SUEZ Využití zdrojů a.s.

Vydáno 28.04.2015
120 Zhlédnutí
Topováno 29.01.2016

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

Ve světě, který čelí vysokému demografickému růstu, kdy do roku 2030 počet obyvatel na planetě dosáhne 9 miliard, přičemž většina z nich bude žít ve městech, vycházejí úkoly pro 21. století v samotné podstatě z úpravy a dodávek vody, nakládání a zpracování odpadů a z globálního hlediska nakládání se surovinami.

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

Jediná značka pro oběhové hospodářství a udržitelné nakládání se zdroji

Dosud se skupina soustředila na dvě hlavní aktivity: vodu a odpady. Nyní se skupina zaměřuje na udržitelné nakládání se zdroji, a to prostřednictvím následujících čtyř hlavních aktivit: Řízení rozšířeného cyklu vody, recyklace a opětovné využití odpadů, řešení pro úpravu a čištění vod a konzultace  v oblasti udržitelného rozvoje měst a regionů.

Přechod na jedinou značku podpoří strategii skupiny, která vychází ze tří zásadních pilířů: Nové služby a chytré služby v oblasti vodohospodářství a průmyslu, využití odpadů a mezinárodní růst. Tím se konsoliduje pozice skupiny jakožto jednoho z klíčových hráčů v oblasti rozvoje zdrojů tak, aby skupina mohla splnit uvedené cíle.

Skupina SUEZ environnement působí v současnosti v 70 zemích a používala více než 40 různých značek (SITA, Degrémont, Lyonnaise des Eaux, AGBAR, Aqualogy, United Water, Ondeo Industrial Solutions, SAFEGE apod.), které vznikly v průběhu mezinárodního růstu a integrace nových aktivit. Od 12. 3. 2015 se všechny obchodní značky skupiny sjednocují pod jednotnou značku SUEZ environnement, která se zaměřuje na udržitelné nakládání se zdroji.

Změna má tři hlavní cíle:

  • Zjednodušit architekturu s velkým počtem značek a optimalizovat tak výkonnost a obchodní efektivitu. Chceme, aby nás všichni zákazníci naší skupiny lépe identifikovali a abychom tak urychlili náš růst, a to především na mezinárodních trzích a u mezinárodních zákazníků.
  • Plnit nové požadavky zákazníků, kteří stojí před novými ekologickými a společenskými výzvami, které jim kladou místní orgány a samotný průmysl: chceme navrhovat a provozovat chytrá a udržitelná města, šetřit zdroje a snižovat ekologickou stopu, chcete se adaptovat na změny klimatu, začleněním druhotných surovin do výrobních řetězců chcete vyrábět jinak, chceme vytvářet alternativní zdroje, a to především v regionech s nedostatkem vody, a opětovným využitím odpadů chceme rozvíjet místní a obnovitelné zdroje energie.
  • Posílit propojení činností naší skupiny tak, abychom mohli řešit úkoly oběhového hospodářství. Aktivity skupiny SUEZ environnement se zaměřují na nové úkoly v oblasti životního prostředí. Díky důkladné transformaci se z poskytovatele služeb stává správce zdrojů. Tlak na přírodní zdroje (voda, energie, suroviny) je natolik silný, že naše modely spotřeby a výroby se musí přepracovat tak, abychom se posunuli od přístupu založeného na spotřebě k přístupu, který vychází z opětovného získávání a využití materiálů. To je skutečnost, díky které se zdroje stávají jedním s klíčových úkolů pro 21. století.

 „Revoluce v oblasti zdrojů způsobí rozsáhlou a hlubokou transformaci našich společenství - transformaci, která se bude podobat průmyslové nebo digitální revoluci. Proto se naše skupina musí připravit na plnění budoucích požadavků zákazníků a musí své aktivity soustředit tak, aby tyto změny očekávala a podporovala. Jako vedoucí hráč v oblasti cyklické ekonomiky musíme nabídnou globální řešení pro optimalizované nakládání se zdroji a umožnit tak, aby tato revoluce těžila z naších zkušeností.  Nyní se 80 000 zaměstnanců hrdě a s přesvědčením pustí do tohoto úkolu pod jedinou značkou - SUEZ environnement", prohlásil Jean Louis Chaussade, generální ředitel skupiny SUEZ environnement.

SUEZ environnement

Mezinárodní skupina SUEZ environnement je celosvětovým lídrem v odpadovém hospodářství a vodárenství s obratem 14,3 mld. EUR a téměř 81 tisíci zaměstnanci po celém světě. Na český trh skupina vstoupila pod názvem SITA, a to již v roce 2001. Ze sounáležitosti s mateřskou skupinou, která jen do vědy a výzkumu investovala přes dvě miliardy korun, těží především přenos technologického know-how. V ČR a SR zaměstnává více než 1000 zaměstnanců a provozuje přes 40 různých technologií pro zpracování, předúpravu a odstranění odpadů. SUEZ environnement se celosvětově zaměřuje na řešení pro účinnější využívání a ochranu zdrojů. 


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.sita.cz