Orlická Laboratoř, s.r.o.

CZKRozbory pitné a užitkové vody

Vzorkování a laboratorní rozbory, odběry, analýzy


Zabýváme se rozbory složek životního a pracovního prostředí - rozbory vod, odpadů, zemin, sedimentů, kalů, ovzduší, potravin, kosmetiky, krmiv, kontrolu sterilizátorů, kontrolu mikrobiální čistoty prostředí (stěry) a také na interpretaci výsledků a hledání nápravných opatření.
Rozbory konopí – Cannabinoidy

Vzorkování a laboratorní rozbory

Rozbor vody
- pitné a užitková
- určené ke koupání
- odpadní
- podzemní
- povrchové
- technologické


Rozbor odpadů
- pevných
- biologický rozložitelných, komposty, digestáty
- čistírenské a technologické kaly
- rybniční a říční sedimenty
- zeminy


Rozbory ovzduší
- na pracovištích
- v pobytových místnostech
- trichloramín v ovzduší plaveckých bazénů
- emise
- půdní vzduchy

Kontrola sterilizátorů a čistoty prostředí
- kontrola účinnosti sterilizátorů
- kontrola mikrobiální kontaminace prostředí

Rozbor potravin, kosmetiky, lihovin, krmiv
- mikrobiologická kontrola potravin, kosmetických výrobků, krmiv
- stanovení kovů
- stanovení vody metodou dle Karl Fischera
- stanovení čísla kyselosti
- stanovení methanolu, 1-propanolu v lihovinách
- stanovení vody, fosforu a čísla kyselosti v potravinářských olejích

Cannabinoidy
- stanovení v listech, stoncích, květech konopí
- stanovení v extraktech z konopí

Přírodní radionuklidy ve vodě, interieru a půdě
- přírodní radionuklidy ve vodách
- měření radonu na stavebním pozemku a ve stavbách

Činnosti spojené s laboratorními vyýsledky
- automatické hlídání odběrových termínů
- zpracování harmonogramu vzorkování
- zasílání výsledků do elektronických databází
- porovnání výsledků s požadovanými limity
- u nevyhovujících mikrobiologických výsledků automatické informování zákazníka
- zasílání předběžných výsledků e-mailem
- předávání výsledků rozborů v excelovských tabulkách a grafech

K dalším poskytovaným službám patří
- hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H1 - H15
- zpracování provozních řádů plaveckých a rehabilitačních bazénů
- jednání a konzultace s orgány státní správy
- sledování a informovanost o aktuálních legislativních změnách ve vybraných oborech
- pořádání konzultačních dnů ve vybraných oborech
- konzultace a pomoc při hledání nápravných opatření

Zajištění:
- vyjádření osob s odbornou způsobilostí, zpracování HRA, EIA a rizikových analýz
- podkladů pro povolování odběrů vody, sledování a vyhodnocování jakosti pitných vod vč. návrhů potřebných nápravných opatření
- podkladů pro povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podzemních a kanalizací pro veřejnou potřebu
- zpracování hlášení o vodovodech a kanalizacích dle platných předpisů, zpracování a vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- vypracovávání a aktualizace provozních řádů vodovodů (včetně jejich projednání se státními orgány), zpracování evidenčních výkazů o vodovodech
- zpracování kanalizačních řádů kanalizací pro veřejnou potřebu a provozních řádů ČOV

Orlická laboratoř poskytuje své služby také pro klienty z měst: Svitavy, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Štíty, Žamberk, Vamberk, Letohrad, Vysoké Mýto, Choceň, Polička a z celého regionu

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025, registrovaná pod č.1277.


Katalog firem:    

Laboratoře

,  
Štítky:

rozbory vody Žamberk, rozbor odpadů Česká Třebová, rozbor potravinářských olejů Ústí nad Orlicí