UNIGEO a.s.


Místecká 329/258, Ostrava - Hrabová 720 00
Pobočky:

Brno - Modřice
Brněnská 634, 664 42
tel.: 549 447 202

Zlaté Hory
Bezručova 144, 793 76
tel.: 584 425 307; 584 425 071

Společnost UNIGEO a.s. má více než 60-ti letou tradici, jejíž historie se odvíjí od roku 1951. V současné době jsou na poli geologicko-průzkumných aktivit a jiných příbuzných a souvisejících věd zastoupeny společností UNIGEO a.s. zejména tyto obory činností:

Geologie

- ložisková geologie plynných i kapalných uhlovodíků, pevných paliv, rudních a nerudních surovin
- surovinové studie
- konstrukce geologických map
- komplexní hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum
- posuzování stabilitních poměrů rizikových území a objektů
- návrhy sanačních opatření
- odborné posudky a konzultace

Těžba ložisek nerostných surovin

- ložiska zemního plynu a ropy včetně přípravy, otvírky, dobývání a následné likvidace a rekultivace
- realizace těžebních sond
- výstavba technologických a těžebních zařízení
- technicko-ekonomické studie
- poradenská a inženýrská činnost

Ochrana životního prostředí

- průzkumy ekologických zátěží, ekologické audity, analýzy rizik, řešení problematiky brownfields
- EIA, SEA, IPPC
- sanace podzemních vod a zemin
- hospodaření s odpady
- konzultační a posudková činnost

Geotechnické a stavební práce

- sanace zemních sesuvů, skalních masivů, stavebních objektů
- zpevňování svahů, zvyšování nosnosti konstrukcí, zlepšování základových poměrů, realizace statického zabezpečení, zemní práce, vodohospodářské stavby
- výstavba a opravy železničních a silničních mostů, protihlukových stěn
- realizace kamenných obkladů a dlažeb
- geotechnické průzkumy
- návrhy a projektování geotechnických opatření

Vrtné práce

- realizace vrtů: ložiskové, hydrogeologické, jímací, pro tepelná čerpadla, inženýrsko-geologické, odvodňovací, monitorovací, injektážní, zavlažovací, průzkumné

Laboratorní práce

- stanovení fyzikálně-mechanických vlastností zemin, kameniva a polních geotechnických zkoušek
- stanovení zrnitosti kameniva a měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého

Inženýrská činnost

- sanace důlních děl, starých ekologických zátěží
- výstavba skládek

Produkty
  • inženýrská geologie a geotechnika, geodézie, geometrické plány, sanace podzemních vod, vytyčovací práce
  • elektrofyzikální vysoušení zdiva, metoda tlakové injektáže, mikrovlnné vysoušení zdiva, sanace staveb proti plísním
  • projektová dokumentace, čistírny odpadních vod, ekologické studie, ochrana životního prostředí
  • realizace bioptických vyšetření, testy otcovství, zkoušky biologické a mikrobiologické, klinická patologie

Výroba skleněných šperků Česká Lípa, výroba náhrdelníků, skleněné náušnice, brože, náramky.

Výroba skleněných šperků Česká Lípa, výroba náhrdelníků, skleněné náušnice, brože, náramky

Nákladní autodoprava Nepomuk, přeprava všech druhů stavebních materiálů, písků, štěrků, uhlí.

Nákladní autodoprava Nepomuk, přeprava všech druhů stavebních materiálů, písků, štěrků, uhlí

Související články
Geodetické práce aneb nezbytná pomoc nejen při stavbách a kolaudacích

Geodetická kancelář Semily

Geodetické práce aneb nezbytná pomoc nejen při stavbách a kolaudacích

Vytyčení hranic pozemku, zhotovení mapového podkladu, zaměření stavby a přípojky či dokumentace skutečného provedení staveb – to jsou geodetické služby, bez kterých se při stavění domu, rozdělování pozemku či kolaudaci zkrátka neobejdete. S řešením těchto záležitostí Vám pomůže geodetická kancelář Semily.


Geokompozitní drenážní systémy a ostatní nabídka služeb a produktů

CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.

Geokompozitní drenážní systémy a ostatní nabídka služeb a produktů

Především u budování nových skládek odpadů a jejich rekultivací poskytujeme poradenství, návrhy a odborné montáže drenážních systémů. Naše služby jsou určeny zájemcům z území České republiky a Slovenska i v případě požadavků ekologických staveb na vhodnou ochranu proti kontaminaci zemin a spodních vod.


Odstranění plísně a řas ze zateplené fasády - šetrné, ale dlouhodobé

ARS - AXIOM REAL, spol. s r.o.

Odstranění plísně a řas ze zateplené fasády - šetrné, ale dlouhodobé

Objevila se na Vaší zateplené fasádě plíseň nebo řasy? Pak je to bohužel častý jev, který neznamená, že by bylo zateplení fasády špatně provedené. Plíseň a řasy byste ale měli nechat odstranit a fasádu vyčistit. Nejde totiž pouze o estetické hledisko, ale hlavně o hledisko zdravotní, neboť plísně a řasy na fasádách mohou způsobit alergie a jiné zdravotní problémy. Doporučujeme obrátit se na společnost ARS - AXIOM REAL, spol. s r.o., která má s čištěním fasád mnohaleté zkušenosti a Vaši zateplenou fasádu vyčistí šetrně a dlouhodobě!


Univerzální zajištění všech služeb pro rodinné i průmyslové objekty

Uniservis Hašek s.r.o.

Univerzální zajištění všech služeb pro rodinné i průmyslové objekty

Stavba domu, bytového domu či průmyslového objektu a další přípravy nebo rekonstrukce přinášejí sebou spoustu práce a starostí. Zajistit geodeta, instalatéra, zemní práce, revize a další služby dá pěkně zabrat. Ale jen do té doby, než najdete společnost, která pro vás zajistí vše potřebné. A to dokáže společnost pro univerzální služby Uniservis Hašek s.r.o.


Firemní články
Laboratorní analýza vod a půd

Laboratorní analýza vod a půd

Ekologická a analytická laboratoř SEAL byla akreditovaná ČIA o.p.s. podle kritérií uvedených v normě ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005. Laboratoř vlastní Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1412.3. Předmětem akreditace jsou chemické analýzy pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, zemin, odpadů, kalů a výluhů. Laboratoř provádí tyto hlavní okruhy činností: - fyzikálně – chemický a chemický rozbor vod - speciální anorganická analýza (stanovení kovů ) - speciální organická analýza (stanovení těkavých organických látek a C10 – C40) Analytické vzorky jsou zpracovány podle zavedených a prověřených postupů, které vychází z platných zákonů a vyhlášek.


Hydrogeologie, inženýrská geologie, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

Hydrogeologie, inženýrská geologie, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

Hydrogeologie a hydrogeologický průzkum UNIGEO, a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí komplexně hydrogeologické průzkumné práce, související se zajišťováním a ochranou vodních zdrojů, s problematikou ložisek nerostných surovin a se stavebními činnostmi. Nabízíme: - hydrogeologické průzkumy - zajištění a ochrana vodních zdrojů - monitoring kvality podzemních, povrchových a odpadních vod - ložisková hydrogeologie - hydrogeologický průzkum pro stavební účely Inženýrská geologie a inženýrskogeologický průzkum UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí inženýrskogeologické průzkumy pro zakládání a dokumentaci - dopravních staveb – pozemních silničních a železničních komunikací a jiných liniových staveb - vodohospodářských a ekologických staveb - průmyslových staveb a staveb pro občanskou bytovou výstavbu a pro jiné stavby - komplexní projektování IG průzkumů - inženýrsko geologický průzkum sesuvných území, posouzení následků negativních vlivů povodní - zajištění materiálových nalezišť vhodných zemin a druhotných surovin pro provádění zemních těles pozemních dálničních, silničních komunikací, železnic a jiných staveb - inženýrsko-geologické mapování a zpracování inženýrskogeologických map - realizaci pedologických průzkumů a zpracování pedologického posouzení - realizaci orientačních, předběžných, podrobných a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb, průmyslových a ostatních staveb, - inženýrskogeologický dozor při výstavbě náročných objektů, dálničních, silničních a železničních staveb - statické a dynamické zatěžovací zkoušky pro ověření únosnosti a míry zhutnění základové spáry komunikací a ostatních stavebních objektů, provádíme polní geomechanické zkoušky hornin a zemin - supervizní, konzultační, posudkovou, oponentskou a expertizní činnost v celé šíři oboru - zjišťování stabilitních poměrů starých důlních děl před zahájením výstavby dopravních a ostatních staveb


Ochrana životního prostředí, sanace ekologických zátěží, nakládání s odpady

Ochrana životního prostředí, sanace ekologických zátěží, nakládání s odpady

Ochrana životního prostředí UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí komplexně nápravná opatření starých ekologických zátěží a další posudkovou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Nabízíme: - ekologické audity, - analýzy rizik starých ekologických zátěží - posuzování vlivů staveb na životní prostředí vlivů staveb, činností a technologií na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. (E.I.A., S.E.A.) - supervizní konzultační a expertní činnost, - dokumentace a hodnocení geofaktorů, ovlivňujících životní prostředí - zpracování základní zprávy dle § 4a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, v rozsahu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb. Sanace ekologických zátěží UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí komplexně sanační práce, související s průzkumem, hodnocením, odstraňováním a monitorováním kontaminovaného horninového prostředí a podzemních vod a stavebních konstrukcí stavebních konstrukcí Nakládání s odpady UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí nabízí činnosti a služby v odpadovém hospodářství, tzn. nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady, vyhledávání a průzkum lokalit vhodných ke skládkování. Průzkumy a projekty skládek odpadů všech kategorií. Dále návrhy, realizace a provozování monitorovacích systémů skládek. Sanace, likvidace a návrhy rekultivace skládek, návrhy rekultivací vytěžených prostorů. Zpracování a aktualizace programů odpadového hospodářství. Zpracování provozně manipulačních řádů skládek a zjišťování a inventarizace opuštěných skládek odpadů.


Vrtné práce - vrty pro instalaci tepelných čerpadel a vrtání studní

Vrtné práce - vrty pro instalaci tepelných čerpadel a vrtání studní

Hlavní výrobní činností společnosti UNIGEO a.s. Divize Geoprůzkum Brno je realizace vrtných prací při provádění inženýrsko-geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, hloubení vrtů pro tepelná čerpadla, hloubení monitorovacích vrtů pro průzkum a sanace ekologických zátěží, vrty pro stavební a geotechnické účely - záporové pažení, mikropiloty, kotvy, vrtání studní včetně hloubení širokoprofilových odplyňovacích vrtů na skládkách komunálního odpadu. Divize Geoprůzkum Brno je stálým, významných partnerem pro společnosti zabývajícími se IG a HG průzkumy, se kterými se podílí na realizaci geotechnického průzkumu při zakládání budov jak v Moravskoslezském, Olomouckém, tak Jihomoravském kraji. Divize každoročně prezentuje svou činnost na mezinárodní výstavě INFOTherma v Ostravě, kde prezentuje především vrty pro tepelná čerpadla, vrtané domovní studny, s jejichž technickými parametry byli žadatelé seznámeni. Od roku 2008 je UNIGEO a.s. členem Asociace pro využití tepelných čerpadel. Více informací a kompletní nabídku služeb, kterou přizpůsobujeme na míru klientům, naleznete na webových stránkách nebo Vám osobně poradíme v sídle společnosti UNIGEO a.s. v Ostravě – Hrabové nebo na pobočce v Brně – Modřicích.


Laboratorní analýza zemin, kameniva, polní geotechnické zkoušky

Laboratorní analýza zemin, kameniva, polní geotechnické zkoušky

Akreditovaná laboratoř mechaniky zemin společnosti UNIGEO a.s. Divize Saneko Vám exkluzivně poskytuje veškeré služby spojené s laboratorní činností pro inženýrsko-geologický průzkum. Cílem laboratoře je vytvořit zákazníkovi jistotu požadované jakosti služeb při provádění zkoušek na základě platných ČSN a Metodických pokynů k provádění zkoušek. Předmětem akreditace jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin, kameniva a polní geotechnické zkoušky. Dále stanovení zrnitosti kameniva a měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého. Kompletní nabídku laboratorních služeb společnosti UNIGEO a.s. naleznete na webových stránkách nebo Vám budeme nápomocni osobně v sídle společnosti v Ostravě - Hrabové.


Stavební práce, inženýrská činnost, měření metanu v inženýrských sítích

Stavební práce, inženýrská činnost, měření metanu v inženýrských sítích

Společnost UNIGEO a.s. Divize Saneko Vám nabízí odborné služby v oborech stavebních prací, inženýrské činnosti, měření metanu v inženýrských sítích. Mezi činnosti v oblasti stavebních prací patří zejména speciální stavební činnosti, které zahrnují zajišťování skalních objektů, geotechnické stavby, výstavba gabionových konstrukcí a protihlukových stěn, injektáže horninového masívu a objektů, zajišťování starých důlních děl, sanaci historických budov, zajištění stability zemních těles aj. Divize Saneko provádí také vodohospodářské stavby tzn. zpevňování břehů řek a vodotečí, úpravu nivelety vodotečí, sanace vodohospodářských děl (opravu koryt, budování podélného a příčného opevnění, výplňovou a zpevňující injektáž cementovými suspenzemi i dvousložkovými pryskyřicemi), průzkum a sanace podvodních částí mostních pilířů. Dále se také zabývá výstavbou a rekonstrukcí železničních koridorů, sanací a výstavbou mostů a propustků. V oblasti inženýrských činností Divize Saneko zabezpečuje a zastřešuje výstavbu podzemních zásobníků plynů a všech obslužných činností. Dále projektování, výstavbu i rekultivace skládek včetně nebezpečných a projektování a sanaci sesuvů. Navrhne a provede izolaci všech druhů staveb. Zabývá se také projekční a inženýrskou činností ve stavebnictví, hornictví a plynárenství. Provádí stavby na klíč, demolici objektů, opravu obytných i průmyslových objektů. Vyhledává, zjišťuje a monitoruje stará důlní díla a měření metanu v inženýrských sítích. Neváhejte a obraťte se na profesionály ve společnosti UNIGEO a.s., kteří udělají maximum pro odvedení kvalitní práce a Vaši maximální spokojenost.


Sanace svahů, zemních zářezů a staveb

Sanace svahů, zemních zářezů a staveb

Společnost UNIGEO a.s. Divize Saneko Vám exkluzivně zajišťuje sanace svahů, zemních zářezů a staveb. Hledáte spolehlivou firmu, pro kterou je kvalita odvedené práce a ochrana životního prostředí prvořadou záležitostí? Společnost UNIGEO a.s. je tu právě pro Vás! Divize Saneko Vám zajistí průzkumné práce, projekční činnost nebo vlastní sanační činnosti tzn. - sanaci zemních sesuvů, skalních masívů a stavebních objektů, zpevňování svahů v zářezech liniových staveb, zvláště železničních tratí, prostorové ztužení základových poměrů (mikropiloty, injektáž), kotvy, podzemní injektážní stěny, betonové a gabionové stěny, realizaci statického zabezpečení, opravy a sanace mostů, tunelů, propustků a podchodů, vodohospodářské stavby, ekologické stavby na klíč. Více informací a kompletní nabídku služeb, kterou přizpůsobujeme na míru klientům naleznete na webových stránkách nebo Vám osobně poradíme v sídle společnosti UNIGEO a.s. v Ostravě - Hrabové.


Geotechnika, geotechnický průzkum a polní geotechnické zkoušky

Geotechnika, geotechnický průzkum a polní geotechnické zkoušky

Společnost UNIGEO a.s., jejíž hlavními prioritami jsou spokojenost zákazníka, kvalita odvedené práce a ochrana životního prostředí, Vám v rámci Divize Saneko nabízí služby v oblasti geotechniky a geotechnických průzkumů. V tomto oboru společnost UNIGEO a.s. provádí především polní geotechnické zkoušky a stabilitní výpočty, návrhy sanačních opatření, komplexní geotechnický a geologický průzkum železničních tratí, průzkum železničních spodků a kategorizaci závad. Dále se zabývá prováděním statických zatěžovacích zkoušek pro ověření únosnosti a míry zhutnění náspů, komunikací apod., polní geomechanické zkoušky na horninách a zeminách, vyhodnocení statických a dynamických penetrací a zajištění jejich realizace. Taktéž se zabývá posuzováním stabilitních poměrů rizikových území a objektů, stabilitními výpočty a návrhy sanačních opatření a geotechnickým monitoringem. Neváhejte a obraťte se na odborníky ve společnosti UNIGEO a.s., pro něž je kvalita odvedené práce prvořadou záležitostí.


Geologické práce, geologie, hydrogeologický průzkum Ostrava

Geologické práce, geologie, hydrogeologický průzkum Ostrava

Naše společnost provádí komplexní práce v oblasti geologie. Geologické práce: - ložisková geologie kapalných a plynných uhlovodíků: - vyhledávání, průzkum a těžba ložisek nerostných surovin (zemní plyn a ropa) - ložisková geologie nerudních surovin (nerudy, tuhá paliva, druhotné suroviny) - hydrogeologie a hydrogeologické průzkumné práce (průzkumy vodních zdrojů) - inženýrská geologie a inženýrsko geologické průzkumy (projektování průzkumů).