Chcete mít přehled o aktuálním dění či vytvářet mediální obraz v sektoru? Pokud ano, profesní sdružení a asociace jsou pro vás jako dělané. Těmito organizacemi jsou například Česká lékařská komora, Profesní cech obkladačů nebo Asociace hotelů a restaurací.

Asociace prvoligových klubů APK
Asociace prvoligových klubů se zabývá sdružováním mužských basketbalových klubů, dále řídí Národní basketbalovou ligu. Naším cílem je celkový rozvoj basketbalu v České republice na všech úrovních. Usilujeme o rozšířování členské základny hráčů, získávání nových dětí a celkové zlepšení podmínek pro basketbalové hráče. Naší aktivitou je také ...
Charita Přerov
Charita Přerov je nezisková církevní organizace, která byla založena 3. února 1993 arcibiskupem olomouckým a poskytuje širokou škálu sociálních služeb. Námi poskytované služby zahrnují domácí zdravotní a hospicovou péči, charitní pečovatelskou službu, občanskou poradnu, romské komunitní centrum a také služby pastoračního asistenta. Charita ...
Činnost: - poskytujeme sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou sociální situací - expertní služby - centrum podpory volnočasových a zájmových aktivit

Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí: - vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury

Nestátní nezisková organizace, která pomáhá každému, kdo se ocitl v situaci, kterou nemůže řešit vlastními silami. Nabízíme krizovou pomoc a odbornou pomoc, zejména pro osoby v krizi, oběti trestné činnosti a násilí. Velkou skupinu našich klientů tvoří lidé v tzv. dluhové pasti. Naše pomoc je určena každému, bez rozdílu pohlaví, omezení věku, ...

Český rybářský svaz je spolek, jehož posláním je zejména výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva, provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve ...

Péče o staré a nemocné osoby. Podpora osobního potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací Pomoc opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením. Poradenství a přímá pomoc lidem v krizi a nouzi. Charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

Služby: - vzdělávací a zájmové programy pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením

Sdružení pro obnovu Řepice a okolí je nevládní nezisková organizace mající právní formu občanského sdružení dle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Cíle činnosti: Obnova, oprava, údržba a provoz nemovitých památek na území bývalého prácheňského kraje, a zejména na území obce Řepice; 2) Snaha o zlepšení kulturního a historického ...

Jsme profesní spolek lidí, kteří se zajímají o knižní vazbu, zejména onu rukodělně řemeslnou. Rukodělná zakázková a personalizovaná knižní vazba. Práce s přírodními i novými materiály. Různé formy vazby knižního kompletu. Techniky zušlechtění a dekorace, výtvarné pojetí celku. Výroba ostatních knihařských výrobků, jako jsou etuje a krabice, ...

Společenství Androméda z.s. podporuje převážně zájmy zdravotně postižených a starých lidí.

Asociace energetických manažerů, z.s. je nezávislé, nevládní a neziskové sdružení, mezi jehož cíle patří zejména sdružovat všechny, kteří se aktivně zajímají o hospodárnou výrobu a využití energie, poskytovat informace členům a energetické veřejnosti, předávat si vzájemně zkušenosti z průmyslového využití energie, aktivně se zúčastňovat jednání a ...

Služby: - nezisková organizace - účelem je osvětové, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních poruch

Profesní společenstvo českého veletržního průmyslu s celorepublikovou působnosti, sdružující veletržní areály a firmy, které výstavní akce pořádají doma i v zahraničí a další subjekty, které se na nich podílejí specifickými službami.