Provoz vodních toků zahrnuje péči o vodní toky, povodňovou ochranu, kontrolu kvality vody, vodní hospodářství, ochranu povrchových vod, kontrolu kvality vody, opravy vodohospodářských zařízení a další úkony zajišťující bezproblémový provoz vodních toků.

Rybářství DENAS, s.r.o.. Prodej, chov, odchov: -ryby. Drůbežárna. Chov, prodej: -drůbež. Výroba, prodej: -násadbová vejce (vajec).

Povodí Moravy, závod Horní Morava, Provozo vodních toků.

Správa povodí Moravy. Závod Horní Morava Provoz vodních toků.

Povodí Moravy. Závod Horní Morava Provoz a správa vodních toků.

Vodní hospodářství. Správa vodních toků. Správa, ochrana: -povrchové, podzemní vody -povodí -sledování stavu koryt řek a pobřežních pozemků -pečování o koryta vodních toků -provoz a údržba vodních děl v korytech vodních toků -příprava a zajištění úprav koryt vodních toků -odstraňování havárií.

Závod Dyje. Vodní hospodářství. Správa vodních toků.

Povodí Moravy - závod Dyje. Provoz vodních toků.

Závod Dyje. Provoz vodních toků.

Závod Dyje. Vodní hospodářství. Správa, ochrana: -vody povrchové a podzemní.

Závod Horní Morava, provozovna Valašské Meziříčí. Provoz vodních toků.

Provoz a správa vodních toků. Závod Dyje.

Závod Dyje. Provoz a správa vodních toků.

Závod Střední Morava. Služby: -správa a údržba vodních toků.

Povodí Moravy. Závod Střední Morava. Správa vodních toků.

Povodí řeky Morava, závod Střední Morava Provoz, využití vodních toků.

Povodí řeky Moravy - závod Střední Morava. Činnost: -provoz a využití vodních toků.

- Hospodaření v lesích ve vlastnictví státu - ochranná služba - správa drobných vodních toků - myslivost a rybářství - lesnická osvěta a publikační činnost

Státní podnik Povodí Vltavy se zabývá provozováním a údržbou vodních děl ve vlastnictví státu. Spravujeme téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích. Dále hospodaříme se 113 vodními nádržemi a 10 poldry. Provádíme činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a ...

Mezi hlavní činnosti, na které se zaměřuje Správa městských lesů Most, patří odborná správa lesů, správa vodních ploch a také provoz myslivosti. Naše organizace obhospodařuje lesy, které se nacházejí v lesnických úsecích Mníšek, Klíny, Přehrada, Ressl a Staré u Třebívlic. Dále nabízíme přepravu dříví traktorem, pořez dřeva a prodej vyrobených ...

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.