Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Firma je nositelem certifikátu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2000, 14001 Stavební firma, stavby: - dodávky staveb, výstavba - nové komunikace, silnice, cesty - údržba komunikací - rekonstrukce a zpevnění ploch včetně jejich odvodnění - kanalizační a vodovodní přípojky a řady - regulace a úprava vodotečí - inženýrské sítě - ...

Stavební činnost: - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - projektování - zemní práce - nákladní autodoprava - demolice a recyklace - pneuservis

Práce: - hydrotechnické - zemní - hydrotechnické práce na vodních tocích s využitím obojživelných dozerů KOMATSU D155W - splavňování toků - odstraňování povodňových škod - budování a likvidace jímek - odstraňování překážek v řece - úprava dna a břehů při stavbě mostů, urovnání a zpevňování podjezí. - opevňovací práce na ...

Projekce - vodohospodářské stavby Výstavba - vodohospodářské stavby Vnitřní vodovody a kanalizace Projekce - vnitřní vodovody a kanalizace

Stavební činnost. - stavební firma, stavební práce - občanské stavby: - hotely, penziony, restaurace, sportoviště, prodejny, bytové domy, rodinné domy, garáže - průmyslové stavby: - haly, administrativní budovy, odstavné plochy a parkoviště, výrobní haly, sklady - zemědělské stavby: - kravíny, prasečáky, stáje, silážní žlaby, ...

Činnost, projekce: - projektová - poradenská - inženýrská v investiční výstavbě - kompletní služby v oblasti inženýrských a vodohospodářských staveb. Práce, stavby: - kanalizační sítě, vodovody, odbahnění, potrubní systémy, úprava terénu - výstavba na klíč - výstavba občanských a bytových staveb - výstavba městské infrastruktury ...

Činnost: - úpravy vodních toků - výstavba vodních nádrží - stavby na ochranu před povodněmi - revitalizace vodních toků a nádrží - odstraňování povodňových škod - protierozní opatření - hrazení bystřin a strží - stabilizace svahů - asanace a rekultivace - lesotechnické meliorizace - výstavba lesních a polních cest - ...

Stavebně mechanizační firma: -zemní práce -dopravní stavby -projektovaní a realizace vodních staveb -demolice a zpracování přírodních materiálů -pneuservis - prodej - pneu - servis.

Práce: -hospodářská úprava lesů -zeměměřičské práce -projektování pozemkových úprav -digitální fotogrammetrie -kartografické práce -tvorba digitálních dat -projektová a inženýrská činnost -poradenská a konzultační činnost. -znalecká činnost v oboru lesního hospodářství -projektování vodohospodářských staveb

Realizace vodohospodářských staveb: - vodovody - kanalizace - plynovody - čistírny odpadních vod, ČOV. - realizace domovních přípojek - technická infrastruktura - protipovodňová opatření - zemní a výkopové práce - zámkové dlažby, chodníky, obrubníky - opěrné zdi - beton, gabiony, .. - propustky, mostky Technika: buldozer ...

Zemní práce: - čištění rybníků - stavba nových rybníků a nádrží - různé výkopové a zemní práce - těžba zeminy.

Stavby, rekonstrukce, realizace: -projekční a inženýrská činnost -realizace pozemních staveb a sportovních zařízení -bourací a demontážní práce na stávajících stavbách a zařízeních včetně likvidace odpadu (kaly, betony, stavební suť apod.) -realizace staveb vodohospodářských -kanalizace - tlakové, gravitační ...

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: -hydrologie -hydraulika a modelování proudění vody v tocích a nivách -hydrobiologické a botanické průzkumy -geomorfologické analýzy toků a niv -budování geografických informačních systémů -krajinné plánování -inženýrská geologie -projektová činnost v krajinném ...

Stavební činnost: -provádění staveb, jejich změn a odstraňování -montáž suchých staveb -vodohospodářské a liniové stavby -zemní práce -demoliční práce -silniční nákladní motorová doprava -půjčovna mechanizmů -obchodní činnost - stavebniny.

Stavební práce, stavby, údržba: -firma je pokračovatelem v dodávkách staveb "na klíč" s působností v oboru výstavby nových vodohospodářských děl, což jsou vodovody, kanalizace, čerpací stanice, vodojemy, ČOV atd., včetně rozsáhlých rekonstrukcí těchto zařízení. -výměna potrubí bezvýkopovou technologií

Realizace vodohospodářských a pozemních staveb. Převážně provádění inženýrských sítí a čistíren odpadních vod se zaměřením na monolitické betonové konstrukce. K dispozici bednění pro rovinné konstrukce i pro kruhové nádrže nebo stěny. Dále stavby opěrných zdí, vodojemů, čerpacích stanic, rybníků, vodních nádrží, úprava toků, zemní práce, apod.

Zpracování kamenepokládka - kámen Vývoz - žulové kostky do Dánska, Německa a Rakouska Realizace - vodní stavby

Služby: -výstavba čistíren odpadních vod -kanalizační sběrače -kompletní realizace kabelových rýh -opravy a údržba vodních toků -výstavba a odbahňování rybníků -opravy a výstavba místních komunikací -řezání asfaltových ploch do tloušťky 120mm -protlaky do průměru 160mm -rekonstrukce a výstavba požárních nádrží -ostatní ...

Autorizovaný stavitel inženýrské sítě. Stavební činnost: -pozemní -inženýrská -vodohospodářská -bytová (včetně technického vybavení) -drobné stavby všeho druhu. Podnikatel ukončil činnost 12/2006.