Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Výchovný ústav pro děti a mládež. Základní škola. Střední škola. Sociální služby. Školní jídelna.

Dětský domov pro děti do 3 let. Další pobočka: -Brno, Voroněžská 5 tel.: 541 212 787 fax: 541 213 545

Dětský domov a Základní škola Vizovice tel. škola: 577 452 423

Centrum prevence drogových závislostí. Centrum volného času. Pořádání: - přednášky - koncerty - kino, filmový klub - alternativní párty - protidrogová prevence, poradenství.

Dětský domov zajišťuje péči o děti ve věku zpravidla od 3-18 let, s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Výchovný ústav pro mládež. Odloučené pracoviště Velkého Meziříčí.

Diagnostické zařízení pro děti: - které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zvoneček Bylany poskytuje služby dětem a dospělým osobám, které mají nižší soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, mají snížené rozumové schopnosti a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Chráněné bydlení Bylany 26 282 01 Český Brod tel.: 321 622 564

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16.

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež.

Charita: - účelové zařízení Římskokatolické církve. Poskytované služby: - charitní pečovatelské služby. - ošetřovatelské služby - půjčovna kompenzačních pomůcek (KP) - Zvídálek - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Humanitátní středisko - pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Dům pečovatelské služby. Pečovatelská služba.

Pečovatelská služba: - sociální služby - domácí a ošetřovatelská péče o staré a zdravotně postižené občany.