Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Cyrolometodějská teologická fakulta UP Katedry a pracoviště: - katedra filozofie a patrologie - katedra biblických věd - katedra systematické teologie - katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění - katedra liturgické teologie - katedra křesťanské výchovy - katedra pastorální a spirituální teologie - katedra církevního ...

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedry: - anglický jazyk - antropologie a zdravověda - biologie - český jazyk a literatura - hudební výchova - matematika - německý jazyk - primární pedagogika - psychologie a patopsychologie - společenské vědy - technická a informační výchova - výtvarná ...

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých katedrách a dalších odborných pracovištích nabízí široké spektrum studia humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Fakulta nabízí rovněž studium vybraných oborů v kombinované formě a možnost absolvování programů celoživotního vzdělání. Zpracováváme odborné ...

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: -správa kolejí, menz. ubytovací zařízení: Kohoutova 11, 61300 Brno, Štefánikova čtvrť Telefon : +420 545 128 310 Fax : +420 545 128 300 J. Babáka 3/5, 61600, Brno Telefon : +420 541 422 051 Fax : +420 541 422 053

Rekreační výukové středisko. Ubytování. Celodenní stravování.

Katedry: - dentální - fyzioterapie a RHB - laboratorních metod - optometrie a ortoptiky - ošetřovatelství - porodní asistence - radiologických metod - výživy člověka. Ústavy: - anatomický - biofyzikální - biochemický - biologický - farmakologický - fyziologický histologie a embryologie - lékařské etiky - ...

Katedry: - filologie - obecné teorie a dějin umění a kultury - historické vědy - humanitní studia, psychologie, pedagogika.

Katedry: - anglický jazyk a literatura - biologie - český jazyk - česká literatura - didaktické technologie - francouzský jazyk a literatura - fyzika - geografie - historie - hudební výchova - chemie - matematika - německý jazyk a literatura - občanská výchova - pedagogika - primární pedagogika - psychologie - ...

Katedry: - dějin státu a práva - finančního práva a národního hospodářství - mezinárodního a evropského práva - občanského práva - obchodního práva - pracovního práva a sociálního zabezpečení - práva životního prostředí a pozemkového práva - právní teorie - správní vědy a správního práva - trestního práva - ústavního práva a ...

Katedry: - ekonomie - veřejné ekonomie - podnikového hospodářství - financí - regionální ekonomie a správy - aplikované matematiky a informatiky - práva.

Ústavy: - matematiky a statistiky - fyziky kondenzovaných látek - fyzikální elektroniky - teoretické fyziky a astrofyziky - chemie - biochemie - antropologie - botaniky a zoologie - experimentální biologie - geografický - geologických věd. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii. Národní centrum ...

Katedry: - informačních technologií - počítačových systémů a komunikací - počítačové grafiky a designu - teorie programování.

Katedry: - sociologie - psychologie - politologie - žurnalistiky - sociální politiky a sociální práce.

BBS, člen České asociace MBA škol (škola)(CAMBAS): -poskytuje prestižní manažerské vzdělání Executive MBA s důrazem na strategické řízení, řízení financí, marketing, lidské zdroje -studia probíhají formou víkendových soustředění po dobu 2 let -absolventi získávají titul MBA od Nottingham Trent University, Velká Británie.

Vysoká škola. Vysoké učení technické: -fakulta výtvarných umění VUT.

Vysoká škola. Vysoké učení technické: -fakulta architektury VUT.

Vysoká škola. Vysoké učení technické: -fakulta chemická VUT*.

Vysoká škola. Vysoké učení technické: -fakulta stavební VUT*.

Vysoká škola. Vysoké učení technické: -Fakulta podnikatelská VUT.