových směsí. Prováděné práce : - kotevní práce - vrtané železobetonové piloty - trysková ...

Společnost PRAGIS a.s. je stavební firma s dlouholetou tradicí a historií. Sídlíme v Praze a naše hlavní činnost je zaměřena na provádění všech typů staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (provádění bytových, občanských a průmyslových staveb, provádění dopravních a inženýrských staveb). Na všech činnostech se ...

Věnujeme se úsporám v hospodaření s vodními zdroji. Součástí našeho řešení jsou úpravny vody, čističky, zadržování dešťové vody, nakládání s šedou vodou.

Společnost Zakládání Group a.s. hledá pro Vás to nejlepší řešení především v oblasti speciálního zakládání staveb, ať jde o zajištění stavební jámy, založení či podchycení objektu nebo o řešení sesuvů, protipovodňových opatření či starých ekologických zátěží. Provádíme veškeré práce v oboru speciálního zakládání staveb od pilotového založení až po ...

Služby: - stavební projekce - projektován činnost - projekce dopravní, vodohospodářské a inženýrské stavby, stavby krajinného inženýrství a ekologické stavby - investorsko-inženýrská a konzultační činnost

Společnost Ircon, s.r.o. je českou poradenskou firmou s mezinárodní působností: - příprava a realizace rozvojových projektů v oblasti vody a vodního hospodářství - poradenství v oblasti systémů řízení a vzdělávání především v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Organizační složka státu. Příprava a realizace - výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest.

Služby: - projekční a inženýrská činnost - Projekční a inženýrská činnost Projekty: - vodohospodářských staveb: (úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod, vodovodní - - řady, kanalizační řady - gravitační i tlakové, bazény) - administrativních staveb - sportovních staveb a bazénů - obytných staveb - plynofikace

Projekce, konzultace a vlastní výstavbu inženýrských sítí, plynovodů, teplovodů a vodohospodářských objektů, Vám zajistí společnost ZEPRIS s.r.o. Dále mezi naše služby patří čištění kanalizace a potrubí všech druhů a profilů a také bezvýkopové opravy a sanace vodovodů, kanalizací a plynovodů. Naleznete nás na adrese Mezi Vodami 27, ...

INTERPROJEKT s.r.o. zajišťuje projekční a inženýrskou činnost a také nabízí technický dozor investora. Dále provádí výstavbu městské infrastruktury a vodohospodářských staveb. Služby: - projektové práce ve stavebnictví - stavební projekce - projekční činnost - inženýrská činnost - technický dozor investora. Výstavba: - stavby ...

Činnost: - odbahňování rybníků, vodních ploch pomocí plovoucího sacího bagru.

Společnost NOWASTAV a.s. poskytuje služby při výstavbě a rekonstrukcích rybníků, jezů, čistíren odpadních vod, úprav vodních toků nebo malých vodních elektráren. Jsme schopni poskytnou veškeré druhy konstrukcí a technologických postupů uplatňovaných v našem oboru. V našem portfoliu služeb můžete najít opevnění břehů, hrazení bystřin, revitalizace ...

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - komerční budovy a administrativní sídla - inženýrské sítě - vodohospodářské objekty - sportoviště

Stavební činnost, výstavba: - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby - komunikace, chodníky - rodinné, bytové domy - rekonstrukce - nebytová výstavba - demolice

Služby: - opravy a sanace tlakových i beztlakových potrubí ze všech materiálů (metody relining, close-fit vložkování, cracking) - realizace potrubních celků a armaturních uzlů - pokládka potrubí - výstavba vodojemů, ČOV - úpravy vodních toků - výškové práce

Stavební činnost, výstavba: - vodohospodářské stavby - malé vodní elektrárny - náhony - rybí přechody - kanály

REALIZACE VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Vodovody, vodojemy, úpravny vod Kanalizace a čistírny odpadních vod Úpravy vodních toků, hráze a nádrže REALIZACE POZEMNÍCH STAVEB Občanská a bytová výstavba Komunikace, zpevněné plochy, chodníky Rekonstrukce a opravy památkově chráněných objektů Hřiště, sportoviště Průmyslové ...

Naše společnost je spolehlivý partner pro mezinárodní rozvoj hydroenergetiky již od roku 1994. Naší činností je plánování, stavení, řízení a financování malých a středních vodních elektráren a dalších staveb, jako jsou přehrady, jezy, a jiné vodní stavby. Našim klientům nabízíme široké spektrum inženýrských služeb. Připravíme projektové ...

Společnost P&S a.s. byla založena v roce 1994, přišli do ní zkušení odborníci, kteří mají mnohaleté zkušeností s vodohospodářskými konstrukcemi. Hlavními směry, kterými se společnost nyní zabývá je výroba a dodávky vodních turbín, zařízení na vybavení vodních elektráren, všech druhů čistících strojů česlí vodních elektráren, veškerých ...

Stavební činnost, výstavba: - vodohospodářské stavby - dopravní stavby - nových a rekultivace stávajících skládek odpadů, odstraňování ekologických zátěží - průmyslové stavby - demolice, zemní práce - rekonstrukce, regenerace

Stavební činnost, výstavba: - inženýrské sítě - komunikace - rekultivace vodních ploch a toků - bytová, nebytová - zemní práce - zakládání staveb

Stavební činnost, výstavba: - bytové a rodinné domy - rekonstrukce - občanské stavby - průmyslové stavby - vodohospodářské stavby - kanalizační sítě