Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Obec Líšnice u Mohelnice
Vesnice Líšnice, jejíž součástí jsou i nedaleké Vyšehorky, se rozkládá v mírně zvlněné krajině plné lesů a luk na úbočí Bouzovské vrchoviny. V obci se nachází prodejna potravin, kulturní dům, knihovna i hostinec. Líšnice během celého roku žijí bohatým společenským životem.
Obec Líšnice u Mohelnice
Pořádání - výstavy, expozice Vyhledávání obchodních kontaktů - příprava obchodních jednání - exportní poradenství

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je nezávislým orgánem, který: Provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, Vede registr povolených zpracování osobních údajů, Přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona, Poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. Ve své činnosti ...

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky. Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje ...

Naší hlavní náplní činnosti je organizační zajištění výběrových řízení, technický dozor investora a project management.

Úřad je ústředním orgánem státní správy pro výkon vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona a předpisů vydaných na jeho základě. Řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvolání proti jejich rozhodnutím. Úřad zabezpečuje a koordinuje úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti hornické činnosti a ...

Cílem OPU je pomáhat uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky, kteří jsou ve své vlasti pronásledováni z důvodu politického, etnického, náboženského, rasového nebo kvůli své příslušnosti k určité sociální skupině, a také těm, kteří již v ČR požívají práva azylu a dočasné ochrany. Naše služby OPU je nevládní neziskovou ...

Nákup, prodej, přeprava, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče