Správné třídění odpadu -  modrý kontejner na papír

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů

Správné třídění odpadu - modrý kontejner na papír

EKO-KOM, a.s.
Třídění a recyklace obalových odpadů
Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Obce a města zapojená v systému EKO-KOM jsou hlavní partneři pro zajištění systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Povinnosti obcí a měst vyplývají ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu. Obce získávají nárok na finanční odměnu za zajišťování zpětného odběru a využití odpadů.

Barevné kontejnery pro správné třídění odpadu

Obce a města zapojená v systému EKO-KOM, podmínky pro vstup do systému

Obce a města ČR jsou hlavními partnery při zajišťování zpětného odběru a využití odpadu. Obec provozující tříděný sběr komunálního odpadu se může zapojit do systému EKO-KOM uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu. Hlavním cílem je zajistit co nejvyšší využití odpadů jako druhotné suroviny.

Zapojení obcí do systému EKO-KOM


Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, povinnosti obcí a měst

Podpisem Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu se obec zavazuje zajistit v místě působení sběr a třídění komunálního odpadu, včetně obalového. Formou výkazů obec informuje o množství vytříděných a využitých komunálních odpadů. Obec je povinna spolupracovat při informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů.

Smluvní povinnosti obcí vůči společnosti


Smluvní odměny obcí, závazky organizace EKO-KOM vůči obcím

Na základě smlouvy obec získává nárok na finanční odměnu za zajišťování zpětného odběru a využití odpadů. Odměna se vypočítává na základě výkazů o množství vytříděných a využitých komunálních odpadů, které obec pravidelně dodává. Společnost EKO-KOM se obci zavazuje poskytovat poradenské a informační služby a právo účasti obce na rozvojových projektech společnosti.

Smluvní odměny obcí, závazky organizace EKO-KOMEKO-KOM systém pro klienty

EKO-KOM systém pro klienty

EKO-KOM, systém pro klienty s povinností zpětného odběru odpadových obalů

Obce a města v systému EKO-KOM

Obce a města v systému EKO-KOM

Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Třídění odpadu

Třídění odpadu

Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory