Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Diakonie Broumov, sociální družstvo přes 28 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Posláním Diakonie Broumov je pomáhat lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci či na okraji společnosti, například poskytnutím ubytovacích služeb nebo jejich pracovní či sociální integrací. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o ...
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Terénní a ambulantní sociální služby seniorům, zdravotně postiženým dospělým osobám a rodinám s dětmi poskytuje Centrum sociálních služeb Kyjov. Pro občany Kyjova zajišťujeme terénní a ambulatní pečovatelskou službu, dále provozujeme denní stacionář, dům s pečovatelskou službu a také azylový dům. Rovněž seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním ...
Charitní dům Matky Terezy. Ubytování: -azylový dům -pro muže, ženy -matky s dětmi. Další pobočka: -Azylový dům - Straník 39, 741 01 Nový Jičín tel.: 727808865.

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jsme poskytovateli sociální péče i sociální prevence pro všechny, kdo naši podporu a péči potřebují bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení. Pomáháme lidem v krizových životních situacích, ohroženým rodinám, ...

Služba pro rodinu a dítě - Diakonie ČCE - SKP v Praze poskytuje služby pro podporu rodin s dětmi v nepříznivé či obtížné životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí. Napomáháme obnovení fungování rodiny v oblasti emocionální, výchovné i ekonomické. Poskytované služby: - podpora rodin s dětmi v ...

Centrum sociálních služeb Praha působí jako příspěvková organizace a poskytuje služby lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zajišťujeme sociální, informační i právní poradenství, našim klientům pomáháme získávát potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Nabízíme terénní, ...

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě je azylové zařízení, které poskytuje ubytování na přechodnou dobu matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme pomoc matkám s dětmi či osamělým ženám v momentální životní tísni. Azylový domov, služby: - domov pro matku a dítě/ děti v nouzi - ubytování na ...

Poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší: - Azylový dům Elim - Noclehárna Elim - Denní centrum Elim - Terénní práce Elim Další sociální služby: - Sociální rehabilitace Elim - pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby v krizi Další služby - Volnočasové aktivity pro děti a mládež Více informací na ...

Azylový dům - sociální služby

Nabízíme pomoc potřebným. V případech osamělosti a chudoby nebo sociálního vyloučení včetně jeho extrémní formy, bezdomovství, pomáháme klientům k obnovení rodinných vztahů nebo vytvoření vztahů nových, ke zpětnému začlenění do společnosti. Azylový dům. Noclehárna. Nízkoprahové denní centrum. Terénní program (streetwork).

Domov pro seniory - pobytová sociální služba pro seniory, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka. Domov se zvláštním režimem - pobytová sciální služba pro seniory s projevy demence. Odlehčovací služby - ambulantní a pobytové služby pro osoby s projevy demence. Pečovatelská služba v domácnostech občanů Svazku obcí údolí Desné. Dům na ...

Azylový dům - posláním azylového domu je podpora a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, poskytnutím dočasného ubytování při návratu k běžnému životu s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Noclehárna - posláním je poskytnout zázemí osobám (mužům i ženám) bez přístřeší starším 18 let ...

Poskytování služeb sociální prevence: - azylové domy - noclehárny - nízkoprahová denní centra - terénní programy.

Ubytování: -azylová ubytovna pro občany bez domova.

Rodinné centrum pro celou rodinu výtvarné dílny, cvičení.

Oblastní charita. Azylový dům, noclehárna Samaritán: - Štefánikova 246/1, Ústí nad Labem - tel.: 475601805 Dům Světluška: - komunitní centrum pro děti - Národního odboje 634/23, Ústí nad Labem - tel.: 475221211 Centrum pro rodinu Ovečka: - Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem - tel.: 475212314

Azylový dům: -pro bezdomovce a lidi vracející se z výkonu trestu poskytuje dočasné ubytování -Litoměřice, Marie Pomocné 48 tel.: 416732303, 606807438. CHOPS: -Litoměřice, Dómské náměstí 11 tel.: 416733809 Domov pro seniory: -Litoměřice, Zahradnická 1534/5 tel.: 416733040. Pečovatelská služba: -Litoměřice, Kosmonautů ...

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Ubytovací služby -Velkoobchod a maloobchod

Domov pro osoby se zdravotním postižením - pobytová služba a sociální pomoc.

Farní charita. Charitní domy: -Sv.Zdislavy, Domov pro matky s dětmi v tísni Svobodova 14/348, tel.353434228 -Sv.Josefa, Dům na půl cesty Svobodova 12/743, tel.353434222 -Sv.Anežky, Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, pobočka České Alzheimerovské společnosti Svobodova 12/743, tel.353434214 -Denní ...