Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

CZKKoagulační testy

Ústav pro hydrodynamiku byl zřízen v 1952 jako Laboratoř pro vodní hospodářství. V současné době je součástí Akademie věd České republiky a jeho výzkum se zaměřuje na mechaniku tekutin, hydrologii, reologii a úpravu vody. Sídlí na adrese Pod Paťankou 30/5, Praha.

Ústav pro hydrodynamiku.

Mechanika tekutin:
- je částí fyziky zabývající se rovnováhou a pohybem tekutin a tekutých soustav za účinku vnějších i vnitřních sil
- úkolem mechaniky tekutin je vysvětlovat jevy a procesy vznikající v tekutinách a tekutých soustavách pomocí fyzikálních zákonů a předpovídat chování tekutin a tekutých soustav v určitých podmínkách
- studium mechaniky tekutin a tekutých soustav je zaměřeno na teoretický a experimentální výzkum proudění suspenzí, pohybu částic a sedimentů v potrubí, v otevřených profilech a nádržích, procesy míchání tekutých soustav...atd.

Reologie:
- se zabývá studiem toku a deformace materiálu
- reologická skupina na ústavu pro hydrodynamiku se zabývá tokovými vlastnostmi zejména polymerních materiálů.

Hydrologie:
- se zabývá zákonitostmi oběhu vody na Zemi. Předmětem hydrologického výzkumu je výskyt vody, její cirkulace, prostorové rozložení, fyzikální a chemické charakteristiky a její vztah k živým organismům.

Úprava vody:
- úprava pitné vody je technologické odvětví, jehož cílem je dosažení takových vlastností, aby byly splněny požadavky na kvalitu vody z hlediska jejího dalšího použití
- skupina úpravy vody se zabývá studiem mechanismů odstraňování problematických příměsí z vody, výskytem a charakterizací mikroplastů v pitné vodě a také vlivem fyzikálně-chemických parametrů a hydrodynamických podmínek na vlastnosti vloček při konvenční úpravě vody.

Aplikační laboratoře.

Knihovna.


Katalog firem:    

Knihovny

,

Výzkum a vývoj

,

Laboratoře

,
Štítky:

Ústav pro hydrodynamiku, výzkum, mechanika tekutin, reologie, hydrologie, úprava vody, Praha