Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně JAMU
Janáčkova akademie múzických umění má za sebou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců – skladatelů, dirigentů, režisérů, herců, pěvců, instrumentalistů a dalších uměleckých profesí z oblasti dramatických a hudebních umění. O kvalitě našich studentů a absolventů svědčí fakt, že jsou přijímáni ...
Jsme vysoká škola akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se zaměřením na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie. Studium probíhá v Brně a od AR 2013/14 zahajujeme výuku nově i v Praze. V roce 2012 i 2013 jsme se stali nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou v ČR!

Soukromá vysoká škola Znojmo. Sídlo: -rektorát: Václavské náměstí 132/6, Znojmo -budova školy: Loucká 21/656, Znojmo. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo: -škola neuniverzitního typu s bakalářským studijním programem (absolvenský titul Bc.) -moderně vybavené učebny, učebna pro výuku cizích jazyků, multimediální učebna včetně ...

Vyšší odborná škola. Integrovaná střední škola národohospodářská. ISŠN. Střední zemědělská škola.

STUDIJNÍ OBORY: - Management hotelnictví a cestovního ruchu - Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Obor Management hotelnictví a cestovního ruchu nabízí absolventovi připravenost pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a v ...

Veterinární a farmaceutická univerzita - veřejná vysoká škola. Fakulta veterinárního lékařství - tel. 541 561 111. Fakulta veterinární hygieny a ekologie - tel. 541 562 796. Farmaceutická fakulta - tel. 541 562 801.

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Evangelická akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní poskytuje kvalitní středoškolské vzdělání v oborech Zdravotnický asistent, Ošetřovatel a vyšší odborné vzdělání v obou Sociálně právní činnost. Sídlíme v Brně, městská část Líšeň. Střední zdravotnická škola, SŠ zdravotnická: Studium ...

Vysoká škola: -ekonomika a právo v podnikání -management v podnikání -CŽV (celoživotní vzdělávání).

Soukromá vysoká škola. Studijní obor finance a daně. Tříletý bakalářský vysokoškolský studijní obor. Kombinovaná forma pro specialisty v zaměření na: -podnikovou ekonomiku, obchod -správu podnikových informačních systémů a sítí, analýzu, programování. Studium o vikendech, distanční.

Vysoká škola podnikání a práva. Studium: - bakalářské, - navazující magisterské, - celoživotní.

Vysoká škola, Univerzita obrany: -Fakulta vojenského leadershipu -Fakulta vojenských technologií -Fakulta vojenského zdravotnictví -Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení -Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií -Centrum jazykového vzdělávání -Centrum tělesné výchovy a sportu.

Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství, ekonomika podnikání.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: -správa kolejí, menz. ubytovací zařízení: Kohoutova 11, 61300 Brno, Štefánikova čtvrť Telefon : +420 545 128 310 Fax : +420 545 128 300 J. Babáka 3/5, 61600, Brno Telefon : +420 541 422 051 Fax : +420 541 422 053

Katedry: - dentální - fyzioterapie a RHB - laboratorních metod - optometrie a ortoptiky - ošetřovatelství - porodní asistence - radiologických metod - výživy člověka. Ústavy: - anatomický - biofyzikální - biochemický - biologický - farmakologický - fyziologický histologie a embryologie - lékařské etiky - ...

Katedry: - filologie - obecné teorie a dějin umění a kultury - historické vědy - humanitní studia, psychologie, pedagogika.

Katedry: - anglický jazyk a literatura - biologie - český jazyk - česká literatura - didaktické technologie - francouzský jazyk a literatura - fyzika - geografie - historie - hudební výchova - chemie - matematika - německý jazyk a literatura - občanská výchova - pedagogika - primární pedagogika - psychologie - ...

Katedry: - dějin státu a práva - finančního práva a národního hospodářství - mezinárodního a evropského práva - občanského práva - obchodního práva - pracovního práva a sociálního zabezpečení - práva životního prostředí a pozemkového práva - právní teorie - správní vědy a správního práva - trestního práva - ústavního práva a ...

Katedry: - ekonomie - veřejné ekonomie - podnikového hospodářství - financí - regionální ekonomie a správy - aplikované matematiky a informatiky - práva.

Ústavy: - matematiky a statistiky - fyziky kondenzovaných látek - fyzikální elektroniky - teoretické fyziky a astrofyziky - chemie - biochemie - antropologie - botaniky a zoologie - experimentální biologie - geografický - geologických věd. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii. Národní centrum ...

Katedry: - informačních technologií - počítačových systémů a komunikací - počítačové grafiky a designu - teorie programování.

Katedry: - sociologie - psychologie - politologie - žurnalistiky - sociální politiky a sociální práce.

Vysoká škola. Vysoké učení technické: -fakulta architektury VUT.