Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Výstavba, výroba, dodávka, servis, rekonstrukce: - vodohospodářské a ekologické zařízení - čističky komunálních odpadních vod - biologické čistírny, neutralizační stanice průmyslových odpadních vod - čistírny a zpracování zemědělských odpadních vod - úpravny vod - malé vodní elektrárny - čerpací stanice - umývárny aut i jiných ...

Výstavba a provoz malých vodních elektráren.

Projekce a poradenství: - vodní hospodářství - čistírna odpadních vod - kanalizace - vodovody - rybí přechody - rybníky - malé vodní elektrárny.

Technologická firma. Dodávka: - čistírny odpadních vod, ČOV - úpravny vody - čerpací stanice - energetické využití kalového plynu - malé vodní elektrárny.

Výroba: - elektrická energie ve vodní elektrárně.

Výroba,dodávky: -čerpadla,čerpací zařízení a měřící technika pro energetiku,vodní hospodářství,zemědělství, potravinářství,strojírenství,chemii a petrochemii,těžbu surovin, stavebnictví,dům i zahradu -dýchací filtry -nástroje,formy,přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu -plastové výlisky a výlisky z kombinovaných ...

Provádí: - hodnocení vlivů na životní prostředí - biologické hodnocení - naturové hodnocení - ekologické poradenství - ochrana přírody - autorizované posudky a hodnocení - průzkumy a monitoring - soudně - znalecké posudky.

Posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A. Úpravy a ochrana krajiny: Projekční a inženýrská činost pro úpravy vodních toků, nádrží, protierozní opatření, terénní úpravy, rekultivace pozemků, sanace starých skládek odpadů, revitalizaci krajiny, výsadby a údržbu zeleně v krajině.

Technický poradce v oblasti nakládání s odpady a obaly.