Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové se zabývá zpracováním investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravou a realizací staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme projekční a inženýrskou činnost.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Stavební firma JSF stavební provádí realizace pozemních a inženýrských staveb v Plzeňském kraji. V rámci stavebních prací zajišťujeme pozemní stavby, dopravní stavby, mosty, stavby pro vodní hospodářství, sanace Stachema, technický dozor staveb. Dále zajišťujeme dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů běžné, hlavní a mimořádné prohlídky ...

Technické služby města Plzeň - komunikace a mosty - světelná signalizace - veřejné osvětlení - veřejná doprava - organizace dopravy a orientační systém - městská zeleň a lesy - rybníky a vodní toky - parkování a odtahy - dopravní průzkumy, informace pro cyklisty

Vodohospodářské stavby: - průzkumy - geodetické práce - variantní studie - projektová příprava - inženýrská činnost - realizaci staveb - odborné poradenství a další činnost.

Stavitelství Kamínek s.r.o. je spolehlivým dodavatelem v oboru výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí, komunikací i vodohospodářských staveb. Mezi naše další činnosti patří zemní práce, demolice, přeprava sypkých materiálů i tesařské a zámečnické práce. Sídlíme v obci Líšťany, okres Plzeň - sever. Stavební firma, stavitelství, výstavba, ...

Stavební činnost - rekonstrukce bytů - rekonstrukce bytových jader - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - revitalizace budov - kanalizace, vodovody - další.

Vodohospodářské stavby: - výstavba, čištění malých vodních nádrží - revitalizace vodních toků, hrazení bystřin - biologické čistírny odpadních vod - lesní, polní cesty - protierozní opatření.

Služby: - stavební činnost - vodohospodářské a pozemní stavby - projekční činnost - nákladní autodoprava

Zajišťuje provoz a servis vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, provádí projekty, dodávky a realizace vodohospodářských staveb. Nabízí zpracování pasportů a provozních řádů, zajišťění povolení k odběru podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod, rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři, odvoz a likvidaci kalu ze ...

K&K TECHNOLOGY a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost, která se dlouhodobě orientuje na komplexní služby a dodávky sloužící k tvorbě a ochraně životního prostředí se zaměřením na: - čistírny komunálních, průmyslových a zemědělských odpadních vod, - úpravny pitné vody a průmyslové úpravny vod, - kalová hospodářství a zpracování kalů, ...

Stavební práce: - zemní práce - inženýrské sítě - revitalizace rybníků - vodohospodářské stavby - čistírny odpadních vod - demolice.

Projekce, projektování, příprava, poradenství: - vodohospodářské stavby.

Činnost: - zemní, výkopové práce - služby pro zemědělce (setí, sklizeň obilovin, řepky, lisování sena, orba, sečení) - štěpkování, drcení a zpracování dřevní hmoty - nákladní autodoprava. Stavební činnost: - výstavba, údržba rybníků - výstavba, oprava kanalizací.

Výstavba: - inženýrské sítě Zemní práce. Projekce, výstavba, opravy a rekonstrukce: - silnice - místní komunikace - chodníky - lesní a polní cesty, ... - ekologické stavby - vodohospodářské stavby.

Vodohospodářské stavby. Služby: -projekční práce -provoz vodovodů a kanalizací -prodej vodohospodářských potřeb

Stavební práce: -stavby, rekonstrukce silnic a mostů -inženýrské sítě -vodohospodářské stavby -řečiště. Těžba štěrkopísků. Výroba betonových směsí. Autodoprava, stavební mechanizace.

Služby: - pokládka kameniva na vodních tocích a nádržích kráčejícím bagrem - kamenické práce

Služby: - zemní práce - inženýrské sítě - čištění a úpravy rybníků - pozemní stavby - demolice - nákladní autodoprava

Stavební práce: -dopravní a inženýrské stavby -stavby mostů -úpravy toků.

Stavební a projektová činnost. Výstavba inženýrských sítí - vodovody, kanalizace. Revitalizace vodních toků. Rekonstrukce a úprava rybníků.

Výstavba: -inženýrské stavby -kabelové a plynové vedení -kanalizace -vodní nádrže a čistírny odpadních vod -úpravy vodních toků -vodovody -venkovní rozvody NN -zámková dlažba. Zemní práce. Čištění odpadních vod. Zpevňování ploch komunikací. Terénní a parkové úpravy. Dekontaminace zemin a konstrukcí. Likvidace nebezpečných ...

Stavební společnost: -výstavba a opravy komunikací a zpevněných ploch -frézování živičných a betonových ploch -výstavba inženýrských sítí -zemní a výkopové práce -úprava vodních toků -dovoz a montáž herních prvků dětských hřišť a skateparků -kompletní dodávka oplocení.

Stavební činnost: -projektování, rekonstrukce, realizace -odpadové hospodářství -architektura -správa a údržba nemovitostí -inženýring -emolice a zemní práce. Sadovnictví: -projektování, realizace -kácení nebezpečných dřevin -ošetření dřevin -terénní úpravy -zakládání travnatých, keřových, stromových porostů.

Projektová, inženýrská, poradenská a servisní činnost pro výstavbu a provozování vodohospodářských staveb a zařízení. Vodní hospodářství a ekologie, problematika vodohospodářských staveb a souvisejících zařízení, jako jsou např.: -vodovodní přivaděče a rozvodné sítě -kanalizační sběrače a stokové sítě stanice -úpravny pitných a ...

Vodní hospodářství: -projektová činnost -inženýrská činnost -investiční záměry -studie -generely -projektová dokumentace k ÚŘ+SP -realizace staveb -kanalizace a vodovody -přípojky -vnitřní rozvody -ČOV a DČOV, lapáky tuků -revitalizace toků -jezy, opěrné zdi, náhony -odbahnění rybníků -oprava, výstavba ...

Práce: -dlažby a zdiva z lomového kamene -beranění ocelových štětovic -stavební a zemní práce speciálními rypadly -čištění rybníků, mlýnských náhonů, vodních toků -ostatní stavební práce. Autodoprava.