Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Farní charita: -charitní pečovatelská služba

Český červený kříž Azylový dům pro matky s dětmi

Mateřské centrum. Rodinné centrum. Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni. Dům na půl cesty.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Kapacita: - 50 lůžek ve 24 pokojích v 7 bytových jednotkách.

- Charitní ošetřovatelská služba - Charitní pečovatelská služba - Osobní asistence - Denní stacionář - AC dílny - sociálně terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením - Otevřené dveře - sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním - Šance pro rodinu - sanace rodin - ...

- základní škola - Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené - speciální škola

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - základní sociální poradenství.