Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Oblastní charita Vyškov: - zajištění pečovatelských a ošetřovatelských služeb - nabídka terapií, které podporují sociální integraci seniorů nebo zdravotně postižených lidí.

Dětský domov a školní jídelna je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Pečujeme o 40 dětí, které byly z vážných důvodů odebrány z rodiny a umístěné v dětském domově. Děti chodí do běžných škol, navštěvují zájmové kroužky v DD i mimo DD. Pořádáme 1x ročně Dny otevřených dveří, aby se veřejnost měla možnost seznámit s naší činností.

STŘED, o.s. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.

Dětský domov - výkon ústavní výchovy podle Zákona 109/2002 Sb.

Dětský domov: -pečovatelská služba -hlídání děti.

Výchovný ústav pro mentálně postižené děti a mládež. Sociální služby: - denní stacionář - týdenní stacionář - domov pro osoby se zdravotním postižením.

Výchovný ústav pro mentálně postižené děti a mládež.

Dětský domov: -ústavní a ochranná výchova nezletilých osob.

Organizace nevidomých a slabozrakých: - sociální práce a poradenství - asistenční služba, centrum denních služeb - podpora pracovního uplatnění - výuka obsluhy kompenzačních pomůcek - zájmová činnost, školení, rekondice - vydávání časopisu

Dětský domov - péče o děti zpravidla ve věku 3 - 18 let s nařízenou ústavní výchovou. Školní jídelna - celodenní stravování dětí a dospělých DD; stravování cizích strávníků (obědy, večeře).

Klub přátel Dětského domova v Pardubicích. Dětský domov.

Zvláštní škola. Základní škola. Mateřská škola. Dětský domov - tel. 326 326 723. Přípravný stupeň základní školy speciální. Školní družina. Speciálně pedagogické centrum - tel. 326 726 053. Školní jídelna.

Dětský domov v Nechanicích má systém rodinné výchovy. Děti žijí v bytech s malými dětskými pokojíčky, vybavenými podle vkusu dětí. Každý pokojík vyjadřuje osobnost dítěte specifickou výzdobou, uspořádáním hraček či dalším vybavením vč. počítačů a přehrávačů. Součástí bytů je obývací pokoj, kuchyň, případně i jídelna, pokoj vychovatelů a ...