Stavební bytové družstvo Praha 8 nabízí komplexní správu nemovitostí

Pokud jste členy statutárních orgánů bytových družstev nebo společenství vlastníků, řešíte celý komplex záležitostí spojených se správou nemovitosti a zajištěním dalších činností, které jsou pro správný chod nezbytné. Stavební bytové družstvo Praha 8, Horňátecká 1772/19, Praha 8, které vzniklo v roce 1963, vám nabízí pomoc při zajištění celého souboru činností nezbytných k bezproblémovému fungování. Ve své činnosti se jako správce úspěšně přizpůsobuje jak požadavkům daným zákonnými úpravami, tak i potřebám klientů.

Stavební bytové družstvo Praha 8 nabízí komplexní správu nemovitostí

Za více jak padesátileté období existence získalo množství zkušeností a poznatků, které plně zúročuje při správě domů. Má zkušenosti s privatizací domů a bytů, s převody bytů do osobního vlastnictví, s vyúčtováním služeb, zajišťováním celkových rekonstrukcí domů, atd. V současné době spravuje více jak 100 domů tj. téměř 7 000 bytů, především na území Prahy 8 a Prahy 9.

Stavební bytové družstvo Praha 8 vám nabízí komplexní správu v oblasti:

  • ekonomiky domu a vedení účetnictví – kompletní vedení účetnictví včetně vypracování řádné roční závěrky (účetní výkazy), provádění plateb v bankovním styku (elektronické bankovnictví) dle písemného zmocnění klientem, předpis zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor jednotlivým vlastníkům dle platných předpisů, sledování úhrad, jejich roční vyúčtování, vedení kompletní mzdové agendy klienta, konzultace v rámci ekonomických agend určené jak pro členy výboru či kontrolní komise, tak pro jednotlivé vlastníky a další;
  • technické správy domu - odborné posouzení předložených smluv o dílo, zajištění technických prohlídek domu a na základě zjištěných závad zajištění jejich odstranění, zajištění administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace, měření spotřeby vody, IRTN měřičů, kalorimetrů, opravy a výměny indikátorů tepla odbornou firmou, popř. osobou pověřenou klientem, zpracování podkladů pro vyúčtování, případně zajištění rozúčtování nákladů IRTN měřičů a vodoměrů předaných klientem, popř. odbornou firmou a další;
  • organizačně právních služeb - vypracování a odborné posouzení smluv na základě požadavků klienta, poskytování právních konzultací, evidenčních, administrativně právních a organizačních podkladů, příprava podkladů pro vymáhání dlužných částek, vedení evidence vlastníků bytových jednotek a společných částí domu na základě oznámení vlastníka, vedení agendy pronájmu nebytových a společných prostor včetně vypracování smluv o nájmu a jejich změn na základě pokynů klienta, předání podkladů pro podání žalob o zaplacení dlužných částek včetně příslušenství, zajištění právního zastoupení klienta advokátem v soudním řízení a další.

 

Ke komplexní nabídce služeb dále nabízí zajištění 24 hodinové pohotovostní služby odborníkem – instalatéři, elektrikáři, zedníci, plyn a topení, kanalizace a další.

 

Správa je zajišťována na základě příkazní smlouvy, rozsah služeb lze vždy upravit dle požadavků klienta tak, aby co nejlépe odpovídal jeho aktuálním potřebám.

 

Stavební bytové družstvo Praha 8 má, jako správce více jak stovky domů na území hlavního města Prahy, sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout vlastníkům nebo třetí osobě s výkonem obstaravatelské činnosti.

 

Po mnohaletých zkušenostech, a především dle požadavků obyvatel spravovaných domů, lze zajistit i službu s názvem Technik domu (domovník), který okamžitě poradí, zařídí vyřešení problémů vzniklých v domě. Je samozřejmostí, že tento odborník nepřetržitě a podrobně mapuje situaci, předává informace statutárnímu orgánu a je plně k dispozici obyvatelům domu telefonicky a o návštěvních hodinách.

Stavební bytové družstvo Praha 8 v současné době zavádí internetový portál domovník, který bude sloužit spravovaným subjektům ke zveřejňování a sdílení informací, týkajících se správy bytového domu.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.sbd8.cz

Vydáno 07.06.2015
208 Zhlédnutí
Topováno 01.03.2016
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Stavební bytové družstvo Praha 8 Správa, údržba, opravy bytů a domů
WEBOVÁ STRÁNKA
Stavební bytové družstvo Praha 8
www.sbd8.cz
Adresa

Adresa

Horňátecká 1772/19
Praha 8 - Kobylisy 182 00

info@sbd8.cz
+420 210 320 299


Najdete nás také zde:

ARES
captcha