Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Obec Líšnice u Mohelnice
Vesnice Líšnice, jejíž součástí jsou i nedaleké Vyšehorky, se rozkládá v mírně zvlněné krajině plné lesů a luk na úbočí Bouzovské vrchoviny. V obci se nachází prodejna potravin, kulturní dům, knihovna i hostinec. Líšnice během celého roku žijí bohatým společenským životem.
Obec Líšnice u Mohelnice
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/Stranky/default.aspx

Územní pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj Celní řízení v Šumperku: 585 111 130, 724 434 408 Odd. SPD v Šumperku: 585 111 131, 724 434 508 Celní prostor Územního pracoviště v Šumperku: Vikýřovická 1806 (areál firmy FAST Integration, s.r.o.)

Okresní archiv. Je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě. Archivnictví. Spisové služby. Evidence archiválií. Specializovaná knihovna pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie.

Zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - Územní pracoviště Prostějov

Technická prohlídka plavidel. Vystavování lodních dokladů. Vedení plavebního rejstříku. Plavební dozor.

Agenda obecního živnostenského úřadu a registrace zemědělských podnikatelů.

Odborný orgán státní správy, pověřený dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí.

Krajská vojenská velitelství jsou vojenským správním úřadem vykonávajícím ve svém územním obvodu státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Plánují a zabezpečují mobilizační přípravy a provádění mobilizace, a tuto ...

Správní archiv Armády ČR: - středisko vojskové dokumentace - středisko vojskové evidence osob - oddělení pro odborné činnosti.