Třídění odpadů v domácnosti - jak na to? - poradí Vám společnost EKO-KOM, a.s.

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů

Třídění odpadů v domácnosti - jak na to? - poradí Vám společnost EKO-KOM, a.s.

EKO-KOM, a.s.
Třídění a recyklace obalových odpadů

CZKEKO-KOM systém pro klienty

EKO-KOM systém pro klienty

EKO-KOM, systém pro klienty s povinností zpětného odběru odpadových obalů

Obce a města v systému EKO-KOM

Obce a města v systému EKO-KOM

Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Třídění odpadu

Třídění odpadu

Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory


Trideni odpadu 2

Autorizovaná obalová společnost

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu

Spolupracuje na projektech v odpadovém hospodářství a již od roku 1998 realizuje vzdělávací projekt na školách.
Vychází přitom ze dvou zákonných povinností:

1/ Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

2/ Obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly.

Uzavírá Smlouvy o sdruženém plnění s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce obalů.

Uzavírá Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

Služby pro obce:
- využití a recyklace odpadů
- průběžně mapuje situaci na trhu využitelných složek komunálního odpadu
- informace o úpravcích, obchodních firmách a zpracovatelích vytříděných složek komunálního odpadu.
- projekty a konzultace v odpadovém hospodářství
- obcím zapojeným do systému poskytuje konzultační služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem a jeho obalovou složkou zaměřené především na rozvoj a optimalizaci systému sběru, třídění, přepravy a využití odpadu
- studie a projekty zaměřené na zefektivnění systémů tříděného sběru komunálních odpadů v lokálním i regionálním měřítku
- spolupráce při zpracování krajských koncepcí a plánů odpadového hospodářství
- spolupráce při žádostech na získání finanční podpory z mezinárodních fondů.

ZELENÝ BOD
Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou
k používání jsou oprávněni pouze klienti společnosti EKO-KOM.
Umístění značky na obalu znamená, že za něj byl uhrazen finanční
příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů.
Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných
v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, která je nositelem práv na území ČR.


Slogan:

Má to smysl, třiďte odpad!


Katalog firem:    

Recyklace a likvidace odpadů

,  
Štítky:

zpětný odběr, odpadové hospodářství