Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody, odkanalizování obcí i čištění odpadních vod. Mezi naše aktivity patří provoz vodárenské soustavy, vodovodů, úpraven vod, kanalizací i čistíren odpadních vod. Naše působnost je zejména na území okresu Hradec Králové.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Komunální služby. Správa, údržba, oprava: - vodovodní a kanalizační sítě, vodovod, kanalizace - místní komunikace - veřejná zeleň - bytový fond a majetek obce - sběrný dvůr.

Generální ředitelství VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. HLÁŠENÍ PORUCH, DISPEČINK: -poruchy dodávky vody -havárie vodovodní sítě -voda - hlášení poruch -vodárenský dispečink. Pobočky VAS: -Boskovice, tel. 516427249, 516453131 Brno-venkov: -Tišnov, tel. 606723175 -Židlochovice, tel. 602586481 -Rosice, tel. 602586482 -Pozořice, ...

Dodávky pitné vody. Odvádění a čištění odpaních vod.

Firma Stavokomplet byla založena v listopadu 1992 s cílem poskytovat kvalitní servis v oblasti městského inženýrství, spočívající v projektové přípravě staveb, inženýrské činnosti a samotné realizaci stavby až do kolaudace, formou na klíč. Zajišťujeme provozování vodovodů, kanalizací a ČOV ve městech, obcích a průmyslových areálech. Naše ...

Vodohospodářská společnost. Dodávky vody, správa vodovodních a kanalizačních zařízení.

Provoz, údržba, oprava, servis poruch: - vodovodní síť - kanalizační síť.

Pražská vodohospodářská společnost je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy, Úpravny vody Želivka a.s. a Zdroje pitné vody Káraný a.s.. PVS je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Provozování: -vodovody -kanalizace -čistírny odpadních vod. Stavební činnost: -provádění inženýrských vodohospodářských staveb. Poradenská činnost. Služby: -měření teplé užitkové vody a studené vody.

Vodovody a kanalizace, úprava a rozvod vody. -revize a monitoring kanalizací -trasování kanalizací -čištění kanalizací a stok -čištění domácích kanalizací.

Havarijní služba: - náhlé úniky závadných látek ohrožují životní prostředí - trvalá havarijní pohotovost pro zákazníka - výjezdy k havarijním únikům závadných látek na konkrétní výzvu. Analýzy rizika pro skládky, strojírenské provozy, úložiště ropných produktů, obalovny živičných směsí, místa úniků znečišťujících látek při ...

Vodovody a kanalizace Výroba a distribuce pitné vody a kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.

Služby: -provozování vovovodů a kanalizací -laboratorní činnost s akreditovanou laboratoří -stavební činnost-výstavba vodovodů a kanalizací -projekční činnost v oboru.

Sdružení provozovatelů vodních toků a vodních zdrojů. Provoz, oprava, údržba: - vodovody - kanalizace - ČOV*, čistírny odpadních vod.

Výroba, rozvod: -pitná a užitková voda. -hlášení poruch na vodovodní a kanalizační síti -velkoobchod vodárenský materiál

- Provoz vodovodních a kanalizačních sítí - údržba a výstavba vodovodních a kanalizačních sítí - vodovody - kanalizace

Vodohospodářská společnost. Výroba, dodávka: -pitná voda.

Zásobování teplem Vsetín. Výroba a rozvod: - elektřina, elektrická energie - teplo, tepelná energie - dodávka vody.

Služby: - optimalizování provozu čistíren - úprava pitných vod. Rekonstrukce, intenzifikace, návrhy, analýzy:

Dodávky pitné vody. Organizace pro podporu regionu.

Projekce, dodávka, montáže, inženýring: -úpravny a čistírny, čistírna, čištění odpadní vody -EVH filtr (komplexní jednotka s fyzikálně-chemickým procesem čištění) -dezodorizace (nápň filtru), odpachování -flotátor EVHFLOT, flotace -mycí linky -průmyslové čistírny odpadních vod, ČOV. Služby: -zabezpečení komplexního servisu při čištění a ...