BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.


Píšťovy 820, Chrudim 537 01
BIOANALYTIKA CZ, s. r. o., Chrudim je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, o.p.s.

Nabízíme:

Vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, chemické analýzy pitných vod, podzemních vod, odpadních vod, bazénových vod, kalů z čistíren, pevných a kapalných odpadů a zemin, měření obsahu radonu ve vodách, stanovení radonového indexu, technologické zkoušky úpravy pitných vod, měření emisí stacionárních zdrojů, měření vzduchotechnických parametrů, měření pracovního prostředí - koncentrace škodlivin ve vnitřním, pracovním nebo mimopracovním ovzduší, služby v BOZP a PO, měření hluku, hlukové studie, měření vibrací a osvětlení, rozptylové studie pro plynné škodliviny, prach a pachové látky z bodových, plošných a liniových zdrojů, odborné posudky pro všechny zdroje znečišťování ovzduší, dokumentace EIA, SEA, integrované povolení IPPC.

Poplatky, hlášení ISPOP, IRZ
Provozní řády, provozní evidence
Externí ekologický audit
Poradenská, konzultační činnost

Produkty
  • realizace bioptických vyšetření, testy otcovství, zkoušky biologické a mikrobiologické, klinická patologie

Hrubé stavby - základy a základové desky Chrudim, obvodové zdivo, stropy, schodiště, zastřešení.

Hrubé stavby - základy a základové desky Chrudim, obvodové zdivo, stropy, schodiště, zastřešení

Kamenosochařství Josef Jirásek Svitavy, výroba pomníků, pomníky z přírodního kamene.

Kamenosochařství Josef Jirásek Svitavy, výroba pomníků, pomníky z přírodního kamene

Související články
Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Airtechnik - Ing. Karel Doušek, CSc.

Čisté prostory – validace, měření i dodávka vzduchotechniky

Pracovní prostory v oblasti farmacie, zdravotnictví, biotechnologie, ale také třeba drobné mechaniky nebo elektrotechniky kladou přísné požadavky na čistotu. Dodávkou vzduchotechniky do tzv. čistých prostor, ale také kalibrací přístrojů a validací vzduchotechniky se zabývá pražská firma AIRTECHNIK.


Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.


Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Genexone s.r.o.

Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Každý jedinec v sobě nese unikátní genetickou informaci, která o něm prozradí mnoho zajímavého. Testy DNA dokáží potvrdit prakticky se 100% jistotou biologického otce dítěte nebo naopak otcovství vyloučit. V určitých případech dokáží testy s velkou přesností odhalit i další blízké příbuzné. Kromě toho můžete také zjistit váš genetický původ a nahlédnout tak do minulosti vašich dávných předků a také se pokusit najít v databázích jedince, kteří mají s vámi společné předky. S pomocí testů DNA se také dozvíte, jaké máte sportovní či další dispozice.


Reagencie pro laboratorní analýzy

Biogen Praha, s.r.o.

Reagencie pro laboratorní analýzy

Laboratoře, které se zabývají oblastmi genetiky a molekulární biologie, potřebují kromě standardního vybavení laboratoře také látky a činidla, která pomohou spustit chemické rekce či izolovat RNA. Těmto látkám se říká reagencie a slouží pro nejrůznější laboratorní analýzy. Výběr reagencií vyžaduje přesnou znalost požadovaných aplikací a vyžaduje také dobrou komunikaci mezi laboratoří a dodavatelem těchto látek


Firemní články
Rozbor vody, zemin i měření hluku provede BIOANALYTIKA CZ

Rozbor vody, zemin i měření hluku provede BIOANALYTIKA CZ

Odběry, rozbory a analýzy vod, odpadů, zemin a půdního vzduchu, měření emisí, ale i měření hluku, vibrací a osvětlení. To vše a mnohem víc zajistí odborně způsobilá laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.. Poskytujeme nejrůznější služby v oblasti ochrany životního prostředí, na základě toho pak posuzujeme plnění daných norem a požadavků.


Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Zajišťujeme rozbory pitných a rekreačních vody, vyšetřujeme jakost pitné vody, technologické zkoušky úpravy pitných vod.


Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Zajišťujeme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, provedeme testování akutní toxicity vodných výluhů - ekotoxikologické rozbory.


Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí dle Rozhodnutí MŽP v plném rozsahu parametrů dle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Provádíme měření emisí spalovacích zdrojů znečišťování, zdrojů emitujících organické i anorganické látky, měření tuhých znečišťujících látek a sloučenin obsažených v zachycených částicích. Naší výhodou jsou vlastní akreditované laboratoře, kde provádíme rozbory odebraných vzorků ovzduší, ale nabízíme i analýzy všech typů vod, pevných materiálů a odpadů. U nás naleznete příjemné jednání, ochotu, odborný personál, příznivé ceny a hlavně kvalitně odvedenou práci. Obraťte se na nás se svými starostmi v oblasti ochrany ovzduší.


Služby v BOZP, PO a hygieny práce

Služby v BOZP, PO a hygieny práce

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Nabízíme své služby v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví nabízíme vypracování dokumentace, hodnocení rizik, poradenskou a kontrolní činnost v objektech zákazníků, ale také školení či zastupování zákazníků při jednání se státními orgány.


Měření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec Králové

Měření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec Králové

Pracovat v průmyslových zařízeních, manuálních dílnách a dalších podobných, může být mnohdy nebezpečné. A vy o tom ani nemusíte vědět. Jsou to právě faktory, které nejdou vidět, ale které nám můžou znepříjemňovat práci, ale také ublížit na zdraví. Neriskujte proto své zdraví, ani zdraví svých zaměstnanců a požádejte o pomoc Bioanalytika CZ při měření pracovního prostředí. Laboratoř Bioanalytika CZ nabízí možnost měření pracovního prostředí nejen v rámci celého východočeského regionu. Při měření pracovního prostředí zjistíme koncentraci škodlivin nejenom v pracovním, ale i ve vnitřním a mimopracovním ovzduší. Naše laboratoř je akreditovaná pro měření těchto faktorů pracovního prostředí: - mikroklimatické podmínky (jako je vlhkost, teplota či proudění vzduchu) - amoniak - sulfan - minerální kyseliny - oxidy dusíku - a mnoho dalších Přímo na místě provádíme při měření pracovního prostředí také odběr vzorků, podle kterých zjišťujeme stav prašnosti, aerosolů. Pomocí speciálních tedlarových vaků jsme pak schopni laboratorně vyhodnotit stav plynných směsí v ovzduší. Bioanalytika CZ je akreditovaná laboratoř, která poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě měření pracovního prostředí nabízíme také rozbory vod, autorizované měření emisí, měření hluku a mnoho dalších činností, díky kterým se pak můžete ve svém prostředí cítit bezpečně.


Měření hluku, hlukové studie, Chrudim, Hradec Králové

Měření hluku, hlukové studie, Chrudim, Hradec Králové

Uši jsou citlivým orgánem lidského těla. Při jejich nadměrném zatěžování může docházet k různým problémům a onemocněním. Příčinou bývá pobyt v nadměrném hluku. Ten může vést ke snižování pozornosti, ale také pracovního výkonu. Chraňte se proto před nepříznivými vlivy nadměrného hluku. Nechte si provést měření hluku i ve vašem okolí. Společnost Bioanalytika CZ je akreditovaný poskytovatel komplexních akustických služeb. Provádíme kvalitní a přesná měření hluku a to jak ve vnitřních, tak i venkovních prostorech. Své služby měření hluku poskytujeme hlavně průmyslovým podnikům či stavebním společnostem. Nezapomínáme ale ani na fyzické osoby a širokou veřejnost, kterým kromě měření hluku poskytujeme i poradenství. Hluk ale není to jediné, co nám může ublížit. Proto naši experti provádí kromě měření hluku i měření vibrací či osvětlení. Jaké služby tedy společnost Bioanalytika CZ poskytuje? - Měření hluku v dopravě - Monitoring hluku ze stavební či kulturní činnosti - Měření škodlivin v pracovním prostředí - Vypracování návrhu na zařazení pracovníků do kategorií podle hlukových rizik - Posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven - Dlouhodobý monitoring hluku - Vypracování hlukové studie Špičkové vybavení je základem přesného a kvalitního měření společností Bioanalytika CZ. K měření venkovního hluku z dopravy využíváme automatické radary, měřící kontinuálně pro dosažení přesnějších výsledků.


Měření emisí, Chrudim, Hradec Králové

Měření emisí, Chrudim, Hradec Králové

V královéhradeckém kraji vám nabízí autorizovaná měření emisí společnost Bioanalytika CZ. Ta je držitelem autorizace k měření emisí, udělené Ministerstvem životního prostředí. Na základě tohoto osvědčení může Bioanalytika CZ provádět autorizované měření emisí všech škodlivin dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší, např.: - Základní plynné škodliviny (CO, NOx, SO2) - Tuhé znečišťující látky (TZL) - Amoniak, sirouhlík, sirovodík - Stanovení obsahu O2 - Těkavé organické látky (TOC) - Jednotlivé těkavé organické látky (VOC) - Kyanovodík - Silné anorganické kyseliny - PCB, PCDD, PCDF, PAH a mnoho dalších Společnost Bioanalytika CZ má špičkově vybavené laboratoře a nejmodernější přístroje pro měření emisí.


Rozbory pitných a odpadních vod, měření emisí Chrudim

Rozbory pitných a odpadních vod, měření emisí Chrudim

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. provádí rozbory pitných a odpadních vod a měření emisí. Rozbory pitné, povrchové a odpadní vody: - kontrola jakosti - monitoring - zpoplatnění ukazatele. Autorizobané měření emisí: - oxid uhelnatý - oxid siřičitý - oxidy dusíku - tuhé znečišťující látky - amoniak - anorganické sloučeniny fluoru - anorganické sloučeniny chloru - sirouhlík - sirovodík - kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn) - úhrnnou koncentraci organických látek (TOC) - těkavé organické látky - identifikované VOC - silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+ - kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN- - fenol - formaldehyd - PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky - oxidy síry, kyselina sírová - oxidy dusíku - tmavost kouře - stanovení metodou Bacharacha a Riengelmanna - PCDD, PCDF (polychlorované dibenzodioxiny, dibenzofurany) - PCB (polychlorované bifenyly) - PAH - polycyklické aromatické uhlovodíky. Jsme zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, o.p.s. Více informací naleznete na našich webových stránkách.


Rozbory pitných a rekreačních vod Chrudim

Rozbory pitných a rekreačních vod Chrudim

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. provádí kompletní rozbory pitných a rekreačních vod dle platných předpisů. Nabízíme: - vyšetřování jakosti pitné vody - poradenství s případným rozsahem stanovení - akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje - základní hodnocení laboratorních nálezů podle platných předpisů. Mikrobiologické a chemické analýzy: - vzorky písku z pískovišť - vzorky vody z umělých koupališť - vzorky vody z koupališť ve volné přírodě, víceúčelových nádrží - vzorky vody z rehabilitačních bazénů, ochlazovacích bazénů saun, koupelových bazenů. Naši odborníci provedou na základě Vašeho požadavku akreditovaný odběr, případně Vás budeme informovat o způsobu odběru a vzorek si odeberete sami Bioanalytika CZ Chrudim je zkušební laboratoř akreditovaná národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci v Praze