Těžba černého a hnědého uhlí probíhá v těžebních dolech, které mimo jiné zajišťují i následný prodej černého a hnědého uhlí a antracitu, ložiskové průzkumy, dobývání surovin, hornickou činnost a další geologické práce, jako je důlní mapování a měřictví.

Práce: -těžba odvalu. Dodávka: -kamenivo.

Technologie úpravy nerostných surovin: - uhlí - komunální odpad.

Práce: - ražba chodeb, překopy chodeb - instalační a likvidační práce v dole.

Pískovna. Prodej, výroba, těžba: -písek betonový, maltový, zásypový -těžba, úpravy a zušlechťování písku a štěrku -nabídka rekultivačních a revitalizačních prací a úprav rybničních hrází. Pobočky: Zepiko, spol. s r.o. Brno-Královo Pole - Slovanské náměstí Krčmaň Novosedly Orlovice Žabčice

Zajišťujeme komplexně těžbu surovin, skrývkové a rekultivační práce, včetně trhacích prací a expediční nakládky hotových výrobků. Činnosti jsou zabezpečovány dvěma vrtnými soupravami Sennebogen SR 15, pásovými rypadly a kolovými nakladači. K odvozu suroviny a skrývek slouží nákladní automobily TATRA T163 JAMAL a T 815.

Příprava, realizace (mimo těžbu), kontrola, supervize a specializované inženýrství hornické činnosti. Činnosti prováděné hornickým způsobem. Zajišťování starých důlních děl. Zajištění důlní štoly. Projekce, provádění, vyhodnocování a supervize geologických prací. Příprava, realizace, kontrola a supervize činností spojených se zajišťováním ...

Zajišťuje sdílené služby v rámci skupiny Czech Coal: - zásobování elektrickou energií, provozování vodního a tepelného hospodářství - pořádání odborných kurzů a školení - vyhodnocování vzorků těženého uhlí, vzorků olejů - provádění měřických prací podle požadavků odběratelů.

Hornické práce: - ražba chodeb i překopů - likvidační či instalační práce v dole.

Hornické práce. Hornická činnost, otvírka, příprava a dobývání ložisek, zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zajišťování a likvidace starých děl. Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100000 m krychlových horniny.

Činnost: - hloubení svislých důlních děl - ražení dlouhých důlních děl - hlubinné dobývání ložisek - realizace základních podzemních přístupových děl k ložisku - provádění sanačních prací v podzemních prostorech - ražba velkoprofilových podzemních objektů - ražení silničních tunelů - stavební práce - provádění specielních ...

Úprava a zpracování nerostných surovin mletí, drcení, sušení.

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin Provádění trhacích a ohňostrojných prací -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Největší společnost v ČR provádějící průzkum, vyhledávání a těžbu ropy (ropa) a zemního plynu a výstavbou a provozováním podzemních zásobníků zemního plynu. Další služby: - laboratoř: - tel.: 518315113-9 - analýza, rozbory: - vod (vody) - kal(kalů) - půd (půdy), horniny a zeminy - ropných látek (ropné ...

Hornická činnost pro ložiska ropy a plynu - záměr ložiskového tlaku - odběry hlubinných vzorků.

Prodej náhradních dílů na stavební a zemědělské stroje. Těžba hornin hydraulickými kladivy.

Koupě, prodej a nájem plynárenských zařízení. Hornická činnost s omezením na těžbu ropy a plynu. Pronájem nemovitostí a nebytových prostor. Strojní vrtání s délkou nad 30m a vrty s délkou nad 30m. Průzkum trhu. Poradenské služby v oblasti řízení podniku.

Práce: - trhací - vrtací - ohňostroje - demoliční.

stavební činnost, stabilizace zeminy, těžba kameniva, zemní práce

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení v rozsahu : - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich ...

Důlní průzkum a bezpečnost. Činnost: - těžba důlního plynu - výroba elektrické energie a tepla z důlního plynu - vrtné práce, důlní vrty - geologické laboratoře - degazace hlubinných černouhelných dolů.

Uhelné sklady. Prodej paliv, paliva: -uhlí -koks.

Navrhování, provádění: - vyhodnocování inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů - stanovování radonového indexu - provádění laboratorních zkoušek zemin. Odborná způsobilost: - inženýrská geologie - hydrogeologie (studny) - sanační geologie.

Společnost TRIMAX, a. s. je společnost s bohatými zkušenostmi v oblasti stavebních prací s hlavní specializací na podzemní práce prováděné hornickým způsobem a inženýrské sítě.