Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Diakonie Broumov, sociální družstvo přes 28 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Posláním Diakonie Broumov je pomáhat lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci či na okraji společnosti, například poskytnutím ubytovacích služeb nebo jejich pracovní či sociální integrací. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o ...
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Terénní a ambulantní sociální služby seniorům, zdravotně postiženým dospělým osobám a rodinám s dětmi poskytuje Centrum sociálních služeb Kyjov. Pro občany Kyjova zajišťujeme terénní a ambulatní pečovatelskou službu, dále provozujeme denní stacionář, dům s pečovatelskou službu a také azylový dům. Rovněž seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním ...
Předmětem činnosti dle výpisu z Rejstříku církevních právnických osob z Ministerstva kultury je - charitativní činnost, pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí, zřizování a provozování charitativních neziskových služeb, domovů, ústavů, zdravotnických a jiných zařízení.

Občanské sdružení. Nízkoprahové zařízení určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a sociálním skupinám užívajícím drogy nebo jejich blízkým (protidrogová prevence, prevence drogových závislostí). Činnost zařízení: - přispívání ke změně rizikového životního stylu, socializaci, aktivizaci a poradenství určené ...

Ječmínek, o.p.s. provozuje azylový dům pro přechodné ubytování pro matky (otce) s dětmi.

Centrum sociálních služeb Poruba poskytuje sociální služby: - pečovatelskou službu - centrum denních služeb - centrum pro matky s dětmi - azylové zařízení

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace: - domov pro seniory - domov se zvláštním režimem - pečovatelská služba - azylový dům pro rodiny s dětmi

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM poskytuje ubytování pro osoby s tělesným nebo mentálním onemocněním a provozuje sociálně terapeutické dílny.

Centrum sociálních služeb. Provoz azylového domu pro muže.

Centrum sociálních služeb. Provoz centra denních služeb pro osoby tělesně postižené, chronicky nemocné a seniory.

Charitní dům Matky Terezy. Ubytování: -azylový dům -pro muže, ženy -matky s dětmi. Další pobočka: -Azylový dům - Straník 39, 741 01 Nový Jičín tel.: 727808865.

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jsme poskytovateli sociální péče i sociální prevence pro všechny, kdo naši podporu a péči potřebují bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení. Pomáháme lidem v krizových životních situacích, ohroženým rodinám, ...

Služba pro rodinu a dítě - Diakonie ČCE - SKP v Praze poskytuje služby pro podporu rodin s dětmi v nepříznivé či obtížné životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí. Napomáháme obnovení fungování rodiny v oblasti emocionální, výchovné i ekonomické. Poskytované služby: - podpora rodin s dětmi v ...

Centrum sociálních služeb Praha působí jako příspěvková organizace a poskytuje služby lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zajišťujeme sociální, informační i právní poradenství, našim klientům pomáháme získávát potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Nabízíme terénní, ...

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě je azylové zařízení, které poskytuje ubytování na přechodnou dobu matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme pomoc matkám s dětmi či osamělým ženám v momentální životní tísni. Azylový domov, služby: - domov pro matku a dítě/ děti v nouzi - ubytování na ...

Poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší: - Azylový dům Elim - Noclehárna Elim - Denní centrum Elim - Terénní práce Elim Další sociální služby: - Sociální rehabilitace Elim - pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby v krizi Další služby - Volnočasové aktivity pro děti a mládež Více informací na ...