Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

ESCHP s.r.o.
Služby v oblasti ekologie a životního prostředí. Poradenství v oblasti odpadů, vody, ovzduší a chemických látek. Dovoz chemických látek a směsí. V těchto všech oblastech je Vám k dispozici společnost ESCHP s.r.o. V oblasti ekologie se zaměřujeme na zpracování auditů a také zajištění sanace kontaminovaných zemin a vod. Dále zajistíme ...
Dodáváme našim zákazníkům značně úspory energie pomoci slunce, země a větru. Podporujeme a dodáváme elektromobily a dobíjecí stanice pro ně. Dodáváme a instalujeme: - fotovoltaické systémy - solarni tašky - větrné elektrárny - dobíjecí stanice. Využíváme chytře obnovitelné zdroje a tim šetříme prostředí pro naše děti.

Optimalizace provozu ČOV při nejvyšší možné hospodárnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Výrobky: -VTA NANOFLOC: jednička mezi koagulanty a flokulanty - obsahuje kovové nanočástice, pevně vázané na matrici z organických nosičů náboje - enormní zvýšení rychlosti usazování, rychlá tvorba kompaktních kalových vloček odolných vůči střihovým ...

Ekologické poradenství -poradenské a konzultační služby: - odpadového hospodářství - vodního hospodářství - ovzduší - zpracování ekologických auditů a analýz.

Činnost: - praktická ochrana přírody a péče o chráněná území a zeleň, které by měly sloužit jako ekopedagogické plochy pro realizaci výukových programů - ekologická výchova

Chov a prodej Skotského náhorního skotu. Poskytuji poradenské služby v oblasti ekologického systému hospodaření a kontroly ekologického zemědělství.

Výroba, prodej: - betonové výrobky pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb

Prodej, pronájem, servis: - nápojové systémy na vodovodní řad - úprava vody.

Služby: Výkup a likvidace odpadů: -laboratorní rozbory odpadních vod a odpadů -čištění odlučovačů ropných látek, tukových lapolů, čistíren odpadních vod -čištění nádrží -tlakové čištění kanalizace a uličních vpustí -sklady nebezpečných odpadů -separace a recyklace odpadů -dodávka absorpčních prostředků -pronájmy ...

Služby: - autorizovaný projektant ÚSES - návrh, zpracování plán územního systému ekologické stability - hodnocení krajinného rázu

Dodávka elektroniky pro ekologii - řídící systémy pro čistírny odpadních vod - meteorologické stanice - sledování povrchových vod - monitorování životního prostředí.

Montáž - solární systémy - tepelná čerpadla - klimatizace Dodávka a montáž - ústřední vytápění - kotle Obrábění

Domer: - měření průtoků kapalin - vody na čístírnách odpadních vod - na potrubích a otevřených kanálech - úpravnách vod - měřící technika FIEDLER. Prodej, montáž: - automatické vzorkovače odpadních vod ISCO, Simply Samplery.

Projekce a inženýrská činnost, výstavba - bioplynové stanice Služby - geologický průzkum - využití biomasy a biodpadu jako obnovitelný zdroj energie

Společnost nabízí poradenské služby při: -instalacích a rekonstrukcích obnovitelných zdrojů energie -při změnách zdrojů vytápění -zateplování objektů a aplikaci úsporných opatření -energetické studie.

Služby: -sběr a výkup odpadů -neutralizace a deemulgace kapalných odpadů -havarijní služby -sanace kontaminovaných území -biodegradace organických kontaminantů -ekotoxikologické analýzy -poradenství v životním prostředí -analytika v životním prostředí -vzorkování.

Vývoj a stavba speciálního stroje pro těžbu sedimentů, plovoucí sací bagr. Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. Projektové práce.

Návrh, realizace, montáž: -fotovoltaické systémy

Velkoobchod, maloobchod, montáž, e-shop - sluneční kolektory - tepelná čerpadla - elektrokotle - komponenty pro podlahové vytápění

Služby: -stavební projekty -nová zelená úsporám -energetické audity a posudky -průkaz energetické náročnosti budovy -měření termokamerou

Český svaz ochránců přírody Šípek - ekologické poradenství

Služby: -ochrana životního prostředí -sanace starých ekologických zátěží -zpracovávání analýz rizik -supervizní činnost -ekologické průzkumy kontaminovaných lokalit -poradenství v oblasti životního prostředí -inženýring v oblasti životního prostředí -likvidace nebezpečných odpadů

Práce: -izolační -zateplování budov. Prodej, maloobchod, pronájem, půjčovna: -lešení Program zelená úsporám: -dotace

Služby: - ekologické poradenství při nakládání s odpady - audit odpadového hospodářství

Projekce, konzultace: -vodohospodářské stavby -kanalizace, čistírny odpadních vod -vodovody, úpravny vod. Posudky vlivu na životní prostředí, ekologie. Dodávky staveb na klíč.